Beskatningsgrundlag fri bil - en vinder

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag indbragt for byretten, hvor firmabilejerens påstand var, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris).

Sagen for byretten (SKM2022.178)

Sagen for byretten omhandlede beskatningsgrundlaget for en ny bil (bilen var under 3 år gammel), der var leaset.

Striden var, om det var markedsværdien eller fakturaprisen, hvilket vil sige leasingselskabets indkøbspris, der udgjorde beskatningsgrundlaget.

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at det var den højere markedsværdi, der skulle anvendes som beskatningsgrundlag og ikke leasingselskabets lavere indkøbspris. Men ved byretten tog Skattestyrelsen bekræftende til genmæle og accepterede således, at beskatningsgrundlaget var fakturaprisen / leasingselskabets indkøbspris.

Skattestyrelsen har til Børsen udtalt, at baggrunden for denne og andre sager var en dom fra Østre Landsret, hvor man fik inspirationen til at fastsætte beskatningsgrundlaget til markedsværdien.

 

Østre Landsrets dom (SKM2019.338)

Sagen for Østre Landsret omhandlede en Mercedes, der blev indregistreret første gang den 11. maj 2010. Der var tale om en bilimportør, der indregistrerede bilen til brug for en medarbejder. Bilens beskatningsgrundlag var i den forbindelse opgjort til 467.072 kr. Det var ikke dette beskatningsgrundlag, som Skattestyrelsen havde anfægtet.

Bilimportøren solgte bilen den 7. juni 2011. Salgsprisen udgjorde 860.000 kr. En af aktionærerne i det købende selskab fik denne bil stillet til rådighed for privat benyttelse

Spørgsmålet var nu hvilken værdi, der skulle anvendes som beskatningsgrundlag for fri bil – var det 467.072 kr., 860.000 kr. eller et helt tredje beløb?

Østre Landsret fandt, at begrebet ”nyvognspris” må forstås som den pris, en slutbruger skal betale hos en forhandler ved erhvervelse af bilen som ny. Efter lovens ordlyd skal der ved beskatning af personalegoder tages udgangspunkt i den værdi, som det måtte antages at koste en medarbejder at erhverve goderne i almindelig, fri handel. Det fremgår endvidere af loven, at beskatningsgrundlaget for biler, som er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, udgør arbejdsgiverens købspris. Ved beskatning af biler, der er erhvervet mere end tre år efter første indregistrering, sker der således en beskatning på baggrund af bilens reelle værdi, og det har formodningen imod sig, at lovgiver har ønsket at fastsætte et væsentligt andet princip ved beskatning af biler, der er under tre år gamle.

Dommens resultat blev, at bilens beskatningsgrundlag udgjorde 860.000 kr.

 

Styresignal

Skattestyrelsen har revurderet sin opfattelse og accepteret, at man ikke med henvisning til denne dom fra Østre Landsret kan tilsidesætte fakturaprisen / leasingselskabets indkøbspris som beskatningsgrundlag.

Der vil blive udsendt et styresignal om den ændrede praksis og muligheden for genoptagelse af de sager, hvor Skattestyrelsen har fastsat beskatningsgrundlaget for en ny bil til markedsværdien, når denne var højere end leasingselskabets indkøbspris.

Problematikken omhandler kun biler stillet til rådighed før 1. januar 2020, idet der fra og med denne dato skal ske genberegning af bilens afgiftspligtige værdi. Den genberegnede nyvognspris skal anvendes som beskatningsgrundlag, uanset om bilen er købt eller leaset af arbejdsgiveren.

Vi vender tilbage med en Revifax, når der bliver udsendt et styresignal.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter