Netherlands
Talen

Talen

Spoedherziening regime fiscale eenheid

Het huidige Nederlandse fiscale eenheid-regime gaat op de schop. Het Europese Hof van Justitie (“HvJ EU”) heeft op 22 februari jongstleden in twee uitspraken geoordeeld over de verenigbaarheid van de huidige fiscale eenheid met de uit het EU recht voortvloeiende vrijheid van vestiging. Het HvJ EU heeft hierbij het advies van de Advocaat-Generaal van het HvJ EU gevolgd van 25 oktober 2017. Omdat Nederland de voordelen van bepaalde elementen van de fiscale eenheid volgens het HvJ EU ook moet toepassen in grensoverschrijdende situaties binnen de EU, heeft het kabinet spoedreparatiemaatregelen aangekondigd die het gevreesde budgettaire gat moeten dichten. De spoedmaatregelen kunnen echter grote gevolgen hebben voor binnenlandse situaties.

Op basis van de huidige wetgeving worden vennootschappen welke in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn opgenomen, belast alsof sprake is van één belastingplichtige. Onderlinge transacties en rechtsverhoudingen worden voor de heffing van de vennootschapsbelasting genegeerd. In het buitenland gevestigde vennootschappen kunnen, behoudens enkele uitzonderingen, niet in een fiscale eenheid worden opgenomen. Volgens het HvJ EU is het in strijd met de Europese vrijheid van vestiging om de afzonderlijke voordelen van een fiscale eenheid aan buitenlandse vennootschappen te onthouden. Zo werd in één van de procedures van 22 februari beslist dat Nederland de winstdrainagewetgeving (renteaftrekbeperking van artikel 10a VPB) niet mag toepassen op een grensoverschrijdende situatie, omdat bepaalde onderdelen van deze wetgeving niet van toepassing zouden zijn geweest als de vennootschappen in Nederland gevestigd waren en een fiscale eenheid hadden kunnen vormen.

In plaats van het toekennen van de afzonderlijke voordelen in EU-situaties, heeft de wetgever een wijziging van de huidige fiscale eenheidsregels aangekondigd, waarbij bepaalde voordelen ook in binnenlandse situaties niet meer kunnen worden toegepast. Onder andere bepaalde renteaftrekbeperkingen, de beperkingen in verliesverrekening en bepaalde elementen van de deelnemingsvrijstelling zullen moeten worden toegepast alsof er geen sprake is van een fiscale eenheid, maar van afzonderlijke belastingplichtigen.

Het wetsvoorstel wordt in het tweede kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden, maar zal met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur worden ingevoerd. De aangekondigde maatregelen kunnen derhalve van invloed zijn voor de aangifte vennootschapsbelasting 2017 en reeds gevolgen hebben voor uw huidige fiscale positie. Daarnaast is het raadzaam om te bekijken of een beroep op de per element benadering, in het geval van grensoverschrijdende situaties, mogelijk voordelen op kan leveren.

Hoe de regeling er exact komt uit te zien, is op heden echter nog niet geheel duidelijk. Raadpleeg uw RSM-adviseur om de mogelijke gevolgen voor uw situatie in kaart te brengen.