Gratis opladning af elbiler

Skatterådet har taget stilling til de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis en virksomhed tilbyder medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres elbiler.

Sagen for Skatterådet (SKM2022.432)

Sagen for Skatterådet omhandlede en virksomhed, der som en del af deres grønne profil havde indkøbt elbiler til anvendelse i deres drift og derfor ønskede at investere i en ladestander, der ville være placeret på virksomhedens adresse/domicil. Virksomheden ville selv forestå driften heraf for egen regning og risiko.

Udover den erhvervsmæssige anvendelse af ladestanderen ønskede virksomheden at tilbyde medarbejderne gratis at oplade deres private elbiler. Derudover ville virksomheden også tilbyde kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres biler, når de var på erhvervsmæssigt besøg.

De skattemæssige konsekvenser for medarbejderne

Skatterådets svar var, at gratis opladning af medarbejdernes private elbiler er et skattepligtigt personalegode, der skal beskattes ud fra markedsprisen.

Godet ville dog være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder på 1.200 kr. (2022). Der skulle derfor ske beskatning af medarbejderen, hvis den samlede værdi af sådanne goder, herunder julegaver, fra én eller flere arbejdsgivere oversteg bagatelgrænsen.

De skattemæssige konsekvenser for kunder, leverandører m.fl.

Skatterådet var venligere stemt over for kunder, leverandører m.fl., idet man fandt, at der var tale om en skattefri repræsentationsydelse.

Skatterådets begrundelse var, at værdien af sådanne opladninger for kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere kunne anses for at være indenfor det typiske udgiftsniveau for en skattefri repræsentationsydelse som eksempelvis en middag på en restaurant, og at værdien af sådanne opladninger ansås for at være meget beskeden. Skatterådet lagde endvidere vægt på, at opladningen skete hos virksomheden, mens kunderne m.fl. var der i et erhvervsmæssigt ærinde.

De skattemæssige konsekvenser for virksomheden

Den skattefri opladning af medarbejdernes biler ansås for et personalegode, og derfor ville virksomheden have fuld fradragsret for udgiften.

Derimod ville virksomheden kun have fradrag for 25 % af udgiften til opladning af kunderne m.fl.’s biler, da Skatterådet ligestillede udgiften med repræsentation.

Virksomhedens momsfradragsret

Der er generelt ikke fradragsret for moms af udgifter til drift af personbiler.

Det er Skatterådets opfattelse, at driftsudgiftsbegrebet også omfatter anskaffelse og drift af en ladestander til opladning af biler.

På baggrund heraf fandt Skatterådet, at virksomheden ikke havde fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af medarbejdernes egne personbiler samt kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres private personbiler.

Godtgørelse af elafgift

Som udgangspunkt har virksomheden ifølge elafgiftsloven ikke ret til godtgørelse af elafgift af den til ladestanderen anvendte elektricitet, idet virksomheden ikke har momsfradragsret for udgifterne til elektriciteten, jf. ovenfor.

Skatterådet svarede dog, at virksomheden har ret til at få godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 (med senere ændringer), for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til gratis opladning af medarbejdernes private elbiler samt virksomhedens kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres elbiler.

Der blev fra Skatterådet henset til, at virksomheden kunne anses som forbruger af elektriciteten i henhold til særordningen, da elektriciteten blev forbrugt af virksomheden ved opladningen, uanset at ladeydelsen blev anvendt gratis til medarbejders private elbiler, samt kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres elbiler. Det var forudsat, at ladestanderen blev drevet for virksomhedens regning og risiko, og at virksomheden var involveret i driften af denne ladestander, samt at de øvrige betingelser i særordningen var opfyldt, herunder måling af elforbruget i ladestanderen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter