RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין חודשי 11.6.17

newsletter.png

כתבות ופרסומים

 

  • תוכנית" נטו משפחה" של שר האוצר משה כחלון אינה רואה את התמונה המלאה של הכלכלה– מאמר פרי עטו של רו"ח ראובן שיף, אשר פורסם באתר האינטרנט של כלכליסט ב-26.5.2017-למאמר לחץ/י כאן.
  • "תו איכות מקצועי"- הקשר הישראלי לרפורמת המיסים של טראמפ" – ידיעה שפורסמה במעריב ב- 28.5.2017- לידיעה לחץ/ י כאן.

 

עדכונים והודעות 

 

  • רפורמת המיסוי של ממשל טראמפ -   

לאחרונה, פרסם ממשל טראמפ את הצעתו לביצוע רפורמה רחבת היקף במשטר המס האמריקאי. מטרת המרכזית של הרפורמה היא להביא להפחתה משמעותית במיסוי האישי ובמיסוי החברות, וכפועל יוצא להביא לעלייה בשיעורי הצמיחה, יצירת מקומות עבודה ולפישוט של חוקי המס בארה"ב. עיקרי ההצעה הן ברמת המיסוי האישי והן ברמת מיסוי החברות מפורטים במבזק המצ"ב [למבזק בדבר עיקרי רפורמת המיסוי של ממשל טראמפ – לחץ/י כאן ].

שימת לבכם, כי מדובר בהצעה ראשונית בלבד וייתכן שתעבור שינויים רבים עד לאישורה.

 

  • הקדמת המועד להגשת בקשות לסיוע במסגרת תכנית "תנופה בתעסוקה" לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה

תכנית "תנופה בתעסוקה", הינה תכנית אשר שמה לה למטרה לקדם תעסוקה איכותית בקרב עובדים יוצאי אתיופיה ולמצב אותם כמועמדים איכותיים ומובילים להשתלבות בשוק התעסוקה. במסגרת תכנית זו ניתן סיוע בדרך של הקצאה תחרותית, כאשר התקציב להקצאה הנוכחית עומד על סך של 5.44 מיליון ₪. הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי של עלות השכר של עובדים חדשים, אשר נקלטו אצל מבקש הסיוע החל מיום 1.7.2016, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהוראת מנכ"ל 4.42 [להוראה - לחץ/ י כאן]. ביום 17.5.2017, הודיע משרד הכלכלה והתעשייה על הקדמת המועד האחרון להגשת הבקשות לקבלת הסיוע ליום 30.7.2017 עד השעה 24:00 (במקום 2.10.2017) [להודעה – לחץ/י כאן ].

 

  • חוק מס הכנסה – הגדלת נקודות זיכוי להורים לשנים 2017 ו- 2018

ביום 16.5.17, פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן: "הוראת השעה"). במסגרת הוראת השעה, הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו- 2018. בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם, כמפורט להלן: בשנת הלידה – 1.5 נקודות זיכוי; בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי. בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות זיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018), משנת הלידה לשנה העוקבת. לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך. תחולת הוראת השעה הינה רטרואקטיבית, החל מיום 1.1.2017 [להוראת השעה ולהנחיית רשות המסים בנושא – לחץ/י כאן].

 

  • רשימה מעודכנת של הישובים המוטבים לעניין סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ברשומות פורסמה הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים 2017), התשע"ז-2017, במסגרת עודכנה רשימת היישובים, הניקוד הכולל ושיעור הזיכוי ממס לו זכאי תושב יישוב מוטב בהתאם להוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה [להודעה – לחץ/י כאן].

 

פסיקה 

  • פס"ד שרגא – הפסדים אינם ברי הורשה והם ניתנים לקיזוז רק על ידי אותו נישום שצבר אותם ולא על ידי יורשיו -

בבית המשפט המחוזי נדון ערעורם של בנימין ואורי שרגא ("המערערים") במסגרתו התעוררו שתי סוגיות עיקריות: האחת – האם, באופן כללי, ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצרכי מס; השנייה – האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים מעסק מסוים כך שההפסדים יקוזזו כנגד רווח הון שיופק בידי היורשים ממכירת נכס אשר שימש באותו עסק. במקרה דנן דובר באמם של המערערים שניהלה עסק כעצמאית במשך שנים. העסק התקיים בנכס מקרקעין מסוים. הצטברו הפסדים לצרכי מס מניהול העסק. לימים נפטרה האם והבניין עבר בירושה למערערים. זמן קצר לאחר מכן העסק נסגר והבניין נמכר. מכירת הבניין על ידי המערערים הניבה רווח הון שכנגדו ביקשו המערערים לקזז את הפסדיה העסקיים של אמם המנוחה. בית המשפט המחוזי, דן בהרחבה בטענות שהועלו בערעור ובסופו של יום דחה את הערעור בקובעו, בין היתר, כי המקרה דנן הינו נקודתי ואינו מצדיק את אימוץ רעיון הורשת ההפסדים, אשר אינו מגשים את תכליתו של סעיף 28(ב) לפקודה. בית המשפט המחוזי הוסיף וציין, כי אמנם מסתמנת מגמה בפסיקה המחייבת מתן פרשנות מרחיבה לזכות הנישום לקיזוז הפסדים כאשר הדבר מוצדק מבחינה כלכלית ופיסקלית ומעוגן, ולו כאפשרות לשונית סבירה, בהוראות הפקודה הקיימות. ואולם, במקרה דנן מבוקשת החלתו של עקרון ההורשה שלא אומץ בפקודה, איננו משתלב עם הוראותיה האחרות של הפקודה וגם נעדר, לגישת בית המשפט, הצדקה עיונית ועניינית. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון, ולאחר שמיעת טיעוני הצדדים ובהמלצת בית המשפט, חזרו בהם המערערים מערעורם והוא נמחק. מהאמור יוצא אפוא, כי הפסדים אינם ברי הורשה והם ניתנים לקיזוז רק על ידי אותו נישום שצבר אותם ולא על ידי יורשיו [בנימין שרגא נ' פקיד שומה חולון – לפסק הדין של בית המשפט המחוזי – לחץ/י כאן ; לפסק הדין של בית המשפט העליון -  לחץ/י כאן].

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר