Lovforslag om ændringer i pensionsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 75), der giver yderligere muligheder for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger. Der foreslås endvidere flere smårettelser, eksempelvis at indestående på børneopsparings- og selvpensioneringskonti ikke længere kan anvendes til køb af unoterede aktier.

 

Sidste frist for indskud på en rateopsparing

Efter gældende regler ophører adgangen til at foretage indskud på en rateopsparing i et pengeinstitut med udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde sted.
Det foreslås, at adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing først ophører, når første rateudbetaling finder sted.
Efter forslaget skal ændringen have virkning fra og med den 1. januar 2022.

 

Afgiftsfri overførsel mellem pensionsordninger

Efter gældende regler kan beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning senest den 19. januar i det følgende kalenderår, helt eller delvist overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning i samme pensionsinstitut for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.

Samme adgang til afgiftsfri overførsel gælder privattegnede pensionsordninger.

Ultimo 2020 vedtog Folketinget, at bortseelsesretten og fradragsretten for privattegnede ordninger også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Som pensionsbeskatningsloven er formuleret, kan beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte i kalenderåret, ikke overføres, heller ikke selv om de er indbetalt senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår og dermed er bortseelses- eller fradragsberettigede.

Det foreslås, at ikke kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, men også beløb, der er forfaldne, kan overføres senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår.

Efter forslaget skal ændringen have virkning fra og med den 1. januar 2022.

 

Overførsel til et andet pensionsinstitut

Efter gældende regler kan de overførsler, der er nævnt ovenfor i afsnittet ”Afgiftsfri overførsel mellem pensionsordninger”, kun ske til en pensionsordning i samme pensionsinstitut.
Det foreslås, at sådanne overførsler af pensionsordninger ligeledes kan ske til et andet pensionsinstitut.
Efter forslaget skal ændringen have virkning fra og med den 1. januar 2022.

 

Overførsel fra en pensionsordning med bortseelsesret til en § 53 A-ordning

De gældende regler om overførsel mellem pensionsordninger i samme pensionsinstitut, jf. oven for under ” Afgiftsfri overførsel mellem pensionsordninger” gælder ikke overførsel til en pensionsordning omfattet af lovens § 53 A, dvs. en ordning uden fradrags- eller bortseelsesret.

Det foreslås, at reglerne også skal gælde, når der ønskes overførsel til en § 53 A-ordning, men kun i de tilfælde, hvor der er tale om en pensionsordning oprettet i ansættelsesforhold. Forslaget omfatter kun overførsler i samme pensionsinstitut.

Forslaget skal have virkning for overførsler af beløb, der fra og med den 1. januar 2021 er indbetalt på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

 

Korrektion af fejlindbetalinger

Efter gældende regler skal man som hovedregel have Skattestyrelsens tilladelse til at korrigere fejlindbetalinger på pensionsordninger. En undtagelse hertil er, når der er sket en indbetaling, der overstiger den gældende maksimumgrænse for aldersopsparing, ratepension, ophørspension og sportsudøverpension. Det for meget betalte beløb kan overføres til en anden pensionsordning eller udbetales til indbetaleren uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Det foreslås, at beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, senest tre år efter indbetalingen kan:

  • Tilbagebetales til indbetaleren
  • Overføres til en anden pensionsordning i samme eller et andet pensionsinstitut.

Denne tilbagebetaling/overførsel kan ske uden afgiftsmæssige konsekvenser.

En sådan tilbagebetaling/overførsel skal efter forslaget anses for en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for det år, hvor der har været fradragsret mv. for det indbetalte beløb. Herved korrigeres den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med det udbetalte beløb eller overførslen til en anden pensionsordning, medmindre overførslen sker mellem to ordninger, hvor indbetalingerne skattemæssigt behandles ens.

Den foreslåede bestemmelse om korrektion inden for tre år kan kun anvendes, når det fejlagtigt indbetale beløb i kalenderåret og i samme pensionsinstitut ikke overstiger 100.000 kr. (2022-niveau). For arbejdsgiveradministrerede ordninger er det angivne beløb reelt 108.695 kr. på grund af AM-bidraget. Er beløbet større, skal der fortsat ske anmodning om fejlrettelse til Skattestyrelsen.

Det skal bemærkes, at den foreslåede adgang til udbetaling/overførsel af indbetalte beløb kun gælder, når der er indbetalt ved en ”fejl” i forhold til aftalegrundlaget mv. Fejlen skal kunne dokumenteres.

Adgangen til korrektion uden tilladelse fra Skattestyrelsen skal efter forslaget gælde for tilbagebetalinger og overførsler fra og med den 1. januar 2023 af indbetalinger af beløb, der fejlagtigt sker fra og med den 1. januar 2022.

 

Selvpensioneringskonti

Personer, der var fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem til den 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et pengeinstitut. Der kan fortsat indskydes på de selvpensioneringskonti, der blev oprettet før den 2. juni 1998. Der kan hvert år maksimalt indskydes 3.000 kr. og kun 40.000 kr. i alt.

Fra og med den 1. januar 2022 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på en selvpensioneringskonto. Allerede foretagne investeringer skal afvikles senest den 30. juni 2022.

Afviklingen kan ske ved, at aktierne mv. sælges til tredjemand eller købes af kontohaveren for frie midler. Det er efter forslaget også muligt at udlodde aktierne mv. til kontohaveren.

Efter gældende regler kan indeståendet på en selvpensioneringskonto hæves når som helst, men skal hæves på én gang. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigivet i sin helhed, hvorefter kontoen vil være en almindelig bankkonto.

Det foreslås, at der kan ske delvis udbetaling i form af udlodning af unoterede aktier mv. til kontohaveren, uden at selvpensioneringskontoen anses for frigivet i sin helhed.

Er de unoterede aktier mv. ikke solgt eller udloddet senest den 30. juni 2022, vil selvpensioneringen fra og med den 1. juli 2022 skattemæssigt skulle behandles som en almindelig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot.

 

Børneopsparingskonti

Fra og med den 1. januar 2022 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på børneopsparingskonti. Allerede foretagne investeringer skal afvikles senest den 30. juni 2022.

Afviklingen kan ske ved, at aktierne mv. sælges til tredjemand eller købes af barnet for frie midler.

Det er efter forslaget også muligt at udlodde aktierne mv. til barnet, uanset at bindingsperioden for kontoen ikke er udløbet.

Er de unoterede aktier mv. ikke solgt eller udloddet senest den 30. juni 2022, vil børneopsparingen fra og med den 1. juli 2022 skattemæssigt skulle behandles som en almindelig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot.

 

Pensionsordninger omfattet af § 50

Det foreslås, at midler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ikke længere må være investeret i unoterede aktier mv. Forbuddet gælder både danske og udenlandske pensionsordninger.

Den 30. juni 2022 er den foreslåede frist for, hvornår eksisterende placeringer af midler i unoterede aktier mv. skal være afviklet.

Afviklingen kan ske ved, at aktiernes mv. sælges til tredjemand eller pensionsopspareren. Endvidere kan der ske skattefri udlodning af aktierne mv.

Såfremt værdipapirerne ikke inden den 1. juli 2022 er afhændet eller udloddet, overgår pensionsordningen fra fristens udløb til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, hvilket betyder, at der skal ske løbende afkastbeskatning af årets værditilvækst.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter