Frankrig og Spanien - overgangsreglerne fra 2008

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om overgangsreglerne for beskatning af danske pensioner ved genindtræden af fuld dansk skattepligt.

Overgangsreglerne for beskatning af pensioner

Da Danmark i 2007 valgte at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten med henholdsvis Frankrig og Spanien, blev der blandt andet indført overgangsregler for beskatning af visse danske pensioner.

Efter overgangsreglerne blev personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension fra Danmark, som efter de opsagte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien, fritaget for dansk beskatning, så længe vedkommende forblev hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Skattefritagelsen gjaldt også for andre danske pensioner, som vedkommende senere modtog, og som efter de opsagte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien.

Styresignalet (SKM2022.136)

I Den Juridiske Vejledning er anført følgende:

”Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelserne ikke længere har virkning for personer, hvis fulde skattepligt til Danmark genindtræder, uanset at disse evt. opretholder bopæl i Spanien i forbindelse med, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder.”

Skattestyrelsen havde i en konkret sag nægtet skattefritagelse for pensioner til en person bosat i Spanien, som var blevet omfattet af fuld dansk skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Personen var imidlertid fortsat boende i Spanien, hvorfor der reelt forelå dobbeltdomicil, og hvor det skattemæssige hjemsted ville være Spanien (eksempelvis fordi personen havde de stærkeste personlige og økonomiske interesser i Spanien), hvis der fortsat havde været en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien.

Den i Spanien bosatte person indbragte sagen for Landsskatteretten med påstand om, at der ikke skulle ske dansk beskatning af hans pensioner, selv om han efter de interne danske regler var blevet omfattet af fuld dansk skattepligt, da overgangsreglerne alene krævede, at han fortsat var skattemæssigt hjemmehørende i Spanien. Sagt med andre ord var hans påstand, at den ovenfor refererede passus fra Den Juridiske Vejledning var i strid med overgangsreglerne.

Vi er ikke vidende om, hvorvidt der blev afsagt en kendelse i Landsskatteretten, eller om Skattestyrelsen tog bekræftende til genmæle. Men denne sag er baggrunden for udsendelse af styresignalet.

I styresignalet er anført, at personer, der er omfattet af overgangsreglerne om fritagelse for dansk beskatning af visse pensioner, fortsat vil være dette, selv om der måtte indtræde fuld dansk skattepligt efter kildeskattelovens § 1, når det skattemæssige hjemsted fortsat er i Frankrig eller Spanien ifølge de dagældende overenskomster.

Genindtræden af fuld dansk skattepligt efter interne danske regler har således ingen betydning for skattefritagelsen af danske pensioner, når personen forbliver boende i Spanien eller Frankrig, og det er der, det skattemæssige hjemsted er.

Anmodning om genoptagelse

Personer, der måtte været blevet beskattet i strid med overgangsreglerne, kan få ophævet den danske beskatning af de omhandlede pensioner.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse, hvilket på nuværende tidspunkt vil sige for indkomståret 2017 og tidligere, skal ske senest 22. september 2022.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter