RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 17.4.18

 

Newsletter-thumbnail-image.jpg

 

כתבות ופרסומים

כתבות ופרסומים

 • "על חזון פרגמטי, תעוזה, אמינות ודוגמה אישית" - ראיון עם רו"ח ראובן שיף, השותף המנהל של RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח, אשר פורסם במוסף "מנהלים" של עיתון דה מרקר ב- 29.3.2018. לראיון לחץ/י כאן.
 • "ועדת הכספים אישרה תיקון לכללי מס הכנסה של עובדים ישראלים בחו"ל" –  לכתבה שפורסמה בעיתון כלכליסט  ב-  11.4.2018 לחץ/י כאן .

 

עדכונים והודעות

 • רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל –

ועדת הכספים של הכנסת אישרה, ביום 10.4.2018, את התיקון לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, שמשמעותו רפורמה מקיפה במיסוי הכנסת עבודה של ישראל בחו"ל. הכללים עוסקים במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקם לתקופות ארוכות, כאשר קבוצה משמעותית לגביה חלים כללים אלה הינה עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל (שגרירים, שליחים וכו'). הכללים בנוסחם עד היום העניקו הטבות באמצעות ניכוי הוצאות דיור, טיפול רפואי וחינוך, וכן קבעו חישוב מס מיוחד (מדרגות מס דולריות). ואולם, נוכח שינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים, ובשל שינויים במיסוי היחיד בישראל (שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל), חישוב המס לפי המדרגות הדולריות יצר במרבית המקרים עיוות שגרם לחיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס בישראל, ומכאן הצורך ברפורמה האמורה.

עיקרי הרפורמה, הינם כדלקמן:

 • הארכת משך התקופה המינימאלית לשהייה בחו"ל בגינה יחולו הכללים ל- 8 חודשים (במקום 4 חודשים);
 • ביטול מדרגות המס הדולריות והשוואת חישוב המס לפי הכללים לחישוב המס לפי הוראות פקודת מס הכנסה;
 • עדכון סכומי הוצאות דיור ושכר לימוד המותרות בניכוי;
 • ביטול הכלל בדבר אי התרת נקודות זיכוי;
 • ביטול ההוראה המקלה בדבר שווי רכב מופחת ל"עבוד בכיר".

תחולת הכללים החדשים הינה החל ממשכורת המשתלמת בעד חודש ינואר 2018 ואילך, כאשר תיקונה של הגדרת "עובד" (כאמור לעיל) יחול על מי שהחל בביצוע העבודה במדינת החוץ ביום פרסומם של הכללים, וכמו כן ניתנת לעובד האפשרות לבחור שהכללים בנוסחם הישן יחולו על הכנסות בשנת המס 2018, אך בחירה זו תהיה סופית.

 

 • דחיית מועדי הגשת דוחות לשנת המס 2017 -

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, הודיע על החלטתו לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת 2017, את מועדי הגשת הדוחות, וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים. בהתאם לכך, מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דו"ח מקוון יידחה ליום 28.6.2018, ומועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דו"ח ידני (שאינו מקוון), יידחה ליום 31.5.2018 [להודעת רשות המסים – לחץ/י כאן].

 

 • חוזרים מקצועיים בנושאים: אסימונים דיגיטליים, שינויי מבנה וקרנות השקעה

רשות המסים פרסמה מספר חוזרים מקצועיים בנושאים שונים, כמפורט להלן:

 • חוזר מס הכנסה מס' 7/2018 – העוסק בהשלכות המס הכרוכות בהנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens) [לחוזר 7/2018 –לחץ/יכאן ];
 • חוזר מס הכנסה מס' 8/2018 – העוסק בהרחבה בשינויים המהותיים שבוצעו בהוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה המסדירות את נושא שינויי המבנה השונים [ לחוזר 8/2018 – לחץ/י כאן ];
 • חוזר מס הכנסה מס' 9/2018 – העוסק בתנאים לקבלת הסדר מיסוי מכוח סעיף 16א לפקודת מס הכנסה, אשר יחול על הכנסותיהן של קרנות השקעה המשקיעות, בין היתר, בתחום ההון סיכון, והכנסותיהם של המשקיעים בקרנות אלה [לחוזר 9/2018 – לחץ/י כאן];
 • חוזר מס הכנסה מס' 10/2018 – העוסק בתנאים לקבלת הסדר מיסוי מכוח סעיף 16א לפקודת מס הכנסה, אשר יחול על הכנסותיהן של קרנות השקעה פרטיות בגין השקעות מזכות והכנסותיהם של המשקיעים בהן [לחוזר 10/2018 – לחץ/י כאן].

פסיקה

 • פס"ד רייז – העברת מניות מחברת החזקות זרה ליחיד אינה נחשבת לאירוע מס -

המערער ומשקיעים אחרים החזיקו בחברת סידמור ובחברת רוקמור ובאמצעותן השקיעו בחברות ליוורמור וטרדל, אשר ניהלו משחקי הימורים מקוונים. עניינו של פסק הדין בסכומים שהעבירה טרדל לרוקמור בשנים 2005 ו- 2006 מעודפי המזומנים שהיו ברשותה, ואשר חולקו כהלוואות לבעלי המניות לפי חלקם היחסי, ובכלל כך למערער אשר קיבל כ- 4 מיליון ליש"ט בשנת 2005 ו- 2.6 מיליון ליש"ט בשנת 2006. ביום 2.1.2007, טרדל דרשה מרוקמור לפרוע את ההלוואות הנ"ל מדיבידנדים שחילקה לבעלי מניותיה, באופן שבעלי המניות לא היו צריכים להחזיר את הסכומים שקיבלו בשנת 2005 ו- 2006. המערער דיווח על קבלת דיבידנדים בשנת המס 2007 בגובה סכומי ההלוואות דלעיל, אולם פקיד השומה קבע, כי יש לראות בסכומים אלה כדיבידנדים החייבים במס בשנות המס 2005 ו- 2006. כמו כן, קבע פקיד השומה, כי המערער היה בעל שליטה ברוקמור ועל כן חייב במס בשיעור של 25% במקום 20%. בנוסף, התעוררה סוגיה באשר לחבות המס של המערער בשל העברת מניות ליוורמור מסידמור אליו, כך שלאחר ההעברה האמור החזיק המערער במישרין במניות ליוורמור. לעניין זה, קבע פקיד השומה, כי יש לראות בהעברת המניות למערער כהכנסה מדיבידנד החייבת במס בשיעור של 25%, שכן על פי שיעור אחזקותיו המערער היה בעל שליטה בסידמור. יצוין, כי ביום בחודש דצמבר 2016, ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין רוני לרנר (ע"מ 25689-02-13 – להלן: "פרשת לרנר"), במסגרתו נדונו סוגיות שונות בנסיבות זהות או קשורות לנסיבות בערעור זה [ואשר בגינו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעור וערעור שכנגד (ע"א 836/17)]. בערעור דנן הסכימו הצדדים, כי הדיונים בפרשת לרנר יהוו חלק מהמוצגים בתיק זה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ברובו וקבע כדלקמן: לעניין ההלוואה – קבע בית המשפט כי אין מקום להתערב באופן בו הצהיר המערער על קבלת ההלוואות בשנים והרלוונטיות ויש לראות את קבלת הדיבידנד כאילו התקבל בשנת המס 2007 בסכומים כפי שהתקבלו אצל המערער ככספי ההלוואה בשנים 2005 ו- 2006. לעניין היות המערער "בעל מניות מהותי" – חזר בית המשפט על קביעותיו בפרשת לרנר וקבע, כי יש לראות במערער כ"בעל מניות מהותי" לאור שיתוף הפעולה שהיה בינו לבין שאר בעלי המניות. לעניין העברת מניות ליוורמור מסידמור למערער בשנת 2007 – התקבל הערעור ונקבע, כי סידמור החזיקה בנאמנות את חלקו של המערער במניות ליוורמור, ולכן אין לראות בהעברת המניות דיבידנד בעין או אירוע מס [ע"מ 1192/09 אביב רייז נ' פקיד שומה תל אביב 1 – לפסק הדין לחץ/י כאן ].

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר