Стефан Стојановски
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

1 година искуство во сектор ИТ и Процесирање на податоци.