RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 19.8.19

Newsletter-thumbnail-image.jpg

כתבות ופרסומים 

  • עוזבים לחו"ל? אל תשכחו לעדכן את "האח הגדול" – מאמר פרי עטם של רו"ח ועו"ד רוני שרייטר, שותפת המיסים , ורו"ח ועו"ד שגיא לביא- לובודה מנהל תחום מיסוי בינלאומי במשרדנו –  (למאמר המלא לחץ/כאן)
  • "פירמת ראיית החשבון RSM מתרחבת בסין" – כתבה, אשר פורסמה בעיתון מעריב ב- 23.7.2019  (לכתבה לחץ/י כאן)

עדכונים והודעות

  • חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצורכי מס -  

בהתאם לכללי החשבונאות, מניות בכורה עשויות להיות מסווגות כהון עצמי, כהתחייבות פיננסית או כמכשיר מורכב, כאשר אופן הסיווג תלוי בתנאים הנוספים שנקבעו בהנפקת מניות הבכורה. בעניין זה פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 1/2019 שמטרתו להבהיר את אופן סיווג מניות הבכורה לצורכי מס [לחוזר 1/2019 - לחץ/י כאן].

 

  • חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 בנושא ההוראות העדכניות לפקודת מס הכנסה לעניין חברת בית ולעניין חברה משפחתית –    

תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (שנכנס לתוקף ביום 1.1.2018), שינה, בין היתר, את הוראות פקודת מס הכנסה לעניין חברת בית ולעניין חברה משפחתית. לאור זאת, רשות המסים פרסמה חוזר אשר מטרתו להבהיר את עמדתה בדבר מעמדה של חברת בית לצרכי מס [התנאים המצטברים הנדרשים על מנת להיחשב חברת בית, כניסה ויציאה ממעמד של חברת בית, הסדר המס החל על חברת בית, הוראות המעבר ועוד]. כמו כן, החוזר כולל את התייחסותה של רשות המסים לעניין השינויים שהחיל התיקון על הגדרת חברה משפחתית [לחוזר 2/2019 – לחץ/י כאן].

 

  • החלטת מיסוי בנושא שינויי מבנה - העברת מניות מחברה זרה

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי (מס' 3629/19) בנושא שינויי מבנה. עניינה של ההחלטה בהעברת מניות במסגרת קבוצת חברות בבעלותו של תושב ישראל, כאשר חברת האם הינה חברה זרה וחברת הבת (המוחזקת במלואה ע"י חברת האם) היא חברה פרטית תושבת ישראל [להחלטת מיסוי 3629/19 – לחץ/י כאן]

פסיקה

  • פס"ד גליס - הקניית נכס מקרקעין מהיוצר לנאמן אינה נחשבת "מכירה" של הנכס במועד ההקנייה, ולכן תשלום המס יידחה למועד חלוקת הנכס בפועל ו/או למכירתו.

במסגרת פסק הדין נדונה השאלה האם העברה של נכס מקרקעין ללא תמורה מיוצר נאמנות לנאמן נחשבת כ"מכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין או שאינה נחשבת "מכירה" לאור הוראות פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, כך שאירוע המס נדחה למועד העברת הנכס לנהנה בנאמנות.

רשות המסים טענה, כי יש למסות הקנייה/העברה של מקרקעין ללא תמורה מיוצר הנאמנות לידי הנאמן, תוך שהתבססה, בין היתר, על הוראות חוזר מיסוי נאמנויות הקובע, כי הקניית מקרקעין לנאמנות תעשה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין בלבד והוראות הפקודה המקנות פטור ממס בגין העברה/הקנייה מיוצר לנאמן אינן חלות על מקרקעין.

ועדת הערר דנה בהרחבה במסגרת החקיקתית ובסופו של יום דחתה את עמדת רשות המסים בקובעה, בין היתר, כי אין בחוק מיסוי מקרקעין כל התייחסות מפורשת למיסוי הקניית נכסי מקרקעין מהיוצר לנאמן עבור נהנים מסוימים כמתואר בפרק הנאמנויות שפקודת מס הכנסה. משמע, כי קיים חוסר בדין אותו על בית המשפט להשלים בהתאם לתכלית החקיקה, עקרונות של יצירת הרמוניה בין חוק המס השונים וכו'. הועדה הוסיפה וקבעה, כי קבלת עמדת רשות המסים לא תביא לתשלום מס אמת. לפיכך נקבע, כי בהתאם לעקרונות הקבועים בפרק הנאמנויות שבפקודת מס הכנסה, הקניית נכס המקרקעין מהיוצר לנאמן אינה נחשבת "מכירה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין ואירוע המס יידחה למועד החלוקה בפועל לנהנה או למכירה [ו"ע 49026-07-17 גליס נ' מנהל מס שבח תל אביב 1 – לפסק הדין לחץ/י כאן].

ביטוח לאומי

  • האם משיכה שלא כדין מקופת גמל נחשבת הכנסה העלולה לפגוע בזכאות לקבלת קצבת זקנה? רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

משיכה שלא כדין מקופת גמל לא מהווה הכנסה מעבודה או הכנסה פסיבית, ולפיכך אין בכך כדי לפגוע בזכאות לקבלת קצבת זקנה.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר