Artikelen Corporate Governance & Culture

Wij hebben als team van de Kennistafel Gedrag & Cultuur van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO) onderzocht hoe de relatie met raden van commissarissen (RvC’s) door compliance professionals wordt ervaren en waar deze mogelijk verbetering behoeft. Aan dit onderzoek werkten 117 compliance professionals mee. Vervolgens hebben wij ‘de andere kant’ onderzocht en naar de ervaringen van commissarissen gevraagd. Wij hebben commissarissen een vragenlijst voorgelegd om hun beleving van de relatie met de compliancefunctie inzichtelijk te maken. Deze vragenlijst is door 75 commissarissen ingevuld. De achtergrond van de respondenten loopt uiteen. Zo zijn respondenten actief in de financiële sector, maar ook bij semipublieke organisaties en grote corporates. In situaties waarin dit heeft geleid tot significante verschillen per type organisatie, wordt dit hierna expliciet aangegeven.

Onze onderzoeken concentreerden zich op een aantal kernvragen:

  1. Wat is het proces en de frequentie van rapporteren door de compliancefunctie aan de RvC?
  2. Wat zijn de onderwerpen waarover aan de RvC wordt gerapporteerd?
  3. Hoe beoordelen de compliance professionals en de commissarissen de kwaliteit van het contact en de communicatie?

Naast de vragen rondom de kwantiteit van het contact is ook gevraagd naar de kwaliteit. Zo is gevraagd of de RvC de compliance professional als volwaardige gesprekspartner beschouwt over onderwerpen als gedrag en cultuur binnen de organisatie en over welke onderwerpen de RvC geïnformeerd wil worden. Aanvullend is gevraagd of de RvC betrokken is bij benoeming en ontslag van de compliance professional en tenslotte is gevraagd naar mogelijke verbeterpunten van de relatie tussen deze twee partijen. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de perceptie van commissarissen presenteren we in dit artikel.

Samengevat is het advies aan RvC's en compliance professionals:

  1. Ken de andere partij en weet wat hun behoeften zijn
  2. zorg voor een goede informatie-uitwisseling zodat aan die behoefte wordt voldaan
  3. ontmoet elkaar regelmatig zodat voldoende vertrouwen en veiligheid ontstaat zodat er een goede basis is op de momenten dat het spannend wordt. Zo kan het ongemakkelijke gesprek gemakkelijker gevoerd worden, de relatie wordt versterkt en betere informatie wordt gedeeld.

Dit kan een stevige bijdrage leveren aan de integriteit van organisaties en de versterking van beide functies.

De volledige resultaten van beide onderzoeken zijn te vinden op de website van de VCO (zie www.vco.nl).

1. ARTIKEL OVER DE CENTEN …. – TIJDSCHRIFT VOOR COMPLIANCE

Met een team van compliance specialisten  hebben wij onderzocht op welke wijze compliance professionals de relatie tussen compliance en het toezichthoudend orgaan beleven en waar deze mogelijk verbetering behoeft. De grondslag van de relatie is gebaseerd op het idee dat commissarissen over voldoende specifieke kennis en inzicht behoren te beschikken om (de gesignaleerde) risico's te begrijpen en dat zij voldoende geïnformeerd dienen te worden over relevante (niet-financiële) risico's en ontwikkelingen. Compliance Professionals kunnen commissarissen hierin ondersteunen.

Het onderzoek concentreert zich rondom een aantal kernvragen:

  1. Heeft de Compliance Professional rechtstreeks contact met de RvC?
  2. Rapporteert de Compliance Professional ook aan de RvC?
  3. Hoe vaak spreekt de Compliance Professional met de RvC?
  4. Hoe beoordelen de Compliance Professionals de kwaliteit van de communicatie?

De uitkomsten van het onderzoek waren verrassend: compliance lijkt al meer ingeburgerd aan de tafel van bestuurders en commissarissen dan werd verwacht. Los van dit positieve beeld hebben respondenten waardevolle verbetersuggesties aangedragen. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot beschouwingen en aanbevelingen over contactfrequentie, inhoud van rapportages, samenstelling van het complianceteam, creativiteit, onderlinge versterking, bescherming van de Compliance Professional en verkenning van de wensen van commissarissen. De aanbevelingen zijn gericht aan Compliance Professionals, maar zijn ook voor leden van toezichthoudende organen relevant.

Lees het gehele artikel hier

2. ARTIKEL - GOEDE COMPLIANCE VERSTERKT DUURZAME WAARDECREATIE – TIJDSCHRIFT GOED BESTUUR & TOEZICHT

In de ontwikkelingen rondom governance en toezicht neemt de aandacht voor compliance toe. Situaties als bij Imtech, Vestia, Wirecard, ING en ABN Amro laten zien dat kennis van en inzicht in niet-financiële risico's essentieel is om goed toezicht te kunnen houden op de beheersing daarvan. In de afgelopen jaren is de focus verschoven van het voldoen aan wet- en regelgeving naar de intrinsieke wil om een robuuste, integere organisatie te bouwen en te versterken. De raad van commissarissen vervult hierin een cruciale toezichts- en voorbeeldrol. Een sterke compliance functie ondersteunt commissarissen in de uitvoering daarvan. Dit vormde de aanleiding voor onderzoek naar de relatie van commissarissen met de compliance functie.

In het artikel onderzoeken we onder andere de perceptie van RvC-leden rondom het proces en de wijze van rapporteren, de inhoud van de informatie, de kwaliteit van de dialoog en of de vraag of de relatie tussen de RvC en de compliance professional kritisch genoeg is. Dit resulteert in een aantal aanbevelingen voor RvC leden, die uiteraard ook lezenswaardig zijn voor compliance professionals.

Lees het gehele artikel hier

3. ARTIKEL - COMPLIANCE EN COMMISSARISSEN: COMPLEMENTAIR! – TIJDSCHRIFT DE COMPLIANCE OFFICER

De rol van de compliance professional concentreert zich al lang niet meer op (uitsluitend) de naleving van wet- en regelgeving, maar steeds meer op het bevorderen van een integere organisatiecultuur, onder meer door het adviseren en ‘uitdagen’ van de organisatie, bestuurders en commissarissen. De onafhankelijk gepositioneerde compliance professional kan bestuurders en commissarissen helpen om hun deskundigheid en effectiviteit ten aanzien van niet-financiële risico’s te vergroten door hen, onder meer, van goede informatie te voorzien en op dit onderwerp uit te dagen.

In eerdere artikelen onderzochten we de perceptie van compliance professionals en leden van een toezichthoudend orgaan aangaande hun relatie; in dit artikel belichten we deze beleving van twee zijden. We bespreken onder andere de wijze van rapporteren, het proces en de frequentie van het contact, de thema’s waarover de RvC wordt geïnformeerd en hetgeen dat wordt besproken, de gepercipieerde kwaliteit van de gesprekken, de vraag of de relatie kritisch genoeg is en of de compliance professional een goede gesprekspartner is aangaande gedrag en cultuur.

Het artikel wordt afgesloten met een zestal aanbevelingen om deze relatie op duurzame wijze te versterken.

Lees het gehele artikel hier

4. ARTIKEL - WAT WE MOGEN VERWACHTEN: ONTWIKKELINGEN IN DE ROL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN – TIJDSCHRIFT DE COMPLIANCE OFFICER

Dit artikel beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de rol van de leden van de Raad van Commissarissen. Dit orgaan neemt een belangrijk positie in de organisatie in maar het is niet altijd duidelijk wat de rol van een commissaris precies inhoudt en waar de uitgangspunten te vinden zijn. In dit artikel leest u de wettelijke basis voor de Raad van Commissarissen en de diverse rollen van de Commissaris.

Dit artikel staat los van de overige artikelen die specifiek ingaan op de relatie tussen de RvC en de compliance functionaris. We adviseren om dit artikel éérst te lezen om een goed begrip van de functie van de RvC te krijgen.

Lees het gehele artikel hier

Neem voor meer informatie
contact op met:

Marlène Jans
Director
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]