Skattelovforslag om tidligere minkavlere mv. er vedtaget

Folketinget har i går vedtaget L 211 A, som blandt omhandler særlige regler for tidligere minkavlere og minkafhængige erhverv. Der er også sket ændringer af beskatningen for visse foreninger, og det skattefri bundfradrag ved uddeling fra visse fonde er forhøjet.

Særregler for minkavlere og minkafhængige erhverv

Folketinget har for minkavlere og minkafhængige erhverv vedtaget ændringer på følgende områder:

  • Ingen forhøjelse af en nedsat bo- eller gaveafgift
  • Forlængelse af fristen for beskatning af opsparet overskud 
  • Omvendt betalingspligt.

 

Ingen forhøjelse af en nedsat bo- eller gaveafgift

For erhvervsvirksomheder, der er erhvervet ved arv eller gave i en periode frem til og med 2019, udgjorde afgiften en lavere sats end den gængse sats på 15 %. Den nedsatte afgiftssats var blandt andet betinget af, at ejerskabet til virksomheden blev opretholdt i en periode på mindst tre år efter generationsskiftet. Overdragelse mv. inden for 3-årsperioden betyder en delvis forhøjelse af afgiften.

Reglen om forhøjelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse inden for 3-årsperioden gælder ikke, hvis overdragelsen sker som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink. Minkavleren mv. har således mulighed for helt eller delvist at afvikle virksomheden inden for 3-årsperioden uden at skulle betale ekstra bo- eller gaveafgift, hvilket gælder for afvikling mv. af virksomhed, der sker den 29. december 2020 eller senere.

 

Forlængelse af fristen for beskatning af opsparet overskud

Hvis en virksomhed afstås i 2020, skal opsparet overskud i virksomhedsordningen senest beskattes i 2021, hvis der ikke inden udgangen af 2021 er påbegyndt ny virksomhed. Denne frist er forlænget for minkavlere og minkafhængige erhverv. Denne erhvervsgruppe skal påbegynde anden virksomhed inden udløbet af det andet indkomstår, der påbegyndes efter den 29. december 2020.

En tidligere minkavler, der anvender virksomhedsordningen og har kalenderåret som indkomstår, kan opretholde et opsparet overskud, hvis en ny virksomhed påbegyndes senest den 31. december 2022. Hvis indkomståret i stedet løber fra den 1. juli til den 30. juni, kan virksomhedsordningen anvendes uden ophør, hvis ny selvstændig erhvervsvirksomhed påbegyndes senest den 30. juni 2023.

 

Omvendt betalingspligt

Ved udbetaling af erstatning mv. til minkavleren eller ejeren af en virksomhed med minkafhængigt følgeerhverv, skal udbetaleren fra og med den 1. juli 2021 tilbageholde moms og indbetale denne til Skatteforvaltningen.

 

Foreninger skal beskattes af udbytte, renter mv.

Foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 er kun skattepligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at indtægter i form af udbytte, royalty mv. er skattefri, medmindre de udgør en del af den erhvervsmæssige virksomhed.

Fra og med indkomståret 2023 er danske foreninger mv. skattepligtige af udbytte, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty. Udbytte skal beskattes med 15 %, mens renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty skal beskattes med 22 %. Hermed bliver reglerne for beskatning af danske og udenlandske foreninger ens.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger skal dog ikke beskattes af udbytte fra danske selskaber.

Da de danske regler for beskatning af udenlandske foreninger mv. har været og fortsat vil være i strid med EU-retten i en periode, vil det være muligt at ansøge Skatteforvaltningen om refusion af betalt skat på udbytte, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty dog med respekt for de almindelige forældelsesregler.

 

Forhøjelse af det skattefri bundfradrag i uddelinger fra visse fonde

Efter ligningslovens § 7, nr. 22, kan der fra en godkendt fond mv., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, skattefrit modtages ydelser på op til 10.000 kr. inden for et kalenderår.

Det skattefri bundfradrag er forhøjet til et grundbeløb på 13.000 kr. (2010-niveau), der reguleres efter personskattelovens § 20, hvilket svarer til 15.200 kr. i 2021-niveau.

Forhøjelsen af bundfradraget har virkning for ydelser, der modtages fra og med den 1. juli 2021.

Author(s)

Revitax
Forfatter