1 January 2019

Omvendt betalingspligt for moms – indenlandske handler

Som hovedregel er sælgeren af en vare eller tjenesteydelse forpligtet til at afregne udgående moms, såfremt transaktionen er momspligtig. Ved omvendt betalingspligt er køberen i stedet forpligtet til at afregne momsen. Omvendt betalingspligt for...
1 January 2019

Ny lovgivning vedr. udlejning af sommerhus/helårsbolig/campingvogn mv.

Skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning Ved udlejning af sommerhuse og andre former for fritidsboliger skal der opgøres et skattepligtigt resultat. Dette kan gøres efter en regnskabsmæssig metode eller en skematisk model. Den skematiske model...
1 August 2018

Momskompensation til velgørende foreninger

Almenvelgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. er som regel ikke registreret for momspligtigt salg af varer eller tjenesteydelser. Hvis de er registreret for moms, vil deres momspligtige salg ofte være af beskeden karakter, hvorfor...
6 June 2018

Højere skattefradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Selskabers udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan som hovedregel fratrækkes fuldt ud i det år, hvor udgifterne er afholdt. For personer gælder samme regel, dog kan fradrag først foretages i det indkomstår, hvor hvervet er påbegyndt.
6 June 2018

Overblik over skatte- og momsfradrag

Udgifter til repræsentation, reklame og personalepleje er almindeligt forekommende i de fleste virksomheder og afholdes med et naturligt erhvervsmæssigt sigte. Sondringen mellem, om der er tale om det ene eller det andet, kan være vanskelig.
6 June 2018

Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance

Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance
1 June 2018

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter.
3 March 2018

Hvidvaskloven

Kundekendskab og kontanter ... Bag overskriften gemmer sig to helt centrale forhold, som denne artikel forhåbentlig vil kunne medvirke til at forklare. Loven – som i sin fulde længde bærer titlen ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og...
1 January 2018

Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen?

Interesseforbundne parter skal handle på armslængdevilkår. Det betyder eksempelvis, at en hovedaktionær, der køber en ejendom af det af ham ejede selskab, skal betale den pris for ejendommen, som denne kunne have været solgt for til uafhængig...
1 January 2018

Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom

Hovedaktionærbolig i udlejningsejendom
1 January 2018

Frivillig akkord

Frivillig akkord – begrænsning af skattemæssige underskud
1 January 2018

Skat ved fraflytning fra Danmark

Opgørelse af gevinst og tab ved fraflytning Gevinst og tab på aktierne opgøres, som om aktierne var solgt til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. For aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), findes en...

Pages