RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 22.7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים ופרסומים 

 

 

 

 

 

 

 

 

עדכונים והודעות 

 

  • הנחיית רשות המסים בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב שלא לחרוג "מהאות הכתובה" בתקנות (הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה) -

ביום 23.5.2019, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין חכם את אור-זך עורכי דין (ע"א 4096-18, 7550/18) ("פסק הדין"), במסגרתו נבחן שימוש בתוכנות לניהול יומן רכב ונקבע, כי לא ניתן לסטות מהוראותיהן של תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("תקנות שווי שימוש ברכב"), המורות על נוסחה קבועה לחישוב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד, וכי אופן קביעת שווי ההטבה בהתאם לתקנות מהווה חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה. לאור פסק הדין, אשר אישר את עמדת רשות המסים, אמורים נישומים יחידים ו/או מנכים, אשר נקטו עמדה מנוגדת לפסק הדין, להגיש דוחות מתקנים עבור כל השנים בהן נקטו עמדה מנוגדת כאמור, ובמסגרתם לזקוף שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב ולפסק הדין.

לאור האמור, ונוכח משבר הקורונה, הודיעה רשות המסים, כי מנכים אשר יגישו עד לתאריך 30.9.2020 את כלל דוחות הניכויים המתקנים, הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים ו/או המחליפים, יבוטלו קנסות ופיגורים. יודגש, כי ההקלה האמורה תינתן רק למנכים אשר טרם החל בעניינם הליך שומתי עד לפרסום הנחיה זו, וכי אין באמור כדי להורות על ויתור על קנסות כלשהם בתיקים שהחל בהם טיפול שומתי ובתיקים המתנהלים בבתי המשפט [להנחיית רשות המסים – לחץ/י כאן].

  • דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים משוק ההון לתקופה 1-6/2020 עד ליום 31.7.2020

להזכירם, כי עד ליום 31.7.2019 יש להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות בגין רווחים שנצברו במהלך החודשים ינואר – יוני 2020, בגין מכירת ניירות ערך סחירים ונכסים אחרים, אשר לא נוכה בגינם מלוא המס במקור.

 

  • הוראת שעה בנושא הודעת זיכוי בגין חוב אבוד למע"מ

ביום 14.7.2020, פורסמו תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020 ("התקנות"), במסגרתן נקבעה הוראת שעה, לפיה במסגרת חישוב תקופת שלוש השנים להוצאת הודעת זיכוי בגין חוב אבוד למע"מ (כקבוע בתקנה 24א לתקנות מע"מ), לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת"), וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים: (1) מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום התקופה הקובעת; (2) מועד סיומה של תקופת שלוש השנים חל בתקופה הקובע או בחודשיים שלאחריה [לתקנות כפי שפורסמו – לחץ/י כאן].

 

  • פרסום החלטות וועדות ערר לקבילות פנקסים לשנת 2019

באתר האינטרנט של רשות המסים פורסמו החלטות וועדות הערר לקבילות פנקסים לשנת 2019. הפרסום כולל פירוט בדבר העררים בהם התקבלה החלטה, מהות העסק, רשימת הליקויים, לרבות החלטת הוועדה ונימוקיה [לתמצית ההחלטות (כולל הפניה להחלטות במלואן) – לחץ/י כאן].

פסיקה 

 

  • פס"ד אם.סי.אל קניון דרורים ואח' –דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברווחי שערוך, חויב במס חברות -

ביום 17.6.2020, ניתן פסק דינו (המאוחד) של בית המשפט העליון בעניין אם.סי.אל קניון דרורים בע"מ, אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע"מ ויאנטרה בע"מ, אשר דחה את ערעורן של שלוש החברות שטענו להחלת הוראות סעיף 126(ב) לפקודה (שעניינן החלת פטור ממס בחלוקת דיבידנד בין-חברתי), על דיבידנדים שהתקבלו אצלן ושמקורם ברווחי שערוך בחברות בנות שלהן. בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כי היות שעל פי הוראות הפקודה דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך אינו בגדר רווחים שמקורם ב"הכנסות", גם כאשר הדיבידנד הוא דיבידנד בין-חברתי, הדיבידנד מרווחי שערוך אינו מוחרג מהכנסתה החייבת במס של החברה מקבלת הדיבידנד.

בסיכומו של דבר נקבע, כי יש למסות דיבידנד בינחברתי שמקורו ברווחי שערוך. שכן, בעוד שהחברה המחלקת אינה ממוסה בגין עליית ערכם של נכסיה (שטרם מומשו), הרי שאין מקום לפטור את החברה המקבלת מתשלום מס בגין הכנסותיה מדיבידנדים המחולקים לה על ידי החברה המחלקת שמקורם ברווחים שטרם מוסו. כלומר, מאחר שאין מיסוי ברמת החברה המחלקת, לא חל ההסדר הקבוע בסעיף 126(ב) אשר נועד

למנוע אפשרות של כפל מס  [ע"א 2515/18 חברת אם.סי.אל קניון דרורים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה ואח' – לפסק הדין לחץ/י כאן].

 

ביטוח לאומי 

 

  • סוגיות דמי ביטוח לאומי בתקופת השתלמות בחו"ל

רופא שהינו עצמאי ושכיר יצא לשנת השתלמות בחו"ל. כיצד עליו להסדיר את חובת תשלום דמי ביטוח לאומי באשר לעבודתו כעצמאי במהלך תקופת שהותו בחו"ל?

רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

המבוטח נדרש לשנות את סיווגו כעצמאי בביטוח לאומי ולמלא שאלון תושבות של תושב ישראל השוהה בחו"ל. ככל שמדובר בשהות לתקופה של פחות מ- 5 שנים, המבוטח ימשיך להיחשב כתושב ישראל, וככל שלא תהיינה לו הכנסות אחרות הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מינימאליים לשמירה על הרצף. ככל שתהיינה לו הכנסות אחרות, יחויב בדמי ביטוח שייקבעו בהתאם לסיווג ההכנסה.

 

 

 

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר