Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Skattefri kørselsgodtgørelse - det kan blive dyrt, hvis dokumentationen ikke er i orden. Regelsættet.

Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, som påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, skal som udgangspunkt medregnes til lønmodtagerens personlige indkomst.

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, som benytter egen bil til kørsel i virksomhedens tjeneste, kan dog få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Der kan således ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel, hvor der ikke benyttes egen bil.

Erhvervsmæssig befordring er:

Anden befordring er privat befordring.

Betingelser, der skal være opfyldt

SKAT udsender årligt en bekendtgørelse, hvoraf betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse fremgår.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal opfylde følgende betingelser:

Overholdes betingelserne ikke, bliver den samlede udbetalte skattefri godtgørelse skattepligtig.

Satser for indkomståret 2017

For indkomståret 2017 kan der udbetales følgende beløb i skattefri kørselsgodtgørelse:

Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst, og arbejdsgiveren skal indberette beløbet som løn.

Arbejdsgivers kontrol

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren fører kontrol med udbetalingen af den skattefri godtgørelse, idet manglende kontrol kan medføre, at den samlede godtgørelse bliver anset som værende skattepligtig. 

Det skal bemærkes, at det fremgår af en byretsdom fra 2013, at det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er opfyldt.

Det fremgår endvidere af dommen, at hvis skatteyderen er direktør og hovedanpartshaver i det selskab, der har udbetalt godtgørelsen, stilles der skærpede krav til skatteyderens bevisbyrde.

Den samlede udbetalte skattefri godtgørelse bliver i den konkrete sag skattepligtig som yderligere lønindkomst, idet arbejdsgiverselskabet på grund af mangelfulde bogføringsbilag ikke har kunnet føre tilstrækkelig kontrol med sagsøgerens kørsel.

Udbetaling til den høje sats

Landsskatteretten har i slutningen af 2016 truffet afgørelse i en sag, hvor en hovedanpartshaver havde fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til den høje sats for 26.400 km.

Der var således udbetalt skattefri godtgørelse, der overstiger satserne i bekendtgørelsen.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var ført effektiv kontrol, idet man har udbetalt med den høje sats for kilometer ud over 20.000 km. Den manglende kontrol medførte, at godtgørelsen blev anset som værende skattepligtig som lønindkomst.

Lodssagen

I 2003 faldt der i Østre Landsret dom vedrørende en lods, der i forbindelse med lodsninger havde modtaget skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til og fra havne.

En del af kørslen var foretaget af hans ægtefælle, i forbindelse med at hun afleverede eller hentede ham i relation til en lodsning.

Det fremgår af Landsrettens afgørelse, at den kørsel, der var foretaget af ægtefællen, uden at lodsen selv var med i bilen, ikke var omfattet af reglerne, og der kunne dermed ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for disse kilometer.

Ansattes kørsel i hovedanpartshavers bil

I forbindelse med udbringning af varer og kørsel til posthus havde en hovedanpartshaver stillet sin private bil til rådighed for ansatte i virksomheden.

I forbindelse med denne kørsel havde de ansatte noteret oplysninger vedrørende kørslen i det skema, der blev anvendt af virksomheden i forbindelse med udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Hovedanpartshaveren fik således udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for de kilometer, der var kørt af de ansatte.

I den pågældende sag blev den samlede udbetalte skattefri godtgørelse anset for at være skattepligtig, idet det er en betingelse for udbetaling af skattefri godtgørelse, at den erhvervsmæssige kørsel er foretaget af den person, der modtager den skattefri godtgørelse. Denne person skal samtidig være ejer af bilen.

 

Skrevet af Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her