Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer

Når udenlandske virksomheder kommer til Danmark for at udføre byggearbejder på fast ejendom, opstår spørgsmålet ofte, om den udenlandske virksomhed skal lade sig momsregistrere her i landet og opkræve dansk moms. Som udgangspunkt skal den udenlandske virksomhed ikke lade sig momsregistrere, medmindre den enten har et fast forretningssted her i landet, eller byggearbejdet leveres til private, eller den er pligtig til at lade sig momsregistrere for at kunne påtage sig momsbetalingspligten ved brug af udenlandske underleverandører.

Fast forretningssted

Når en udenlandsk virksomhed etablerer et fast forretningssted i Danmark, hvorfra den leverer tjenesteydelser, skal den pågældende virksomhed momsregistreres i Danmark og afregne dansk moms ved levering af byggearbejde.

Et fast forretningssted er defineret som en ”selvstændig afdeling” af den udenlandske virksomhed, hvor afdelingen er kendetegnet ved en varig samvirken af menneskelige og tekniske ressourcer, som kan indgå handler uden om hovedkontoret i hjemlandet. I praksis betyder dette, at der skal være en form for fysisk etablering i Danmark i form af et kontor med personale og ledelse, der kan levere byggearbejdet.

Det er sjældent, at udenlandske virksomheder inden for byggebranchen får et fast forretningssted i Danmark. Sådanne virksomheder vil typisk kun være i Danmark i begrænsede perioder ved forskellige bygge- og anlægsprojekter – uden fysisk etablering – og hvor det er hovedkontoret i hjemlandet, som har indgået kontrakten med den danske kunde.

Levering til privatpersoner

Når en udenlandsk virksomhed kommer til Danmark for at levere byggearbejder til private, skal den udenlandske virksomhed momsregistreres i Danmark og udstede fakturaer med dansk moms.

Privatpersoner kan ikke påtage sig betalingspligten for momsen (reverse charge), så derfor skal den udenlandske virksomhed have et dansk momsnummer og fakturere de danske privatkunder med tillæg af moms.

En momsregistrering i Danmark som følge af levering af byggearbejder til privatpersoner medfører ikke pligt til at fakturere med dansk moms på byggeydelser til danske virksomheder. Her skal den udenlandske virksomhed fortsat anvende reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge) og udstede fakturaer uden moms.

Når en udenlandsk virksomhed får en dansk momsregistrering, kan virksomheden opnå momsfradragsret på de udgifter, der er afholdt med dansk moms. Disse udgifter vil typisk være overnatning, forplejning, varekøb eller køb af tjenesteydelser fra danske underleverandører.

Anvendelse af udenlandske underleverandører

Når en udenlandsk byggevirksomhed anvender udenlandske underentreprenører til byggeri i Danmark, skal der betales dansk moms af disse underentreprenørydelser, fordi momsbeskatningsstedet er her i landet. I en sådan situation er det altid den udenlandske hovedentreprenør (byggevirksomheden) – og dermed ikke alle underentreprenørerne – der skal momsregistreres i Danmark. Hovedentreprenøren skal afregne dansk moms efter reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge) via den danske momsregistrering.

Momsregistreringen i Danmark medfører dog ikke pligt til at fakturere med dansk moms ved levering af byggeydelser til danske virksomheder. Her skal den udenlandske virksomhed fortsat anvende reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge) og udstede fakturaer uden moms til kunden.

Fakturaen – pas på!

Som anført ovenfor medfører en dansk momsregistrering af en udenlandsk byggevirksomhed ikke pligt til at udstede fakturaer med dansk moms.

Hvis kunden er en dansk virksomhed, skal kunden altid afregne den danske moms efter reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge), uanset om den udenlandske virksomhed er momsregistreret i Danmark eller ej – medmindre den udenlandske virksomhed har fast forretningssted i Danmark, og det er forretningsstedet her i landet, som gennemfører leverancen overfor den danske kunde.

Hvis en dansk virksomhed modtager en faktura fra en udenlandsk byggevirksomhed med dansk moms, og denne moms efter reglerne ikke burde være anført på fakturaen, vil den danske virksomhed ikke være berettiget til at fradrage den fakturerede moms. Kunden skal her bede om en kreditnota og en ny faktura uden moms.

Der findes flere eksempler på, at SKAT har nægtet en dansk virksomhed fradragsret for ”urigtig opkrævet moms” på fakturaer og har forlangt tilbagebetaling af denne moms.

Danske virksomheder bør som hovedregel bede om at få fakturaer for udført arbejde under henvisning til reglerne om omvendt betalingspligt, hvor det er køberen, der beregner og angiver dansk moms.

Kun i tilfælde, hvor køberen er en privatperson eller den udenlandske virksomhed har fast forretningssted her i landet, kan den udenlandske virksomhed fakturere med tillæg af dansk moms over for danske kunder.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her