Марио Александар Младеновски, М-р по интелектуална сопственост
Специјалист за правни работи и човечки ресурси

Марио Александар Младеновски, М-р по интелектуална сопственост
Job title
Специјалист за правни работи и човечки ресурси

Магистер по правни науки- област интелектуална сопственост. Повеќе од 5 години работно искуство во областа на правни работи, човечки ресурси и администрација. Постојан судски преведувач од македонски јазик на англиски јазик и обратно. Овластен застапник во областа на индустриската сопственост и стекнато Уверение за положен писмен испит по јавни набавки.