הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015

ביום 28.10.2015, פורסמה ברשומות הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "הצעת החוק"), הכוללת שורה ארוכה של תיקונים תיקוני חקיקה שחלקם התפרסמו בעבר במסגרת פרק ב' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 (ואשר מתפרסמים בשנית במסגרת הצעת החוק, בשינויים קלים), ובכלל כך:

 • בפקודת מס הכנסה
  • סיווגם של מענקים ו/או טובות הנאה הניתנים ליחיד אגב הפסקת מתן שירותים או סיום עבודה, לרבות מענק בגין אי תחרות, כהכנסה פירותית;
  • הוראות חוק חדשות בכל הנוגע לחברת בית, זאת בדומה למודל המיסוי של חברה משפחתית;
  • החלת חלק ה'2 לפקודה, שעניינו שינוי מבנה ומיזוג, על שותפויות רשומות שאישר המנהל לעניין זה;
  • הרחבת חובת הדיווח והחלתה גם על נהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל ואשר מלאו לו 25 שנים, אלא אם אותו נהנה לא ידע שהוא נהנה;
  • החלת חובת דיווח על יחיד שמתקיימת לגביו חזקת הימים הקבועה בהגדרת "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה;
  • החלת חובת דיווח על יחיד תושב ישראל, אשר בשנת המס העביר אל מחוץ לישראל כספים בסכום כולל של חצי מיליון שקלים או יותר;
 • בחוק מס ערך מוסף
  • תיקון הוראות חוק מס ערך מוסף לעניין חובות נאמן של קבוצת רכישה;
  • הטלת סנקציה מינהלית של עיצום כספי על הפרת הוראות בחוק מס ערך מוסף הנאכפות כיום בדרך פלילית (מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדויקת, או דוח או מסמך הכוללים ידיעה כאמור, בלא הצדק סביר; הוצאת חשבונית מס ע"י מי שלא היה זכאי לעשות כן);
 • בחוק מיסוי מקרקעין

  • קיצור תקופת ההמתנה בין מכירת דירה ראשונה לרכישת דירה אחרת ל- 12 חודשים (במקום 24 חודשים כקבוע כיום בחוק), הן לעניין החלת שיעורי מס רכישה מופחתים והן לעניין החלת שיעורי מס שבח מופחתים;
  • קביעת תקופה מוגבלת להחלת הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה, והעמדתו על שנתיים, למעט מקרים מיוחדים;

 

[להצעת החוק – לחץ/י כאן].

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר