Netherlands
Talen

Talen

Nog maar beperkte tijd om bezwaar te maken tegen WHK-beschikking 2018!

Bedraagt de loonsom voor uw werknemers minimaal € 328.000 per jaar? Dan is het voor u wellicht interessant om bezwaar te maken tegen de beschikking Werkhervattingskas 2018 die u van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Indien medewerkers ziek zijn geworden vóór 1 januari 2014 en ziek uit dienst zijn gegaan, dan is de mogelijke substantiële verhoging van uw individuele premielasten die dit tot gevolg heeft gehad in strijd met art. 1 EP EVRM. Wij baseren ons op een recente Hofuitspraak waarbij geoordeeld is dat de gedifferentieerde premie ZW-flex die is ingevoerd per 1 januari 2014 in strijd is met art. 1 EP EVRM.

Naar onze mening is het dan ook zinvol om ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen de door u ontvangen beschikking Werkhervattingskas (Whk). U kunt in uw bezwaarschrift een lijst opvragen met de uitkeringen die aan uw organisatie zijn toegerekend. Met deze informatie kunt u beoordelen of hier uitkeringen aan tijdelijke werknemers met een datum van ziekmelding van vóór 1 januari 2014 tussen zitten.

U heeft 6 weken de tijd na dagtekening van de Whk beschikking 2018 om bezwaar te maken. De meeste beschikkingen zijn tussen 21 november 2017 en 1 december 2017 gedagtekend. Dat betekent dat in die gevallen de uiterste datum voor het indienen van bezwaar ligt tussen 2 januari 2018 en 12 januari 2018.