לקוחות וידידים יקרים,

ביום 19.3.2018, פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957).

במסגרת צו ההרחבה נקבע, כי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע עבודה ל- 42 שעות שבועיות תורחבנה, כך שהחל מיום 1 באפריל 2018, הן יחולו על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

 

להלן עיקרי צו ההרחבה:

  1. היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה ללא הפחתה בשכר (עד כה שבוע העבודה עמד על 43 שעות שבועיות).
  2. יש לשים לב, כי קיצור שבוע העבודה חל רק על עובדים במשרה מלאה שתקן שעות העבודה שלהם גבוה מ- 42 שעות (לא כולל חצי שעת הפסקה שאינה נחשבת כחלק משעות העבודה).
  3. שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.
  4. קיצור שבוע העבודה יבוצע ע"י הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה , קרי "היום המקוצר".
  5. היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים, גם במקומות עבודה שבהם עובדים במשמרות.
  6. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי העבודה, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעות נוספות.
  7. זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", תותאמנה לשיעור הצמצום בשעות העבודה.
  8. צו ההרחבה לא יחול על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 אינו חל עליו מכח הוראות סעיף 30(א) לחוק (כדוגמת: משרת אמון, שוטרים ועובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם).
  9.  אין בהוראות צו הרחבה זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה אחרים.
  10. תחילתו של צו ההרחבה הינה ביום 1.4.2018.

 

 

לשירותכם ,

RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח