Sustainability Insights januari 2022 - Duurzaamheid wordt verplicht in het jaarverslag

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en rapporteren over ESG (environmental, social and governance) wordt verplicht in het jaarverslag, om op transparante wijze de continuïteit van de bedrijven te onderstrepen. Een gemeenschappelijke standaard wordt gelanceerd door de Europese Commissie onder de naam CSRD.

CLASSIFICATIE

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en is het regelgevingsinstrument dat tot doel heeft de informatieverstrekking over duurzaamheid in Europa te standaardiseren. Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel uitgebracht tot wijziging van de huidige richtlijn 2014/95/EU, bekend als de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Dit houdt in dat niet-financiële verslaggeving zal opgenomen worden in het jaarverslag.

Het is de ambitie dat deze richtlijn uiterlijk in oktober 2022 wordt ingevoerd en dat de nieuwe vereisten vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn. Alle bedrijven die aan de CSRD dienen te voldoen, worden verwacht hun duurzaamheidsverslagen vanaf januari 2024 te publiceren gebaseerd op de gegevens van het voorgaande jaar.

WELKE BEDRIJVEN DIENEN DE RICHTLIJN NA TE LEVEN?

Krachtens deze CSRD zullen alle ondernemingen van openbaar belang en de bedrijven opgenomen in de beursgenoteerde gereglementeerde markten in de EU, verslag moeten uitbrengen over duurzaamheid. Ook dienen ondernemingen die aan 2 van de volgende criteria voldoen, dit ook te rapporteren:

  • 250 of meer werknemers
  • 40 miljoen euro netto-omzet
  • 20 miljoen euro aan activa

Hoewel kleinere bedrijven nog niet verplicht zijn om deze normen te volgen, is het raadzaam om al op vrijwillige basis te starten en volgens deze nieuwe richtlijn te rapporteren. Binnen de totale toeleveringsketen zullen klanten hun leveranciers vragen om aan deze nieuwe norm te voldoen. Deze integratie van ESG in de strategie van het bedrijf, vooruitlopend op wettelijke verplichtingen, zal ook concurrentievoordeel opleveren.

Hoewel dit een Europese richtlijn is, zal deze CSRD ook van toepassing zijn voor niet-Europese bedrijven met een dochteronderneming in de EU.

INHOUD VAN DE EU-VERSLAGGEVINGSSTANDAARDEN

Bedrijven zullen informatie dienen te publiceren over onder meer milieu, sociale verantwoordelijkheden, klimaatbescherming en -mitigatie, maar ook naar omgang met werknemers, anticorruptie, respect voor de mensenrechten en diversiteit. 

Om aan deze CSRD te voldoen, zullen bedrijven een extern gevalideerde bevestiging dienen te verkrijgen over de gerapporteerde informatie, waardoor dit duurzaamheidsrapport verplicht zal dienen geverifieerd te worden door een externe auditor.

De rapportageverplichtingen zullen verder worden uitgewerkt en horen te voldoen aan de door de EU goedgekeurde normen voor duurzame rapporten.

Het jaarverslag zal in een digitaal formaat dienen te worden gepubliceerd, zodat dit kan worden opgenomen in het ESAP (European Single Access Point).

Dubbele materialiteit zal een belangrijke rol spelen, waarbij bedrijven rekening zullen moeten houden met de impact van duurzaamheid op de financiële positie van het bedrijf, alsook met de zakelijke impact op het milieu, de mensen en de economie.

KOOLSTOFVOETAFDRUK

De CSRD moet bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

De regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor relevantere en beter vergelijkbare informatie over het duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Dit zal meer inzicht geven in de evolutie van Europa en Europese bedrijven om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bestendigen (netto-nul emissie en de opwarming van de aarde onder 1,5 graden houden). Daartoe is de integratie van financiële en niet-financiële informatie binnen het jaarverslag van belang, om ervoor te zorgen dat bedrijven beter kunnen sturen op bredere waarde. De CSRD staat hierin niet alleen. Eerder dit jaar zijn de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de EU Taxonomy in werking getreden, en volgend jaar wordt een richtlijn over Sustainable Corporate Governance verwacht. Deze wet- en regelgeving biedt steeds meer omkadering en projecteert de visie op de verantwoordelijkheden van ondernemingen in een duurzamere economie.

ONS ADVIES

Wij adviseren u om vanaf nu met dit proces te beginnen. Het definiëren van de inhoud die relevant is voor uw bedrijf en vervolgens het verzamelen van alle benodigde informatie op een gestructureerde manier zal tijd vergen. Zoals hierboven vermeld, zullen binnen de toeleveringsketen uiteindelijk veel bedrijven, ook kleine bedrijven, dienen te rapporteren over duurzaamheid.

Aangezien de drempels van de vereiste criteria verlaagd zijn, zal een toenemend aantal bedrijven (verviervoudiging) aan de eisen moeten voldoen. Het zal van cruciaal belang zijn een rush naar duurzaamheidsrapportage te voorkomen.

HOE KAN RSM U HELPEN?

Gezien het ambitieuze tijdschema dat de Europese Commissie heeft vastgelegd voor de implementatie van deze richtlijn, is tijd van essentieel belang. RSM kan u helpen met dit duurzaamheidsrapport, wij beschikken over de expertise op het gebied van het analyseren en auditen van ESG-rapporten en op het gebied van een grondige analyse van de CO2-voetafdruk om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs. Onze R-SIMS (RSM Sustainable International Monitoring System) tool met embedded Artificiële Intelligentie is hier speciaal voor ontworpen en heeft de mogelijkheid om veel taken te automatiseren en te digitaliseren.

Aarzel niet om contact op te nemen voor een duurzaamheidsrapportage of voor meer informatie over R-SIMS.

Download onze sustainability insights

sustainability_newsletters_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us