Husk at anvende de korrekte rubrikker på selvangivelsen

Højesteret har afsagt en dom, hvor skattemyndighedernes afslag på ekstraordinær genoptagelse blev stadfæstet.

Ingen ekstraordinær genoptagelse – anvendt forkert rubrik på selvan-givelsen (SKM2021.161)

Sagen for Højesteret omhandlede en person, der i 2009 selvangav et tab og i 2010 en gevinst på investeringsbeviser i rubrik 66 i stedet for rubrik 38.

Anvendelsen af den forkerte rubrik havde den konsekvens, at personen ikke havde mulighed for at fratrække tabet i 2009 i sine gevinster på investeringsbeviserne i senere år.

Først i efteråret 2014 opdagede personen fejlen og anmodede Skattemyndighederne om ekstraordinær genoptagelse af årsopgørelsen for 2009. Denne anmodning blev ikke imødekommet. Sagen endte i Højesteret.

Højesteret anførte – med henvisning til tidligere højesteretsdomme – at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, må antages at have et snævert anvendelsesområde. Af forarbejderne fremgår blandt andet, at bestemmelsen eksempelvis vil finde anvendelse, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller i andre særlige tilfælde, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige. Det fremgår desuden, at bestemmelsen ikke giver grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag.

Højesteret fandt, at skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 alene skyldtes personens fejlagtige udfyldelse af selvangivelserne. Højesteret fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne føre til, at skatteansættelserne for 2009 og 2010 blev tilladt ekstraordinært genoptaget efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, Højesteret tiltrådte i den forbindelse, at det, som personen havde anført om komplicerede skatteregler og at sagen vedrørte betydelige beløb, ikke kunne føre til et andet resultat. Konsekvensen var med andre ord, at gevinst på investeringsbeviserne i 2010 og følgende år fuldt ud blev beskattet, da tabet i 2009 ikke kunne fremføres i modregning.  

 

Kommentarer

Dommen er i overensstemmelse med praksis på området.

Skatteministeren har efter aftale med flere af Folketingets partier bedt Skattelovrådet om at se på genoptagelsesreglerne.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter