Босилка Стојановска
Постар соработник во ИТ и процесирање на податоци

.