Indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021

Efter Folketingets  vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Se tidligere Revifax nr. 1449 af 11. december 2020. 

 

Virksomhederne skal være opmærksomme på de nye regler om indsendelse af transfer pricing-dokumentation bestående af Master- og Localfile.

Fra og med indkomståret 2021 skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristens udløb. Det betyder, at for virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsår, skal der for første gang og senest mandag den 29. august 2022 indsendes transfer pricing-dokumentation.

For de virksomheder, hvis indkomstår allerede var i gang den 1. januar 2021, gælder de nye indsendelsesregler først for indkomståret 2022. 

Efter de hidtidige regler skulle transfer pricing-dokumentationen alene udleveres på anmodning fra Skattestyrelsen. Disse regler gælder fortsat for indkomstår, der er påbegyndt før den 1. januar 2021.

De nye regler medfører en væsentlig ændring i forhold til de tidligere regler. Skattestyrelsen har ret til at foretage skønsmæssige ansættelser, hvis transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Denne ret til at foretage et skøn er tæt forbundet med, om der er indsendt en tilstrækkelig transfer pricing-dokumentation på tidspunktet for den nye indsendelsesfrist.

Såfremt transfer pricing-dokumentationen ikke udarbejdes og indsendes rettidigt, vil Skattestyrelsen således kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uanset om virksomheden efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation. 

Hvis transfer pricing-dokumentationen ikke er indgivet rettidigt, eller den er så mangelfuld, at den kan sidestilles med manglende indsendelse, vil Skattestyrelsen være berettiget til at foretage et skøn på det grundlag, som Skattestyrelsen vil kunne fremfinde ved at indhente alle relevante og tilgængelige oplysninger i en sag. Skønnet vil kunne føre til en ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med, hvilke priser og vilkår der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Et sådant skøn vil ofte medføre, at der kommer en regulering af virksomhedens indtægt i opadgående retning. 

Hvis man kan lægge til grund, at Skattestyrelsen har været berettiget til at skønne, vil en eventuel efterfølgende klagesag alene dreje sig om, hvorvidt Skattestyrelsens skøn er korrekt.

De eksisterende bøderegler gælder fortsat. En for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation kan straffes med meget hårde bøder.  Der kan gives bøder for både manglede opfyldelse af oplysningspligten og for den manglende opfyldelse af dokumentationspligten.

Det er derfor vigtigt, at man allerede nu har fuldstændig styr på:

  • hvilke regler virksomheden er omfattet af
  • hvornår fristen for indsendelsen er, og
  • hvad dokumentationen nærmere skal indeholde.  

Er du i tvivl og vil vide mere?

Det anbefales at søge konkret rådgivning i god tid, inden oplysningsfristen udløber, således at man kan få afklaret ovennævnte spørgsmål.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter