RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 30.10.17

newsletter.png


כתבות ופרסומים


  • תואר "רשת השנה" לפירמת RSM – ידיעה שפורסמה "בידיעות אחרונות" ב- 18.10.2017 (לידיעה לחץ/י כאן.)
  • "מגמות גיאופוליטיות וכלכליות על רקע  ההתפתחויות הדרמטיות בארה"ב, באירופה ובעולם והשפעתן על כלכלת ישראל" - מאמר פרי עטו של רו"ח ראובן שיף, אשר פורסם במגזין "הבנקאות הפרטית" של חודש ספטמבר 2017 (למאמר המלא בעמודים 16-17 לחץ/י כאן) .

 


 


עדכונים והודעות


  • מסלול ירוק להעברת תשלומים לתושב חוץ

רשות המסים השיקה מסלול ירוק חדש להעברת תשלומים לתושבי חוץ שמטרתו להקל על ביצוע העברת תשלומים לחו"ל (לצורך השקעות או מתן הלוואות בחו"ל), וזאת באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית), ללא צורך בקבלת אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור. התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים להעביר תשלומים לתושב חוץ על סמך הצהרת המשלם ובהתקיים התנאים המצטברים שלהלן: העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה; התשלום מתבצע בעבור השקעה במניות חבר בני אדם או השקעה בנדל"ן בחו"ל או השקעה בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל או מתן הלוואות לתושב חוץ או מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם [להודעת רשות המסים וטופס ההצהרה – לחץ/י כאן].


  • העלאת שכר המינימום לעובדים- ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, לפיה כבר החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 (אשר תשולם בינואר 2018) יעלה שכר המינימום מ- 5,000 שקלים בחודש ל- 5,300 שקלים. שכר המינימום לשעה יעלה מ-26.9 שקלים ל- 28.5, ושכר המינימום היומי יעלה מ- 231  ל- 245 שקלים. זאת בעקבות הסכמות בין ההסתדרות לארגוני המעסיקים ובאישור משרד האוצר  -  http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press24.10.17.aspx

(לעדכון המלא אשר פורסם באתר הכנסת לחץ כאן)


  • הסדר עוסקים גדולים במע"מ–

ביום 14.9.2017 פורסמו הוראות ותיקוני חקיקה בתקנות מס ערך מוסף שמטרתם להקל על קהל העוסקים המבצעים עסקאות ו/או הובלות רבות ותדירות ברשות הפלסטינית, כך שבכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים יוכלו להתנהל מול עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים בדרך זהה להתנהלותם מול חייבים במס הרשומים במע"מ בישראל. בכך למעשה, מתייתר הצורך של עוסקים אלו להנפיק בגין כל עסקה והובלה חשבונית I, אלא ניתן להסתפק בהוצאת חשבונית מס ו/או תעודת משלוח (לעניין הובלת טובין) (להלן: "הסדר עוסקים גדולים"). בהמשך לכך, פרסמה רשות המסים הודעה מפורטת בנושא הסדר עוסקים גדולים המפרטת את הקריטריונים הנדרשים על מנת להיכלל בהסדר האמור, וכן את אופן הגשת הבקשה להיכלל בהסדר זה [להודעת רשות המסים – לחץ/י כאן].


  • החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינלאומי ומס ערך מוסף

רשות המסים פרסמה החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינלאומי ומס ערך מוסף:


 החלטת מיסוי 6830/17 – עניינה בקביעת התנאים לקבלת אישור תושבות ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית. היחיד הינו תושב מדינת A שהינה מדינת אמנה, המצוי בהליכי גירושין. היחיד עוסק בפעילות מסחרית בישראל וברחבי העולם. החל משנת 2016 היחיד הגדיל את מספר ימי שהייתו בישראל, כאשר בעת שהותו בישראל הוא מתגורר בדירה אשר בבעלותו. בהתאם להחלטת מיסוי שניתנה במסגרת "מסלול ירוק", היחיד נחשב כ"תושב ישראל לראשונה" החל מיום 15.6.2016, כפוף לכך שמרכז חייו יהיה בישראל. בכוונת היחיד להעביר את מרכז חייו לישראל, להגדיל את מספר ימי שהייתו בישראל ולהתגורר בדירתו בישראל ובמקביל להמשיך בפעילותו העסקית מחוץ לישראל כאשר לצורך כך ימשיך בעתיד לשהות תקופות לא מבוטלות מחוץ לישראל. במסגרת ההחלטה נקבע, כי החל מתום שנת המס 2019, ובתום כל שנת מס שלאחר מכן, פקיד השומה יהא רשאי להנפיק ליחיד אישור בדבר היותו תושב ישראל (לעניין האמנה עם מדינה A) החל משנת המס 2017 ואילך, כפוף להתקיימות התנאים הקבועים בהחלטה. בהקשר זה נקבע, כי החלטת מיסוי זו מבטלת ומחליפה את הוראות סעיף 2 להחלטת מיסוי 9857/12 (בה דובר בנסיבות דומות אך נקבעו תנאים שונים). 


 החלטת מיסוי (שאינה בהסכם) 1592/17 – עניינה של ההחלטה בחבות במע"מ בגין גמול שנפסק לתובע המייצג בתובענה ייצוגית. במסגרת ההחלטה נקבע, כי לאור העובדה שתובענה ייצוגית הינה מוסד משפטי דיוני מיוחד המוסדר בחוק התובענות הייצוגית ולאור ההלכה שנקבע בפס"ד חיים קרן, יש לראות בגמול עבור פועלו של התובע המייצג במסגרת תובענה ייצוגית כתמורה עבור שירות בעל אופי מסחרי אשר נופל בגדר החלופה הראשונה של הגדרת "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, ולכן בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק הנ"ל, על הגמול שנפסק לתובע המייצג יחול מע"מ בשיעור מלא.


[את החלטות המיסוי ניתן למצוא באתר רשות המסים בקישורית –


https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmAbsSearch.aspx?cur=4]


 


 


פסיקה 


  • פס"ד שלמה סעד ואח' – מעסיקי עובדים זרים יוצאי אריתריאה וסודאן אינם מוחרגים מחובת תשלום היטל עובדים זרים -

בית המשפט העליון פסק בערעורים השונים שהוגשו לפתחו, אשר עסקו בסוגיה משותפת שעניינה מדיניות המיסוי הראויה ביחס להעסקת עובדים שנכנסו לישראל בניגוד לדין (מאריתריאה ומסודאן) ומחזיקים ברישיונות שהייה זמניים מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. ובמילים אחרות האם קמה חבות לתשלום היטל עובדים זרים מחד גיסא והאם קיימת הזכאות לנקודות זיכוי מאידך גיסא בגין עובדים שהינם מסתננים מאריתריאה וסודאן. לאחר ניתוח נרחב של הרקע לערעורים ופירוט ההליכים הקודמים בהתייחס לכל אחד מן הערעורים, דחה בית המשפט העליון את הערעורים בכל הנוגע לחבות בהיטל עובדים זרים וקבע, בין היתר, כי אוכלוסיית העובדים הזרים מאריתריאה וסודאן אמנם לא עמדה מעיקרא לנגד עיניו של המחוקק בקבעו את ההיטל, אולם משתוקן חוק הבראת הכלכלה בשנים שלאחר מכן, ואף הוגדל במסגרת זו שיעורו של ההיטל, ספק אם ניתן ליחס למחוקק כוונה מכללא להחרגת מעסיקיהם של עובדים יוצאי אריתריאה וסודאן מחובת תשלומו של היטל עובדים זרים. עוד צוין, כי תכליתו של חוק הבראת הכלכלה הולמת את הפרשנות, לפיה חייב מי שמעסיק עובדים יוצאי סודאן ואריתריאה בתשלום ההיטל בדומה למעסיקיהם של עובדים זרים חוקיים. באשר לסוגיה השניה, סבר בית המשפט העליון, כי התייתר הצורך לדון בשאלת הזכאות לנקודות זיכוי וזאת לנוכח הודעת רשות המסים מיום 14.6.2017, לפיה היא תאפשר לזכות עובדים אלה בנקודות זיכוי מכוח כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 [ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח' – לפסק הדין לחץ /י כאן].


 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר