Netherlands
Talen

Talen

Voorstel EC voor hervorming van het Europese btw-stelsel

De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 in navolging van het ‘Btw Actieplan’ uit 2016 een nieuw voorstel gepresenteerd dat verder in gaat op de hervorming van het Europese btw-stelsel. 
Het heeft de volgende doelstellingen:

  • het tegengaan van fraude;  
  • One Stop Shop (OSS): aangifteverplichting alleen in het thuisland;
  • btw-heffing naar tarief van het land van bestemming; en
  • vereenvoudiging van de regels voor btw-aangifte en facturatie

Jaarlijks gaat in de EU circa € 50 miljard aan btw-inkomsten verloren door btw-fraude. De voorgestelde maatregelen hebben ten doel de verbetering van belastinginning en administratieve samenwerking om sneller fraude op te sporen. Daarnaast zullen technologische mogelijkheden verbeterd en uitgebreid worden om met name intra-communautaire transacties duidelijker in beeld te krijgen. Dit zal worden gerealiseerd via het ‘Transaction Network Analysis’. Door middel van dit programma zullen lidstaten samen sneller fraude kunnen opsporen. Voorts hebben lidstaten gevraagd om ondersteuning bij het opschalen van de belastingadministratie, zodat de extra administratieve last die het nieuwe stelsel zal veroorzaken beter opgevangen kan worden.

One Stop Shop 

Beoogd is een systeem waarin de leverancier btw in rekening brengt met het tarief van het ontvangende land. Vervolgens zal de leverancier dit voldoen aan de Belastingdienst in het land waar zij gevestigd is. De Belastingdienst zal op haar beurt de btw overmaken naar de Belastingdienst in het ontvangende land. De planning is om dit systeem in 2022 in werking te laten zijn.

In de tussentijd zullen er verschillende maatregelen voor de korte termijn genomen worden die per 1 januari 2019 in moeten gaan.

De maatregelen op korte termijn

De Europese Commissie heef vier zogenoemde ‘quick fixes’ voorgesteld om op relatief korte termijn toe te werken naar het nieuwe btw-stelsel. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de leverancier benadrukt.

Quick fixes

  1. De juistheid van het btw-nummer van de afnemer zal een belangrijke voorwaarde zijn voor het toepassen van het nultarief. Deze maatregel zal met name doorwerken in de aansprakelijkheid van de leverancier.
  2. De Europese Commissie heeft daarnaast voorgesteld om de zogenoemde ‘Call-off stock-regeling’ te versimpelen en te harmoniseren. Dit is de situatie waarin een ondernemer voorraad plaatst in een land waarin hij niet geregistreerd is, waarna hij zal leveren aan een al bekende afnemer in dat land. Tot op heden zijn dat twee separate leveringen. Het doel is echter om dit soort leveringen aan te merken als één levering, waardoor de administratieve last voor ondernemers afneemt. 
  3. Bij achtereenvolgende leveringen van dezelfde goederen tussen verschillende lidstaten is het tot op heden lastig om te bepalen aan welke van de transacties het daadwerkelijke intracommunautaire transport moet worden toegerekend. Dit is doorgaans leidend om op die transactie het nultarief voor de intracommunautaire levering te kunnen toepassen. De maatregelen die de Commissie gaat nemen om hier duidelijkheid in te scheppen zijn nog niet gecommuniceerd. 
  4. Het bewijzen van een intracommunautair transport zal eenvoudiger worden zodat het toepassen van de vrijstelling op haar beurt ook toegankelijker zal zijn. Hoe de bewijslast ingevuld wordt, is nog niet bekend.

Aansprakelijkheid leverancier en begrip Certified Taxable Person

Onderdeel van de voorstellen is dat de aansprakelijkheid van de leverancier vergroot wordt. Indien een btw-nummer onjuist is maar de leverancier past wel het nultarief toe, dan kan de leverancier aansprakelijk zijn voor de niet berekende btw. 

In het voorstel wordt het begrip ‘Certified Taxable Person’ voorgedragen als waarborg voor ondernemers die door de lidstaat van vestiging als betrouwbaar en welwillend worden gezien. Aan deze status zullen voorwaarden worden gesteld. De status van de onderneming zal terug te vinden zijn in het VIES-systeem. Deze status werkt door in het voorstel van de quick fixes. Deze fixes zullen namelijk alleen toepasbaar zijn in gevallen waarin een Certified Taxable Person een rol speelt. Uitgezonderd hierop is de rol van het btw-nummer voor toepassing van het nultarief wat in beginsel niet beperkt kan worden voor niet-gecertificeerde ondernemers.

Conclusie

Het is voor de quick fixes tot op heden nog onduidelijk wat de precieze maatregelen zullen inhouden. Wat wel in de lijn der verwachting ligt is dat de procedure om aangemerkt te worden als Certified Taxable Person administratieve lasten met zich mee zal brengen voor goedwillende ondernemers. Als gevolg van de voorwaarde voor de toepassing van de quick fixes dat er een Certified Taxable Person in het spel moet zijn, zullen er naar verwachting vele discussies ontstaan over de status van Certified Taxable Person en de toepasbaarheid van de quick fixes.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of wilt u graag advies, neem dan contact op met uw RSM-adviseur. 

cover_20171018_voorstel_ec_voor_hervorming_van_het_europese_btw_stelsel_web.jpg

Download 'Voorstel EC voor hervorming van het Europese btw-stelsel' in pdf