Udkast til lovforslag i høring omkring beskatning af COVID-19-hjælpepakker

Skatteministeren har fremsat et udkast til lovforslag i høring, som er med til at præcisere, hvornår COVID-19 hjælpepakkerne, skal beskattes. Dette betyder, at der nu skabes klarhed over, hvornår en COVID-19 hjælpepakke mv. skal medregnes til den skattepligtige indkomst, samt hvilke muligheder der er for fradrag ved en evt. senere tilbagebetaling.

Generelt

Generelt gælder, at en indtægt skal beskattes, når man som person eller selskab har erhvervet endelig ret til indtægten. Beskatningstidspunktet kan kun udskydes, såfremt at tidspunktet for, hvornår man erhverver ret til indtægten, også kan anses for udskudt. Dette vil være tilfældet, hvis fx retserhvervelsen er betinget af et forhold, som den skattepligtige ikke selv kan påvirke.

Der har dog hersket usikkerhed omkring, hvornår man som modtager af COVID-19-hjælpepakkerne reelt erhverver ret til indtægten og dermed, hvornår man skal beskattes. Dette skyldes, at hjælpepakkerne i nogle tilfælde kan være udbetalt, før der er taget endelig stilling til, om man som modtager heraf opfylder betingelserne for modtagelse af hjælpepakkerne. Formålet med udkastet til lovforslaget er derfor at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed omkring beskatningstidspunkterne for hjælpepakkerne.

Den foreslåede lovændring vil blive indføjet i LL § 8Q og vil have virkning for beløb (COVID-19-hjælpepakker), der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere. Ændringerne til andelsforeninger har virkning for indkomståret 2020. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, og der er høringsfrist d. 18. august 2021.

 

Beskatningstidspunktet for hjælpepakker

Det fremgår af udkastet til lovforslaget, at en skattepligtig kan vælge at medregne det modtagne beløb fra en COVID-19-hjælpepakke i det indkomstår, beløbet er modtaget, eller i et efterfølgende indkomstår, dog senest i det indkomstår hvor der er truffet administrativ afgørelse om retten til beløbet.

Det valg som den skattepligtige træffer omkring beskatningstidspunktet for en hjælpepakke er bindende.

Træffer den myndighed, som udbetaler COVID-19-hjælpepakken endelig afgørelse om retten til det udbetalte beløb allerede i forbindelse med udbetalingen, vil beløbet dog skulle beskattes allerede i udbetalingsåret. Det er i den forbindelse uden betydning for beskatningstidspunktet, at en administrativ afgørelse påklages til domstolene.

Det vil sige, at det kun er i tilfælde, hvor den myndighed, der administrerer en COVID-19-hjælpepakke, og hvor denne myndighed ikke inden udbetalingen vurderer, om alle betingelser for retten til kompensation er opfyldt, at der kan foreligge et suspensivt forhold, som kan udskyde beskatningstidspunktet til det tidspunkt, hvor der træffes endelig afgørelse. Det fremgår af udkastet til lovforslaget, at i sager hvor den myndighed, der administrerer en COVID-19-hjælpepakke, ikke i forbindelse med udbetalingen vurderer, om alle betingelser for retten til kompensation er opfyldt, vil udgangspunktet være, at betingelserne er suspensive. Herved vil beskatningstidspunktet kunne udskydes, indtil der er truffet afgørelse om retten til kompensation efter den pågældende COVID-19-hjælpepakke.

Det bemærkes dog, at det fremgår af udkastet til lovforslaget, at i tilfælde, hvor en skattepligtig har fået udbetalt en COVID-19-hjælpepakke i foråret 2020, og som allerede selv inden udløbet af 2020 har kunnet fastslå med sikkerhed, at den skattepligtige opfylder betingelserne og derfor har ret til at beholde den forlods udbetalte COVID-19-hjælpepakke, vil den efterfølgende myndighedsgodkendelse reelt betragtes som en formalitet, der alene er afhængig af, at den skattepligtige indsender den fornødne dokumentation og sagsbehandlingstiden hos myndigheden. Der kan derfor være tilfælde, hvor skattepligtige må anses for at have erhvervet endelig ret til de forlods udbetalte kompensationsbeløb, selv om den administrerende myndighed formelt set endnu ikke har truffet afgørelse herom.

Har den skattepligtige allerede selvangivet for indkomståret 2020, foreslås det, at den skattepligtige kan omgøre sit valg af, hvorvidt beløbet skal medregnes i indkomståret 2020 eller ej. Omvalg kan foretages én gang, og omvalg skal være foretaget inden udløbet af oplysningsfristen for indkomståret 2021. Dette vil dog kun være muligt, såfremt at den relevante myndighed (udbetaler) først skal træffe afgørelse om den endelige ret til beløbet efter udbetalingen. Som eksempel på en hjælpepakke, hvor der først træffes endelig afgørelse om retten til det udbetalte beløb, kan nævnes bekendtgørelse nr. 1116 af 2. juli 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Eksempel fra udkastet til lovforslaget

En selvstændigt erhvervsdrivende med kalenderårsregnskab har modtaget et covid-19-beløb i indkomståret 2020. Myndigheden, der har udbetalt covid-19-beløbet, træffer afgørelse om retten til beløbet i indkomståret 2022. Ved indgivelse af oplysningsskemaet for 2020 vælger den skattepligtige at medregne beløbet til den skattepligtige indkomst. I forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret 2021 ønsker den skattepligtige imidlertid at ændre sit valg og anmoder derfor om nedsættelse af skatteansættelsen for 2020. Den skattepligtige ønsker, at beløbet medregnes i det år, hvor der træffes afgørelse om retten til beløbet. Den skattepligtige medtager derfor heller ikke beløbet til beskatning i 2021. Herefter ligger valgene for 2020 og 2021 fast – beløbet skal ikke beskattes i disse to år. Ved indgivelse af oplysningsskemaet for 2022 (pr. 1. juli 2023) skal den skattepligtige medtage beløbet til beskatning for 2022, da det ligger fast, at beløbet skal beskattes i indkomståret 2022.

I situationer, hvor den skattepligtige ved endelig afgørelse forpligtes til at tilbagebetale en allerede beskattet COVID-19-hjælpepakke helt eller delvist, kan den skattepligtige fradrage det tilbagebetalte beløb i det indkomstår, hvor forpligtelsen til tilbagebetalingen opstår. Det er en betingelse for fradrag, at beløbet i et tidligere indkomst er beskattet, samt at der ikke tidligere er foretaget en frivillig tilbagebetaling, jf. LL § 7, nr. 35. Der vil også være mulighed for at anmode om genoptagelse og derved få korrigeret det tidligere indkomstår, hvori COVID-19-hjælpepakken blev beskattet.

 

Beskatningstidspunktet for minkerstatninger- og kompensationer

Der indføres også mulighed for, at minkerstatninger- og kompensationer, der er modtaget som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink, valgfrit kan medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori beløbet er modtaget, eller i et efterfølgende indkomstår. Dog skal beløbet senest beskattes i det indkomstår, hvor der træffes endelig førsteinstansafgørelse om beløbet.

Reglerne for minkerstatninger- og kompensationer er ens med de regler, som forventes indført for COVID-19-hjælpepakker beskrevet ovenfor.

Det bør bemærkes, at det fremgår af udkastet til lovforslaget, at i de tilfælde, hvor det udbetalte forskud til en besætningsejer ikke må forventes at overstige besætningsejerens samlede krav på skinderstatning, således at den senere afgørelse må betragtes som en formalitet, må det i givet fald vurderes, at besætningsejeren allerede har erhvervet ret til forskuddet på udbetalingstidspunktet.

 

Også hjælp til andelsforeninger ramt af minksituationen

Endeligt fremgår det af lovforslaget, at der forventeligt vil blive indført en særregel for andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer, således at den særlige kooperationsbeskatning kan opretholdes, selvom foreningen ikke kan overholde betingelserne i SEL § 1 stk. 3.

Disse andelsforeninger kan derfor tidligst udtræde af kooperationsbeskatning i det år, hvor der træffes afgørelse om erstatning og kompensation til foreningen.

Det bemærkes, at der forventeligt indføres mulighed for, at foreningerne, uden at foreningens formue skal overgangsbeskattes, vil kunne afstå foreningens aktiver eller midlertidigt opnå indtægter ved leje eller leasing af bygninger, produktionsanlæg og lign.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter