Fradrag for lønudgifter til forgæves afholdte byggeprojekter

Lønudgifter afholdt i forbindelse med opførsel af et aktiv skal aktiveres sammen med aktivets øvrige opførselsudgifter (anskaffelsessummen). I den forbindelse kan lønudgifter, som er afholdt til et forgæves afholdt byggeprojekt, ikke fradrages direkte som en driftsudgift. Fradraget kan derimod først ske, når projektet er endeligt opgivet.

SKM2021.473.SR

I SKM2021.473.SR ønskede et selskab afklaring af, om lønudgifter til opførsel af nye produktionsfaciliteter, som efterfølgende var blevet udskudt, kunne fradrages med det samme.

Skatterådet udtalte, at de forudsatte, at der vil være tale om lønudgifter, der vil kunne henføres til anskaffelsessummen, såfremt byggeprojektet var blevet gennemført og ikke udskudt. Herefter udtalte Skatterådet, at:

”Det følger af ligningslovens § 8 N, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages erhvervsmæssige lønudgifter til personer, der står i et ansættelsesforhold til den, der afholder udgifterne.
Af forarbejderne (L 104 2017/18) følger bl.a., at hensigten er generelt at udvide fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, der ikke anses for løbende driftsomkostninger, men anlægsudgifter.
I de tilfælde, hvor en lønudgift skal tillægges anskaffelsessummen for et aktiv, kan udgiften dog ikke fradrages efter ligningslovens § 8 N. Det er ifølge lovforslaget ikke hensigten at ændre på den praksis, der gælder for lønudgifter”

Herved kunne lønudgifterne i tilknytning til det udskudte byggeprojekt ikke fradrages med det samme.

Skatterådet udtalte dog samtidig, at lønudgifterne vil kunne fradrages, hvis de fik karakter af forgæves afholdte formueudgifter. Bliver byggeprojektet gennemført, vil lønudgifterne dog skulle aktiveres som en del af anskaffelsessummen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter