Игор Станковиќ
Контролор и надзорник во ревизија

Контролор и надзорник во ревизија во Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје (член на RSM International). Со над 5 години професионално искуство во ревизија на финансиските извештаи на јавни компании и приватни компании подготвени во согласност со МСФИ, верификација на трошоците за проекти финансирани од ЕУ и проект финансиран од владини и приватни фондови. Игор е специјализиран за сметководство, ревизија и даноци.