Ændrede regler for succession i virksomhedsordningen

Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget L 133 (2020/21), som medfører forringede muligheder for succession i virksomhedsordningen, herunder i forhold til opsparet overskud. Hensigten med ændringerne er ifølge Skatteministeren at dæmme op for det, som Skatteministeren kalder ”Utilsigtet udnyttelse af de gældende regler ved succession i virksomhedsordningen”.

Overordnet om lovændringen

I forbindelse med succession i virksomhedsordningen har man hidtil set bort fra finansielle aktiver ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget til brug for fordeling af opsparet overskud ved deloverdragelser. Dette er ændret, således at de finansielle aktiver nu skal indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget til brug for fordeling af det opsparede overskud.

Finansielle aktiver defineres som finansielle aktiver (eksempelvis likvider, værdipapirer mv.), bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer mv.), forudbetalinger af husleje, deposita og periodeafgrænsningsposter.

Ændringerne omfatter både hel og delvise overdragelser med succession, herunder reglerne om virksomhedsordningen i både dødsboskatteloven og kildeskatteloven, og har virkning for overdragelser, der foretages fra og med den 22. december 2020.

 

Overdragelse til ægtefælle

Med lovændringen indføres der krav om, at i de tilfælde, hvor ægtefællen overtager driften af virksomheden og indtræder i virksomhedsordningen, skal der også ske succession i indskudskontoen og mellemregningskontoen, foruden det opsparede overskud.

Sker der kun succession i en del af en virksomhed eller i en af flere virksomheder, kan man vælge kun at indtræde i en forholdsmæssig del.

I forhold til opsparede overskud indføres der en maksimeringsregel, der betyder, at der ikke kan succederes i et opsparet overskud, der er større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget, opgjort efter principperne i VSL § 8, stk. 1 og 2 ultimo året før overdragelsen, der kan henføres til den virksomhed, som overdrages. Såfremt den modtagende ægtefælle yder vederlag for den overtagne virksomhed, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, hvilket gælder for overtagelser der sker den 17. maj 2021 og senere.

I det oprindelige lovforslag var der et krav om, at en negativ indskudskonto skulle udlignes forinden overdragelsen. Dette blev ikke vedtaget.

Det er ikke længere et krav, at overgangen af driften af virksomheden finder sted dagen efter indkomstårets udløb. Fremadrettet vil det alene være en konkret vurdering af, om der er sket en overgang af driften i forhold til, hvem der har drevet virksomheden i hele indkomståret.

 

Overdragelse til børn

Der indføres ikke, som det ellers fremgår af det oprindelige lovforslag et krav om, at børn skal indtræde i virksomhedsordningen.

Derimod kan ens børn kun overtage den andel af det opsparede overskud, som overstiger den andel af de finansielle aktiver, som kan henføres til den overdragne virksomhed samtidig med at det overdragne opsparede overskud, ikke kan overstige den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget, der kan henføres til den overdragne virksomhed. Herved vil der være store begrænsninger ved generationsskifte af personlige virksomheder i relation til opsparet overskud.

 

Eksempel for opsparet overskud ved fuld overdragelse:

Udlejningsejendom 2.500.000
Mindre virksomhed 250.000
Finansielle aktiver 10.000.000
Aktiver i alt 12.750.000
Prioritetsgæld -2.450.000
Passiver i alt -2.450.000
Kapitalafkastgrundlag 10.300.000
Opsparet overskud ekskl.  virksomhedsskat 12.000.000

Hel overdragelse
Fratrukket finansielle aktiver

Successionsberettiget opsparet overskud

   12.000.000
-10.000.000
2.000.000

 

Eksempel for opsparet overskud ved deloverdragelse:

  Samlet Virksomhed 1 Virksomhed 2
Udlejningsejendom 2.500.000 2.500.000 0
Mindre virksomhed 250.000 0 250.000
Finansielle aktiver 10.000.000 1.000.000 9.000.000
Aktiver i alt 12.750.000 3.500.000 9.250.000
       
Prioritetsgæld -2.450.000 -2.450.000 0
Passiver i alt -2.450.000 -2.450.000 0
       
Kapitalafkastgrundlag 10.300.000 1.050.000 9.250.000
Opsparet overskud ekskl.  virksomhedsskat 12.000.000 1.223.301 10.776.699
Hel overdragelse
Fratrukket finansielle aktiver
Successionsberettiget opsparet overskud
12.000.000
-10.000.000
2.000.000
1.223.301
-1.000.000
223.301
10.776.699
-9.000.000
1.776.699

Det bør overvejes, hvorvidt det forinden en overdragelse til børn er mere optimalt at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse for efterfølgende at overdrage anparterne/aktierne til børnene. Dette er selvfølgelig forudsat, at overdragelsen af anparterne kan ske med succession, jf. reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter