Governance

“Een auto kan alleen veilig hard rijden, als hij betrouwbare remmen heeft.”

Een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt over het algemeen als cruciaal beschouwd voor een gedegen inrichting van een onderneming. Passende checks and balances zorgen ervoor dat de risico's effectief worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. Hoewel we voorstander zijn van het “three lines of defence” model, vinden we een praktische aanpak nog belangrijker, vooral waar de inrichting met drie verdedigingslinies voor kleinere bedrijven disproportioneel kan uitvallen. In dergelijke gevallen zijn wij deskundig in het adviseren over minder complexe organisatiestructuren, waarbij gedegen checks and balances desondanks gegarandeerd zijn. 'Overcompliance' dient te worden vermeden; dit vraagt om sterke gerichtheid op de belangrijkste vereisten voor compliance en de gevolgen daarvan voor het bestuur. Een sterk bestuur verstevigt een intern compliance-programma dat past bij de behoeften van uw organisatie.

We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van uw interne compliance functie en de vereisten in verband met compliance, waaronder:

  • (Corporate) governance
  • Compliance-handvest en -raamwerk
  • Passend maken van uw “three lines of defence” model
  • Ontwikkeling van een gedragscode
  • Compliance-handvest: een op de organisatie gerichte vertaling van de geldende wet- en regelgeving en branchenormen
  • Integriteitsrisicobeoordeling (persoonlijk, organisatorisch, relationeel en gerelateerd aan marktgedrag)
  • Beleidsnormen voor compliance op basis van risico's, minimumnormen en richtlijnen
  • Beleidsnormen en procedures voor compliance op basis van risico's
  • Inputvereisten voor IT systemen

GEDRAG EN CULTUUR

 “Integriteit is geen kernwaarde, het is uw ’license to operate’.”

De mensen in uw organisatie zijn bepalend voor de resultaten van uw onderneming. Zelfs wanneer alles lijkt te kloppen wat de commerciële resultaten betreft, kan er al sprake zijn van risico's met betrekking tot gedrag en cultuur. Gedrag kan een voorspellende indicator zijn voor (financiële) ontwikkelingen, waarbij in een vroeg stadium ingrijpen problemen in de toekomst kan voorkomen. Ernstige incidenten in de financiële sector hebben laten zien dat de achterliggende oorzaken vaak gelegen zijn in het gedrag van de medewerkers, of in de cultuur van de onderneming.

Het stimuleren van effectief gedrag en een gezonde cultuur staan bovenaan de agenda van externe toezichthouders en zijn een belangrijk onderwerp voor het bestuur en het hoger management bij ondernemingen in alle sectoren. Het is aangetoond dat hard controls (zoals beleidsnota's, procedures en systemen voor toezicht) alleen effectief zijn in combinatie met soft controls. Uit analyses van de achterliggende oorzaken bij incidenten is gebleken dat de cultuur in een onderneming niet altijd de naleving van deze beleidsnota's en procedures ondersteunt. Compliance is alleen duurzaam als deze verankerd is in de cultuur van de organisatie en het gedrag van het personeel.

“Naleving van wet- en regelgeving is geen strategisch doel op zich, maar eerder een minimumvereiste. Bovendien verwachten alle betrokken partijen dat men compliant is, en dat deze compliance de reputatie van een onderneming beschermt.”

BEDRIJFSVERGUNNING (‘license to operate’)

Uw bedrijf vraagt om een compliance-raamwerk op maat. De voorbereidingen voor het aanvragen van nieuwe vergunningen vergen veel tijd en vragen om speciale deskundigheid. We bieden ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen, en bij het vertalen van de wettelijke vereisten die zijn neergelegd in wet- en regelgeving naar praktische compliance verplichtingen. Wij bouwen raamwerk van adequate integriteitsrisicoanalyses, met op risico gebaseerde controles, zoals beleidsnota's, procedures en andere beheersmaatregelen die in verhouding staan tot de aard en omvang van uw instelling. We richten ons hierbij op het voorkomen van zowel 'undercompliance' als 'overcompliance'. Met andere woorden: “Meer waar dat moet, minder waar dat kan.”

Bent u benieuwd wat de consultants Governance, Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink
T +31(0)20 653 36 66   
E [email protected] 
Jaap van Dijk
T +31(0)20 653 36 66 
E [email protected] 
Songül Balaban
T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]