Governance, effectief gedrag en een gezonde bedrijfscultuur zijn belangrijke aandachtspunten voor ondernemingen in alle sectoren. Dat onderkennen niet alleen de business consultants van RSM, maar ook de externe toezichthouders.

Wij zien in de praktijk dat compliance en risicobeheersing alleen effectief en duurzaam werken, wanneer ze goed verankerd zijn in de governance, de cultuur van de organisatie en het gedrag van medewerkers.

Binnen RSM combineren wij onze expertise op het gebied van gedrag en cultuur met onze governance-gerichte expertise. Zo ondersteunen wij u en uw organisatie vanuit een totaalvisie, om de interne governance, het risicomanagement en de bedrijfscultuur goed op elkaar te laten aansluiten.

Onze corporate governance consultants helpen u bijvoorbeeld om de governance van uw organisatie te herzien of om problematische gedragspatronen te herkennen, te doorgronden en aan te pakken. Dit doen zij vanuit een rol waarbij zij hun kennis en ervaring als sparringpartner, klankbord en cultuur- en gedragscoach afwisselend inzetten.

Het “three lines” model heeft voor de governance van een organisatie zeker zijn waarde, al vinden wij binnen RSM een pragmatische aanpak nog belangrijker. Zeker omdat een inrichting met drie beheersingslinies voor risico’s voor bijvoorbeeld kleinere bedrijven te kostbaar en complex kan zijn. Onze governance consultants adviseren regelmatig over passende organisatiestructuren, waar de risico’s goed in beeld, en daarmee beheersbaar, zijn en de besluitvormingsstructuur daarop aansluit.

Vanuit RSM ondersteunen wij u bij de inrichting van uw corporate governance, in lijn met relevante wet- en regelgeving. Denk daarbij aan: 

  • Aanpassing van de “three lines” op uw organisatie.
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van uw gedragscode.
  • Opzet van uw compliance charter, als vertaling van de geldende wet- en regelgeving en branchenormen gericht op uw organisatie.
  • Integriteitsrisicobeoordelingen op het door u gekozen onderdeel van uw bedrijf of organisatie (persoonlijk, organisatorisch, relationeel en gerelateerd aan marktgedrag).
  • Opstelling van beleidsnormen in samenspraak met u voor compliance, gebaseerd op uw risico's, minimumnormen en richtlijnen.

De mensen in uw organisatie zijn bepalend voor de resultaten van uw onderneming. Zelfs wanneer u alle risico’s in de hand heeft wat de commerciële resultaten betreft, kunnen er nog steeds risico's zijn op het gebied van gedrag en bedrijfscultuur die negatieve effecten kunnen hebben op de prestaties of het voortbestaan van uw onderneming. Zo kent iedereen de (ernstige) incidenten in de financiële sector. Deze tonen aan dat de achterliggende oorzaken van incidenten vaak liggen in de cultuur van de onderneming. In een vroeg stadium ingrijpen in situaties waarin ongewenst gedrag wordt vertoond voorkomt problemen in de toekomst. 

Het gedrag en de normen en waarden van bestuurders en medewerkers vormen samen de bedrijfscultuur. Dit is het fundament van uw organisatie. Wij onderzoeken en meten verschillende factoren die indicator zijn van bedrijfscultuur, zoals: 

  • ervaren van (psychologische) veiligheid, 
  • manier van aansturing,
  • besluitvorming
  • omgang met fouten. 

Wij nemen in onze aanpak ook de “soft controls” mee. Dit zijn de niet-tastbare factoren, die van invloed zijn op gedrag en daarmee op de organisatiedoelstellingen. Zo kan het gedrag van bestuurders, management en medewerkers – bedoeld of onbedoeld - van invloed zijn op de kwaliteit van de samenwerking, en daarmee op de successen en resultaten van de organisatie. 

Manieren om het gedrag en de cultuur te beïnvloeden – naast het voeren van een goed gesprek - zijn bijvoorbeeld een gedragscode, klokkenluiderregeling en/of bewustwordingssessies. Wij achterhalen en beoordelen deze in uw organisatie. Wij noemen dit de “soft control”-instrumenten. Daarnaast zien wij in de praktijk dat zogenaamde “hard control”-instrumenten, zoals beleidsnota's, procedures en systemen voor toezicht, alleen effectief zijn, als de juiste cultuur al in alle lagen van het bedrijf aanwezig is.

Uit analyses van incidenten zien wij als achterliggende oorzaak dat het echte gedrag niet altijd in lijn is met het gewenste gedrag. Dat heeft een direct en negatief effect op de gewenste integere bedrijfsvoering. 

Beluister de podcasts van onze specialisten:

RSM Podcast | Voice of ESG | Interprenting governance, culture & compliance


Gedrag & Integriteit #7 | In gesprek met Marlène Jans   


Suzanne de Boer-Verheij & Roland Notermans | Verhouding RvC en Compliance Officer

 

Jong en Jans | VCO | reactie op voorstel wijziging Corporate Governance Code


Marlène Jans | Three Lines Model