Dom fra Østre Landsret om overdragelse af ejendom med fradrag af 15 %

Dommen fra Østre Landsret (afsagt den 29. november 2021 - BS-21984/2019-OLR)

Østre Landsret har afsagt en dom om overdragelse af en udlejningsejendom til børn og børnebørn. Ejendommen var overdraget til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Landsretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder, hvorfor værdiansættelsescirkulæret fra 1982 ikke kunne anvendes.

Sagen for landsretten omhandlede en udlejningsejendom, der den 17. december 2015 blev overdraget til to børn og to børnebørn for i alt 32.300.000 kr. svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %.

Ejendommen var købt af faderen/bedstefaderen den 16. september 2015 for 61.750.000 kr. med overtagelsesdag den 15. december 2015.

I forbindelse med behandling af indsendte gaveanmeldelser havde Skattestyrelsen fastsat værdien af ejendommen til 61.750.000 kr. og hermed opkrævet yderligere gaveafgift på cirka 4,4 mio. kr.

Skattestyrelsens afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten med påstand om, at ejendommen i medfør af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kunne overdrages til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Dette var Landsskatteretten enig i (SKM2018.551.LSR).

Skatteministeriet indbragte sagen for byretten med påstand om, at sagen skulle behandles af landsretten, da der var tale om en principiel sag. Sagen blev herefter behandlet af Østre Landsret.

Landsretten udtaler indledningsvis, at det følger af boafgiftsloven, at en gaves værdi skal fastsættes til handelsværdien. Skattemyndighederne kan ændre værdiansættelsen, hvis de finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien. Med henvisning til en dom fra Vestre Landsret (SKM2021.345.VLR) finder landsretten, at principperne for værdiansættelse af fast ejendom er de samme ved arv som ved gave, og at 15 %'s-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde i de to situationer.

Herefter henviser landsretten til to domme fra Højesteret, hvoraf følger, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %'s-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder forstået som særlige, konkrete forhold vedrørende den pågældende ejendom.

Gavegiver/gavemodtagere har ikke godtgjort, at der foreligger en bindende fast administrativ praksis, som giver ret til altid at anvende 15 %'s-reglen på gaveområdet. Skattemyndighederne er derfor ikke forpligtet til at acceptere værdiansættelsen på 32.300.000 kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering med et fradrag på 15 %, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Henset til den korte ejertid på tre måneder og en overdragelse dagen efter overtagelsesdagen finder landsretten, at der foreligger særlige omstændigheder, der skyldes særlige, konkrete forhold vedrørende ejendommen. Ejendommens handelsværdi ved overdragelsen til børn og børnebørn kan passende sættes til 61.750.000 kr. svarende til købsprisen tre måneder tidligere.

Kommentarer

Dommen fra Østre Landsret er med til at klarlægge, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Herunder må det nu konkluderes, at der foreligger særlige omstændigheder, hvis ejendommen har været handlet mellem uafhængige parter kort tid inden overdragelsen til nærtstående.

Det er endnu uvist, om dommen ankes til Højesteret.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter