Tysk beskatning af indbetaling til dansk pensionsordning

Skatterådet har afgivet et bindende svar om credit for betalt tysk skat af indbetalinger til en dansk pensionsordning.

 

Faktuelle oplysninger

Sagen omhandler en person, der var bosiddende i og fuld skattepligtig til Danmark.

Personen var ansat i et dansk selskab, men udførte tillige arbejde for et tysk koncernselskab. Mindst 25 % af arbejdstiden blev anvendt i Danmark, hvor der blev udført arbejde for det danske selskab. Den resterende del af tiden arbejdede personen for det tyske selskab, og arbejdet blev udført i Tyskland.

Det danske selskab udbetalte den samlede løn for arbejde udført i henholdsvis Danmark og Tyskland. Der blev indbetalt på en dansk pensionsordning såvel et arbejdsgiverbidrag som eget bidrag. Der var tale om en såkaldt dansk skattebegunstiget pensionsordning i form af en ratepension og/eller livsvarig livrente.

Den del af indkomsten, der blev beskattet i Tyskland, omfattede også indbetalingen til den danske pension - såvel arbejdsgiverbidrag som eget bidrag. Var eksempelvis 70 % af arbejdet udført i Tyskland for det tyske selskab, var såvel 70 % af lønnen som 70 % af pensionsbetalingen skattepligtig i Tyskland.

Da personen var omfattet af dansk social sikring, skulle den danske skat nedsættes efter creditreglen.

Spørgsmålet til Skatterådet var, om også den del af den tyske skat, der var betalt af pensionsindbetalingen, kunne nedsætte den danske skat af lønindkomsten.

Skatterådets afgørelse (SKM2022.143.SR)

Skatterådet fandt, at den fulde betalte tyske skat kunne modregnes i den danske skat af løn for arbejde udført i Tyskland, naturligvis forudsat at den tyske skat ikke oversteg den danske skat af indkomsten. Begrundelsen var, at der var tale om den samme indkomstkilde, det vil sige aflønning til personen. Det forhold, at lønbeskatningen i Tyskland også omfattede pensionsbetalinger, var uden betydning.

Kommentarer

Skatterådets afgørelse er i overensstemmelse med praksis på området. Nævnes kan en dom fra Østre Landsret.

Sagen for landsretten omhandlede en person, der var bosat i Danmark, og som solgte en ejendom i Grønland. Salget udløste en skat i Grønland på 56.218 kr., hvoraf 5.061 kr. udgjorde skat af genvundne afskrivninger, og den resterende del var skat af ejendomsavance. Den danske skat af genvundne afskrivninger udgjorde 126.819 kr. Der var ingen ejendomsavance til beskatning.

SKAT havde alene nedsat den danske skat med 5.061 kr., nemlig den grønlandske skat af de genvundne afskrivninger. Østre Landsret fandt, at den i Grønland betalte skat på 56.218 kr. fuldt ud kunne fratrækkes i den danske skat, uanset at skatten i de to lande var beregnet på forskelligt grundlag.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter