RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין חודשי 14.5.17

עדכונים והודעות 

 

  • הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעניינה הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו- 2018 [להצעת החוק – לחץ/י כאן, למצגת נטו משפחה - לחץ/י כאן].

 

 

  • מדריך דע את זכויותיך לשנת 2016 -   

רשות המסים פרסמה את מדריך "דע זכויותיך" לשנת 2016, הכולל, בין היתר, מידע בדבר החייבים בהגשת דו"ח, אופן הגשת הדו"ח ותשלום המס, מידע בדבר פטורים, ניכויים וזיכויים ועוד [למדריך –לחץ/י  כאן].

 

  • החלטות מיסוי בנושא מיסוי בינלאומי ומס ערך מוסף

רשות המסים פרסמה החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינלאומי ומס ערך מוסף:

החלטת מיסוי 8549/17 בנושא מיסוי בינלאומי – עניינה של ההחלטה בתושב חוץ המחזיק במניות של חברה פרטית תושבת ישראל, אשר נרכשו על ידו בשנות המס 2012 ו- 2013. תושב החוץ התכוון לתת לבנו, שהינו תושב ישראל הנחשב ל"תושב ישראל לראשונה" משנת 2014, את המניות במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה, כאשר בכוונת הבן למכור את המניות בעתיד. במסגרת הבקשה נתבקש לקבוע, כי מכירת המניות ע"י הבן תהיה פטורה ממס. הבקשה נדחתה ונקבע, כי מדובר בחברה תושבת ישראל, ולכן מקום הפקת רווח ההון במכירת מניותיה הוא בישראל ומשכך לא יחול הפטור לפי סעיף 97(ב)(1) לפקודה, החל רק במכירה של נכסים מחוץ לישראל. עוד נקבע, כי במכירת המניות לא יחול גם הפטור לפי סעיף 97(ב3)(3) לפקודה (המקנה פטור לתושב ישראל לראשונה אשר רכש מניות בהיותו תושב חוץ, גם באם מדובר במכירת מניות של חברה תושבת ישראל), וזאת נוכח לאור הסייג הקבוע בסעיף הנ"ל, המחריג במפורש מגדרי הפטור נכס שהגיע ליחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.

החלטת מיסוי 1897/17 בנושא מס ערך מוסף – עניינה של ההחלטה בחברה שהתקשרה עם חברה תושבת חוץ בעסקאות ליצוא טובין. בהתאם להסדר בין החברות, לאחר ההזמנה, הטובין מועברים לבית אריזה לצורך ביצוע פעולות הכנה ליצוא (פעולות העשויות להימשך מספר חודשים). בהתאם לתנאי המכר, החברה מסיימת את התחייבויתיה בעסקה כאשר היא מעמידה את הטובין בבית האריזה. הטובין נגנבו בעת פריצה למחסני בית האריזה, ולפיכך התבקש אישור כי מכירת הטובין שנגנבו חייב במע"מ בשיעור אפס. הבקשה נדחתה, שכן במקרה זה מדובר בטובין שיועדו ליצוא ונגנבו טרם ייצואם. דהיינו, הטובין לא יוצאו ואף לא הותר בגינם רשימון יצוא, ולפיכך לא מתקיימים התנאים הנדרשים לחיובה של המכירה כעסקה החייבת במע"מ בשיעור אפס.

 

[את החלטות המיסוי ניתן למצוא באתר רשות המסים בקישורית –

https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmAbsSearch.aspx?cur=4].

 

 

פסיקה 

 

  • פס"ד אוסקר גרוס – חברת בת של חברה אמריקאית המהווה חוליה בלתי זניחה בשרשרת מתן השירותים ללקוחות ישראליים אינה זכאית לתשלום מס ערך מוסף בשיעור אפס.

המערערת הינה חברה בת של חברת אמריקאית ("חברת האם"). חברת האם סיפקה שירותי ברוקראז' בשוקי ההון בחו"ל ובין היתר טיפלה ברכישה ובמכירה של ני"ע זרים עבור גופים ישראלים. המערערת עצמה לא הייתה מוסמכת להעניק שירותים כאמור במדינות חוץ, לרבות בארה"ב. חשבונות הלקוחות הישראלים נפתחו אצל חברת האם והסליקה של העסקאות וחזקת המניות הנרכשות עבור חברת האם ולקוחותיה נעשו אף הם בחו"ל. בגין שירותי ביצוע העסקאות גבתה חברת האם עמלות מלקוחותיה. המערערת טוענת, כי השירותים שנתנה לחברת האם, במתכונת של call center, ניתנו אך ורק לחברת האם על מנת לסייע לה להציע ולספק את שירותי הברוקראז' בחו"ל ללקוחות ישראלים, ומשכך התמורה אשר התקבלה בידי המערערת חייבת במע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ. לחילופין טענה המערערת, כי מנהל מע"מ מנוע מלחייב את מלוא המחזור של המערערת במע"מ לאור הסכם השומה שנכרת בין הצדדים עוד בשנת 2004, לפיו יוטל מס עסקאות רק על 22.5% מסך הכנסותיה של המערערת. לטענתה, היא הייתה זכאית להמשיך ולשלם מס "ברוח ההסכמות שנקבעו בהסכם", אף לאחר תום תוקפו בסוף שנת 2006. מנהל מע"מ סבר, כי המערערת עצמה שירתה גם את הלקוחות הישראלים, גם אם אלה שילמו עמלות רק לחברת האם. לעניין הסכם השומה, טוען מנהל מע"מ כי תוקפו של ההסכם פג ביום 31.12.2006, וכל צד היה חופשי לאחר מכן להעלות כל טענה שהיא. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע, כי המערערת לא הרימה את נטל השכנוע המוטל עליה ולא הצליחה להראות, כי הלקוחות הישראלים לא קיבלו ממנה שירות. לגישת בית המשפט, במקרה הנוכחי המערערת היוותה חוליה בלתי זניחה בשרשרת מתן השירותים ללקוחות הישראלים. הוכח שהמערערת שימשה כתובת זמינה ונוחה ללקוחות הישראלים והיא עצמה הדגישה שוב ושוב, כי הכוונה הייתה שלקוחות ישראלים יפנו אליה ולא אל חברת האם, בכל הנוגע לשירות המסופק. בית המשפט הוסיף, כי אין לקבל את טענת המערערת, לפיה היא לא הייתה אלא call center, בין היתר, לאור העובדה שבנסיבות הערעור, הביטוי call center  אינו מאפיין נאמנה את שהתרחש בחדר העסקאות. לא מדובר במתן תמיכה מזדמנת במקרים ספורדיים או חריגים, אלא בטיפול בזרימה מתמיד, כאשר תפקידה של המערערת היה להיות חוליית הקשר הבלעדית כלפי הלקוחות הישראלים. העובדה שהמערערת לא קיבלה שכר מהלקוחות הישראלים, אלא מחברת האם בלבד, אינה מחייבת את המסקנה, כי המערערת לא נתנה שירות גם ללקוחות אלה בנוסף לשירות שנתנה לחברת האם. בהתייחס להסכם השומה משנת 2004, קבע בית המשפט, כי העובדה שהמערערת בחרה להמשיך ולפעול בהתאם להוראות ההסכם חרף פקיעת תוקפו אינה מקימה כנגד המשיב טענת השתק, מניעות או הסתמכות [ע"מ 55563-09-14 אוסקר גרוס (1996) בע"מ נ' מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב – לפסק הדין לחץ/י כאן].

 

  • פס"ד מלון מגדלות – פיצול תמורת ממכר בין רכישת זכויות במקרקעין לרכישת זכויות במטלטלין שנועדה אך ורק לצורך הפחתת מס, מטילה חיוב במס רכישה על מלוא תמורת הממכר.

העוררת רכשה, ביום 18.6.2013, את מלוא הזכויות במלון כיכר ציון בתמורה לסך של כ- 78 מיליון ₪. בהסכם המכר נקבע, כי מתוך תמורת המכר סך של כ- 73 מיליון ₪ הינו בעבור הזכויות במקרקעין וסך של כ- 5 מיליון ₪ הינו עבור זכויות במטלטלין (ריהוט וציוד במלון וכדומה). העוררת דיווחה על רכישת המלון והצהירה על חבות במס רכישה לפי שווי המכירה של המקרקעין, תוך שהדגישה את פיצול העסקה בין רכישת הזכויות במקרקעין לבין הזכויות במטלטלין. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את הדיווח והחליט לחייב את העוררת בגין מלוא תמורת הממכר, בין היתר לאור העובדה שניתן צו להפסקת פעילות המלון במסגרת גזר דין פלילי שהתנהל נגד הבעלים הקודמים, וכן לאור העובדה שבביקורת שנערכה מטעמו במלון בסמוך למועד הרכישה, נמצא כי המלון נהרס עם רכישתו ועתיד להיבנות מחדש. לאור זאת, קבע מנהל מיסוי מקרקעין שפיצול התמורה החוזית נועד אך ורק לצורך הפחתת ממס, וכי יש לחייב במס רכישה את מלוא תמורת הממכר. ועדת הערר דחתה את הערר בקובעה, כי תנאי ההסכם יחד עם נסיבות המקרה, העדויות והראיות מצביעים, כי הצדדים התייחסו אל המקרקעין והמטלטלין כיחידה אחת לעניין קביעת שוויה של הזכות במקרקעין. בהתאם לכך, ולאור הגדרת המונח "שווי" בחוק מיסוי מקרקעין, שווי המכירה יוערך על סמך שווי השוק של הזכות הנמכרת [ו"ע 61867-11-14 מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת נ' מנהל מיסוי מקרקעין, אזור ירושלים – לפסק הדין לחץ/ י כאן].

 

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר