Eiendomsskatt Bergen

eiendomsskatt_bergen.png

OPPDATERT PER 25. februar 2022

I denne artikkelen om eiendomsskatt i Bergen vil vi gjennomgå hvilke eiendommer det skrives ut eiendomsskatt på, hvordan de takseres og hvilke erfaringer vi har gjort oss gjennom vår bistand med å klage på eiendomsskattetakstene.

Grunnleggende om eiendomsskatt i Bergen

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt, og det er opp til hver enkelt kommune om det skal innføres eiendomsskatt, til hvilken sats og på hvilken type eiendom. Takstene ligger i utgangspunktet fast i ti år, men det kan gjøres ny taksering innenfor tiårsperioden i spesielle tilfeller.

I løpet av januar og februar hvert år, sender Bergen kommune ut en skatteseddel som viser hva man skal betale i eiendomsskatt.

Skattesatsen for 2022 er 2,8 promille for bolig- og fritidseiendom og 5 promille for næringseiendom.

Denne artikkelen dreier seg om eiendomsskatt i Bergen, men vi har også skrevet en generell artikkel om eiendomsskatt.

Eiendommer Bergen kommune utskriver eiendomsskatt på

Bergen kommune utskriver eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næringseiendom.

Ved siden av de obligatorisk fritatte eiendommene, har kommunen også mulighet til å frita enkelte andre eiendommer. I Bergen kommune fritas i tillegg følgende eiendommer:

  • Hytter på byfjellene som eies av lag og organisasjoner
  • Ubebygde eiendommer i LNF-områder
  • Fylkeskommunale eiendommer med en offentlig publikumsrettet funksjon

I tillegg kan følgende eiendommer søke om fritak for eiendomsskatt:

  • Eiendom eid av foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet
  • Bygg eller deler av bygg som har et endelig fredningsvedtak etter kulturminnelovens bestemmelser. Bygg med særlig historisk verdi kan vurderes

Taksering av boligeiendommer

Bergen kommune verdsetter boligeiendommer ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Skatteetaten fastsetter en formuesverdi for hver enkelt bolig med utgangspunkt i gjennomsnittlige kvadratmeterpriser fra Statistisk sentralbyrå, basert på følgende:

  • Boligtype (enebolig, rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig eller leilighet)
  • Opprinnelig byggeår
  • Boligens areal (P-ROM eller BOA)
  • Beliggenhet (kommune, samt om det er tett eller spredt bebyggelse)

For boligeiendommer som ikke har en formuesverdi fra Skatteetaten, skal kommunen fastsette en takst etter Bergen kommunes retningslinjer for alminnelig taksering.

Kommunen kan innføre bunnfradrag for hver selvstendig boenhet. Det må derfor avgjøres hva som er en selvstendig boenhet, ettersom mange eiendommer har krav på flere bunnfradrag. For 2022 er bunnfradraget i Bergen kr 750 000 for boliger og fritidsboliger.

Taksering av næringseiendommer

Bergen kommune takserer alle næringseiendommer etter kommunens retningslinjer for alminnelig taksering. Næringseiendom takseres basert på en vurdering beregnet etter areal på tomt og bygningsmasse og gjennomsnittlige kvadratmeterpriser, justert for sonefaktor. Deretter foretas det en skjønnsmessig vurdering.

Kvadratmeterprisen varierer med bygningstype og beliggenhet. Eiendommene deles inn i kontor/butikk, hotell/overnatting, kjøpesenter, industri, parkeringshus, tomt og lager. Det er eiendommens faktiske bruk som avgjør takseringen. Benyttes eiendommen til flere formål skal den takseres konkret etter areal for de aktuelle eiendomstypene.

Eiendomsskattetakstene kan også justeres for såkalte indre og ytre faktorer, som er skjønnsmessige faktorer fastsatt av takstmennene.

Erfaringer med eiendomsskattesaker i Bergen

RSM har bistått med å klage på over 30 eiendomsskattetakster i Bergen. Vår erfaring viser at det å gjennomgå eiendomsskattetaksten er vel anvendt tid. Dette gjelder særlig for næringseiendom. Ettersom takseringen ofte er gjennomført på kort tid, er resultatet at eiendomsskattetakstene i mange tilfeller inneholder feil. For større næringseiendommer vil selv mindre korrigeringer gi store utslag på eiendomsskattetaksten.

Vi har sett flere eksempler på at takstmennene har lagt til grunn feil arealstørrelse eller brukstype. Det har også vist seg å være store forskjeller i bruken av indre og ytre korreksjonsfaktorer, både om faktorene overhodet er brukt og i hvilken utstrekning de er brukt.

RSM bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster. Vi har en database med ca. 250 eiendomsskattetakster i Bergen, og har dermed et godt grunnlag for å gjøre nye analyser.

 

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner: Oslo  |  Arendal og Kristiansand   |  Stavanger og Sandnes  |  Trondheim

Kontakt OSS
 

Morten Hereng Christophersen
Partner

 

sanaz_web_230x230.png

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig
 

ane-ingeborg_web.png

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig
 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss