RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 21.1.2018

Newsletter-thumbnail-image.jpg

כתבות ופרסומים

 • "מרבה נכסים מרבה דאגה? – מלחמתה של רשות המיסים בישראל בהון השחור" – מאמר פרי עטו של רו"ח ראובן שיף, אשר פורסם במגזין הבנקאות הפרטית של חודש ינואר 2018 - במאמר מתייחס רו"ח שיף לחידושו של נוהל גילוי מרצון באומרו כי הוא מהווה חלון הזדמנויות, שכן מרבית ההון הלא מדווח אינו נובע מפעילות עבריינית אלא מחוסר ידיעת החוק ושינויי החקיקה התכופים שחלו בשנים האחרונות.  (למאמר המלא נא לחץ/י כאן ).

 

 • "השופטת חיות היא דוגמה לפתגם "יגעת ומצאת תאמין" – טור דעה של רו"ח ראובן שיף אשר פורסם בגלובס ב- 16.1.2018, במסגרת פרויקט סיכום המהלכים והדמויות המשמעותיים של שנת 2017. לכתבה נא לחץ/י כאן.

עדכונים והודעות

 • תיקון 245 לפקודת מס הכנסה – הוראות מיסוי חדשות לגבי חברות בית; תיקון חלק מהוראות הפקודה לגבי חברה משפחתית; החרגת חברה שאינה תאגיד שקוף מהוראות סעיף 3(ט1) לפקודה  -

ביום 17.1.2018, פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (להלן: "התיקון"), הכולל שלושה תיקונים עיקריים:

 • קביעת הוראות מיסוי חדשות לגבי חברות בית – התיקון החליף למעשה את סעיף 64 הקיים בפקודת מס הכנסה, תוך קביעת הוראות וכללים ברורים בכל הנוגע למיסוי חברות בית.
 • תיקון חלק מהוראות החוק שנקבעו במסגרת תיקון 197 לפקודה לגבי חברה משפחתית.
 • תיקון הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, כך שתוחרגנה מהן חברה שאינה תאגיד שקוף.[לתיקון –לחץ/י כאן].

 

 • הרחבת הפטור מהגשת דוח שנתי לגבי הכנסה מאנרגיה מתחדשת -
 • ביום 16.1.2018, פורסמו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ח-2018 (להלן: "התקנות"), במסגרתן התווספה לרשימת ההכנסות הכלולות בתקנות, הכנסה מאנרגיה מתחדשת (כהגדרתה בסעיפים 2 ו- 3 לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות – "החוק"), ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק.

 

 • הצהרת תושבות כנספח לדוח השנתי -
 • במסגרת תיקון מס' 223 לפקודת מס הכנסה, הורחבה רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי, ובכלל כך נכלל יחיד שמתקיימת בו "חזקת הימים" [הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרת "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה], אך לטענתו חזקה זו נסתרת. יחיד כאמור נדרש להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססות טענתו בלבד שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו. בהקשר זה, רשות המסים פרסמה הצהרת תושבות (טופס 1348) אותה יש לצרף כנספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 [להצהרת התושבות –לחץ/י כאן].

 

 • דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים משוק ההון עליהם יש לדווח עד ליום 31.1.2018

המועד להגשת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים משוק ההון הינו עד ליום 31.1.2018. הדיווח ותשלום המקדמות הינם בגין רווחים שנצברו במהלך החודשים יולי – דצמבר 2017, ממכירת ניירות ערך ונכסים אחרים אשר לא נוכה בגינם מס במקור.

 

 • תשלום מס בשיעור 10% בגין הכנסה מהשכרת דירה למגורים בגין שנת 2017 -

הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה קובעות מסלול מיסוי בשיעור 10% בגין הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, כפוף לכך שאין המדובר בהכנסה מעסק. במסלול זה נדרש לשלם את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה הייתה הכנסה, אלא אם שולמו מקדמות. לפיכך, משכירי דירות הבוחרים במסלול זה, נדרשים לשלם מס בשיעור 10% בגין הכנסותיהם מדמי שכירות בשנת המס 2017, עד ולא יאוחר מיום 31.1.2018.

 

 • דיווח על בחירה ביישום התקנות הדולריות -

בהתאם להוראות סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, תאגידים מסוימים שבחרו לנהל את פנקסי חשבונותיהם לפי התקנות הדולריות, רשאים להודיע לפקיד השומה תוך 30 יום מתחילת שנת המס כי הם בוחרים להחיל על עצמם את התקנות הדולריות, דהיינו בהתייחס לשנת המס 2017, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום 31.1.2018

 

 • עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2017 -

רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017, הכוללת 20 עמדות בנושא מס הכנסה, 2 עמדות בנושא מע"מ ו- 3 עמדות בנושא מכס. יודגש, כי עמדות אלה מתווספות לרשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה לגבי שנת המס 2016 [לרשימת העמדות המלאה בנושא מס הכנסה – לחץ/י כאן; לרשימת העמדות המלאה בנושא מע"מ – לחץ/י כאן; לרשימת העמדות המלאה בנושא מכס – לחץ/י כאן].

 

פסיקה

 • פס"ד בירן ולשם – הכנסה מהשכרת מספר רב של דירות למגורים תסווג כהכנסה מעסק -

בית המשפט העליון דן בערעוריה של רשות המסים בעניינם של בירן ולשם, במסגרתם נדונה שאלת סיווג הכנסות מדמי שכירות בגין השכרת 20 דירות מגורים ומעלה כהכנסה פסיבית לפי סעיף 2(6) לפקודה עליה ניתן להחיל מס מופחת בשיעור של 10% או שמא כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה החייבת במס שולי. בתי המשפט המחוזיים אשר דנו בערעורים פסקו, כי בשני המקרים מדובר בהכנסה פסיבית עליה ניתן להחיל מס בשיעור של 10% מכוח סעיף 122 לפקודה, ומכאן הערעורים. בית המשפט העליון ניתח בהרחבה את סוגיית סיווג ההכנסה באופן כללי ואת סוגיית סיווג הכנסה מדמי שכירות מנכסים מרובים בפרט. בעניין זה ציין בית המשפט, כי לגישתו אמנם קיימים מקרים בהם ניתן יהא להבין בחשבון את כוונתו הסובייקטיבית של הנישום במסגרת מבחן הנסיבות וליתן לה משקל מסוים, אך אף על פי כן, בחינת אופייה ומהותה של הכנסה כלשהי וסיווגה כהכנסה עסקית-אקטיבית או פסיבית, תעשה בעיקרה במשקפיים אובייקטיביות. במקרה דנן, שאלת הסיווג הינה בהבחנה הממוקדת בין הכנסה אקטיבית-עסקית לבין הכנסה פסיבית הנובעת מהשכרת נכסי מקרקעין ודירות למגורים, ובהמשך לכך יש לשאול מהו מקומם של מבחני העזר הכמותיים שעה שמדובר בהשכרה של למעלה מ- 20 נכסים המוגדרים כדירות למגורים. בעיקרון, כאשר מדובר בהשכרת נכס בודד, סביר להניח כי הפעולות המצוינות במסגרת מבחני העזר תבוצענה כבדרך אגב. ואולם, ככל שגדלה כמות הנכסים המושכרים קשה לתאר כיצד ניתן להפיק אפילו את ההכנסה הבסיסית מהשכרתם של כל הנכסים בהיעדר השקעה משמעותית של הון אנושי ויגיעה אישית. אכן, השכרתן של דירות בודדות יכול שתיעשה "אגב אורחא" ומבלי שייפגע זרם ההכנסות הצפוי מהן, אך לא כך הם פני הדברים בהשכרת ריבוי של דירות ברמה המערכתית. עוד נקבע, כי ככלל השכרה של 20-30 דירות המיועדות למגורים דומה יותר במהותה להשכרת של 110 דירות (כבעניין פרשת יהל), מאשר להשכרת דירות בודדות (כבעניין פרשת מרדכי). יחד עם זאת, אין לקבוע, כי השכרה של חמישה נכסים למשל לעולם לא תיחשב עסק, ואף ייתכן שבנסיבות מיוחדת ההכנסה מהשכרה של ריבוי נכסי מקרקעין לא תסווג כהכנסה מעסק. בסיכומו של דבר נקבע, כי דין שני הערעורים להתקבל, כך שההכנסות מהשכרת דירות מגורים רבות בשני המקרים הנדונים הינן הכנסות מעסק ואינן זכאיות להחלת מס מופחת בשיעור של 10% בלבד [ע"א 7204/15, 8236/16 פקיד שומה תל אביב 4 נ' עיזבון המנוחה דפנה לשם; פקיד שומה ירושלים 1 נ' שרגא בירן – לפסק הדין לחץ/י כאן].

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר