Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning mv.

Efter de gældende regler kan virksomheder vælge at afskrive hele anskaffelsessummen i anskaffelsesåret (straksafskrivning) i stedet for at afskrive efter saldometoden. Adgangen til straksafskrivning gælder for følgende aktiver:

  • Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år
  • Driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder
  • Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer
  • Edb-software.

Det foreslås, at beløbsgrænsen hæves fra 14.100 kr. (2020) til 30.000 kr. (2020).

Den foreslåede forhøjelse af beløbsgrænsen indebærer endvidere, at beløbet på driftsmiddelsaldoen kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når den afskrivningsberettigede saldoværdi før indkomstårets afskrivninger udgør et beløb på 30.000 kr. (2020) eller derunder.

Forhøjelse af beløbsgrænsen skal efter lovforslaget have virkning for aktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere. Forhøjelsen af grænsen for fuldt fradrag for saldoværdien har virkning for indkomstår, der udløber den 23. november 2020 eller senere.

Midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler

Der foreslås en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og som kan afskrives med indtil 25 % årligt af saldoen ultimo. De foreslåede regler gælder også selskabers udlejningsdriftsmidler, som ikke kan afskrives i anskaffelsesåret, men i stedet kan afskrives med 50 % i året efter anskaffelsesåret.

Efter forslaget forhøjes afskrivningsgrundlaget til 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022.

Denne forhøjelse af afskrivningsgrundlaget gælder ikke:

  • Aktiver, der vælges straksafskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler.

Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 %, dog andre køretøjer end personbiler, når:

  • køretøjet registreres i Køretøjsregisteret efter § 2, stk. 1, i lov om registrering af køretøjer, eller
  • der er tale om en traktor eller blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter efter § 4 i lov om registrering af køretøjer.

For de indregistreringspligtige køretøjer er det et krav, at køretøjet inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

Driftsmidler, hvor afskrivningsgrundlaget forhøjes til 116 % af anskaffelsessummen, skal indgå på en særskilt saldo. Ved salg af sådanne driftsmidler skal saldoen nedsættes med 116 % af salgssummen. Ved udgangen af indkomståret 2026 overføres en restsaldo til virksomhedens almindelige saldo for afskrivningsberettigede driftsmidler og afskrives fra og med 2027 under ét.

Forhøjelse af fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter i 2022

Den 21. december 2020 vedtog Folketinget at hæve fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed for indkomstårene 2020 og 2021 fra henholdsvis 103 % og 105 % til 130 % for begge år.

Som led i ”Grøn Skattereform” blev aftaleparterne enige om, at forhøjelsen af fradraget til 130 % af de afholdte udgifter også skulle gælde i 2022. Der er nu fremsat lovforslag, der indeholder denne forhøjelse af fradraget til 130 % i 2022.

For årene 2020-2022 gælder der et loft for fradrag efter 130-procentsreglen. Der er tale om et samlet loft for straksafskrivning af driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed og straksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Straksafskrivningen og straksfradraget efter 130-procentsordningen kan til sammen højst udgøre 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022. Begrænsningen gælder på koncernniveau, det vil sige, at loftet gælder samlet for alle selskaber, der indgår i en sambeskatning.

Udgifter, der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed udover loftet, kan fratrækkes med 103 % for indkomståret 2020 og 105 % for indkomstårene 2021 og 2022.

Skattekreditordningen

Skattekreditordningen, hvorefter virksomheder kan anmode Skattestyrelsen om at få udbetalt skatteværdien af underskud fra forsøgs- og forskningsvirksomhed, er ikke ændret. Der kan højst udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter. Det højere skattefradrag betyder altså ikke en tilsvarende forøgelse af det underskud, der kan danne grundlag for udbetaling efter skattekreditordningen.

Satsen for modregning af indtægtsførte beløb vedr. mælkekvoter mv.

Efter afskrivningslovens § 40 C, stk. 8 er satsen 25 % for modregning af indtægtsførte beløb vedrørende betalingsrettigheder og mælkekvoter i tab ved salg af landbrugs- eller skovbrugsejendomme.

Satsen har hidtil svaret til selskabs- og virksomhedsskattesatsen. Ved en lovændring i 2013, hvor selskabsskattesatsen mv. blev nedsat, glemte lovgiver at nedsætte satsen i afskrivningslovens § 40 C, stk. 8.

Det foreslås at satsen nedsættes til 22 % fra og med indkomstår, der begynder den 1. juli 2021 eller senere.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter