מיסוי רווחי חברה – הצעת חוק התייעלות כלכלית, התשע"ז 2016

מבוא

ביום 12 בדצמבר 2016, פורסם נוסח מעודכן לפרק מיסוי רווחי חברה הנכלל בהצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2018 – 2017), התשע"ז- 2016 (להלן: "הנוסח המעודכן" ו- "הצעת החוק", בהתאמה) אשר תחולתו הינה ביום 1 בינואר 2017. יש לציין כי מדובר בהצעת חוק בלבד, ואין כל וודאות כי ההוראות שיפורטו להלן אכן יהפכו לחוק מחייב.

עיקרי הנוסח המעודכן יובאו להלן:

מיסוי משיכות בעלים

מוצע לתקן את סעיף 3 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") כך שמשיכת כספים ו/או שימוש בנכסי החברה ע"י יחיד שהוא בעל מניות מהותי או קרובו (למעט משיכה המהווה הכנסה אשר נוכה מלוא המס המתחייב ממנה) תסווג במועד החיוב כהכנסתו של בעל המניות (להלן: "ההכנסה")  כדלקמן:

 1. משיכת כספים מהחברה
  • ​​סיווג ההכנסה יהיה כהכנסה מדיבידנד, כהכנסת עבודה או כהכנסה ממשלח יד (עפ"י סדר עדיפות זה).
  • מועד החיוב הינו בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים.
  • לא יראו כמשיכת כספים, משיכות בסכום מצטבר שלא עלו על 100,000 ₪ ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס הקודמת.
  • יראו כהכנסה כספים שנמשכו והושבו עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ממועד המשיכה הקודמת, למעט משיכות שנמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו בתוך שישים ימים
 2. שימוש בנכסי החברה
  • במהלך תקופת השימוש בנכס (להלן: "תקופת השימוש" ו-"הנכס", בהתאמה) תסווג ההכנסה כהכנסת עבודה או כהכנסה אחרת (סעיף 2(10) לפקודה)), לפי העניין.
  • מועד החיוב הינו בתום כל שנת מס במהלך תקופת השימוש.
  • סכום ההכנסה יהיה כגבוה מבין שווי השוק עבור השימוש בנכס לבין עלות הנכס המוכפל בשיעור הקבוע בסעיף 3(ט)(1) לפקודה. מההכנסה יופחתו תשלומים שהתהוו לבעל המניות המהותי בגין השימוש בנכס.
  • נכס שהועמד לשימוש בעל מניות מהותי והושב עד מועד החיוב והועמד בחזרה לשימושו בתוך שלוש שנים מהמועד בו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב כלל.
   * לעניין זה, נכס – דירה לרבות תכולתה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט, שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטים של בעל מניות מהותי וכן נכס אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לעניין זה בצו.
 3. הוראות נוספות
  • ​​יתרת זכות שנוכתה מההכנסה ונפרעה תוך 18 חודשים מהמועד שבו נוכתה, יראו את יתרת הזכות שנפרעה  כאילו לא נוכתה מההכנסה.
  • הוראות סעיף 3(ט) יחולו על משיכות כספים עד למועד החיוב.

חברות ארנק

מוצע לקבוע כי הכנסה חייבת של חברת מעטים (כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה), שאינה חברת משלח יד זרה (כהגדרתה בסעיף 75ב1 לפקודה), הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה1), המחזיק במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרוב, במניותיה, תיחשב כהכנסתו של יחיד מיגיעה אישית כדלקמן:

 • נושא משרה - הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד כנושא משרה בחבר בני אדם אחר לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף2(2), 2(10) או 2(1) לפקודה, לפי העניין. האמור לא יחול על יחיד שהינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם אחר.
 • שכיר - הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד בחבר בני אדם אחר לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם והיא מסוג הפעילויות שנעשות במסגרת יחסי עובד מעביד תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה בהתקיים התנאים הבאים:
  1. לפחות 70% מהכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס (למעט הכנסות/רווחים מיוחדים) מקורה בשירות הניתן ע"י היחיד. לעניין זה, רווחים מיוחדים - רווח הון, שבח, רווח שמקורו מדיבידנד.
  2. משך תקופת השירותים ע"י היחיד הינה שלושים חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים.  
  3. האמור לא יחול על יחיד שהינו בעל מניות מהותי או שותף בחבר בני האדם אחר.
  4. לא יראו שירות שניתן ע"י שותף בשותפות, לאותה השותפות, כשירות שניתן לאדם אחד.

מיסוי רווחים לא מחולקים

מוצע לתקן את סעיף 77 לפקודה ולקבוע כי למנהל רשות המסים (לאחר התייעצות עם ועדה שתוסמך לעניין זה) תוענק סמכות להורות לפקיד השומה לנהוג ב- 50% מרווחי חברות מעטים לשנת המס כאילו חולקו בתור דיבידנדים (להלן: "מיסוי רווחים לא מחולקים") בהתקיים התנאים הבאים:

 • החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מרווחיה לשנת מס מסוימת ועד תום חמש השנים שלאחר שנת מס זו (להלן: "התקופה").
 • יתרת רווחיה הנצברים* עולים על חמישה מיליון ₪.
 • יתרת הרווחים הנצברים, לאחר מיסוי הרווחים הלא מחולקים, לא תפחת משלושה מיליון ₪.
 • החברה יכולה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ללא גרימת נזק לקיומו ו/או לצמיחתו של העסק.
 • תוצאת אי חלוקת דיבידנד הינה לצורך הימנעות ו/או הפחתת מס.
  *רווחים נצברים - בין שהם חייבים במס ובין שהם פטורים ממס, לרבות שבח.

לפי מיטב ידעתנו, יתכן ותיכלל במסגרת חוק ההסדרים הוראת שעה שבמסגרתה יחול שיעור מס מופחת על חלוקת דיבידנד בשנת 2017 בשיעור של 25%, ללא חבות נוספת במס יסף.

הוראות מעבר 

על פי הוראות מעבר מקלות שנקבעו במסגרת הנוסח המעודכן, ניתן יהיה להשיב כספים עד ליום 31 בדצמבר 2017 או להשיב נכסים עד ליום 31 בדצמבר 2018 ללא חיוב במס כאמור לעיל.

היות ומדובר בהצעת חוק בלבד וכי הליך החקיקה טרם הושלם יתכנו שינויים  בתיקונים המוצעים


1. מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם (כגון: הזכות לרווחים, הזכות למות דירקטור או מנהל כללי, זכות הצבעה באסיפה כללית, הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת הפירוק וכו').

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר