Eiendomsskatt Oslo

eidendomsskatt_oslo.png

OPPDATERT PER 25. februar 2022

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt, og Oslo innførte eiendomsskatt på boliger (ulovlig utskrevet for 2016, men tilbakebetalt) og næringseiendom fra 2017.

I denne artikkelen om eiendomsskatt i Oslo vil vi gjennomgå hvilke eiendommer det skrives ut eiendomsskatt på, hvordan de takseres og hva man må betale, samt noen erfaringer vi har gjort oss gjennom vår bistand med på klage på eiendomsskattetaksten.

Grunnleggende om eiendomsskatt i Oslo

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt. Oslo innførte eiendomsskatt på boliger (ulovlig utskrevet for 2016, men tilbakebetalt) og næringseiendom fra 2017. Takstene vil i utgangspunktet ligge fast i ti år, men det kan gjøres ny taksering innenfor tiårsperioden i spesielle tilfeller. 

Oslo kommune sender hvert år ut en skatteseddel som viser hva man skal betale i eiendomsskatt, normalt i februar måned.

Skattesatsen er for øyeblikket 3 promille både for bolig og næringseiendom.

Denne artikkelen vil særlig dreie seg om eiendomsskatt i Oslo, men vi har også utarbeidet en generell artikkel om eiendomsskatt.

Eiendommer Oslo kommune utskriver eiendomsskatt på

Oslo kommune utskriver eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og på næringseiendom. I tillegg er det utskrevet eiendomsskatt på ubebygde tomter, både boligtomter og næringstomter.

Ved siden av de obligatorisk fritatte eiendommene, har kommunestyret også mulighet til å frita enkelte andre eiendommer. Disse er fritatt i Oslo kommune:

  • Eiendom eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne det offentlige
  • Bygninger med historisk verdi, i Oslo definert som eiendommer som er vernet etter forskrift (ikke eiendommer som står på «gul liste» o.l.)

Taksering av boligeiendommer

Oslo kommune benytter seg av Skatteetatens formuesverdier som skattegrunnlag for boliger. Skatteetaten fastsetter en formuesverdi for hver enkelt bolig med utgangspunkt i gjennomsnittlige kvadratmeterpriser fra Statistisk sentralbyrå, basert på følgende:

  • Boligtype (enebolig, rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig eller leilighet)
  • Opprinnelig byggeår
  • Boligens areal (P-ROM eller BOA)
  • Beliggenhet (kommune, samt om det er tett eller spredt bebyggelse)

Det er ikke alle eiendommer som har en formuesverdi fra Skatteetaten. For slike må kommunen fastsette en takst etter Oslo kommunes retningslinjer for boliger.

Kommunen kan innføre bunnfradrag for hver selvstendig boenhet. Det må derfor avgjøres hva som er en selvstendig boenhet, ettersom mange eiendommer har krav på flere bunnfradrag. For 2022 er bunnfradraget i Oslo kr 4 000 000. 

Taksering av næringseiendommer

Oslo kommune har taksert alle næringseiendommer ved hjelp av takstmenn etter kommunens retningslinjer for næringseiendom. Næringseiendom sjablongtakseres basert på areal og en beregnet kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen varierer med bygningstype og beliggenhet. Eiendommene deles inn i kontor, handel, hotell, parkeringshus og lager. Det er eiendommens faktiske bruk som avgjør takseringen. Benyttes eiendommen til flere formål skal den takseres konkret etter areal for de aktuelle eiendomstypene. 

Eiendomsskattetakstene kan også justeres for såkalte for indre og ytre faktorer, som er skjønnsmessige faktorer fastsatt av takstmennene.

Det er også fastsatt særskilte retningslinjer for taksering av ubebygde tomter, bygg under oppføring og festetomter.

¨Erfaringer med eiendomsskatt

RSM har bistått med å klage på over 200 eiendomsskattetakster i Oslo. Våre erfaringer har vist at det er vel anvendt tid å gjennomgå eiendomsskattetaksten om det ikke allerede er gjort, og særlig for næringseiendom. Takseringen ble gjennomført på kort tid, og eiendomsskattetakstene har derfor ofte vist seg å inneholde feil. For større næringseiendommer vil selv mindre korrigeringer få store utslag på eiendomsskattetaksten.

Vi har sett mange eksempler på at takstmennene lagt til grunn feil arealstørrelse eller brukstype. Det har også vist seg å være store forskjeller i bruken av indre og ytre korreksjonsfaktorer, både om faktorene overhodet er brukt og i hvilken utstrekning det er brukt. 

RSM bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster. Vi har database med ca. 1000 eiendomsskattetakster i Oslo, og har dermed et godt grunnlag for å gjøre nye analyser.

 

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner:  Arendal og Kristiansand  |  Bergen  |  Stavanger og Sandnes  |  Trondheim

Kontakt OSS
 

Morten Hereng Christophersen
Partner

 

sanaz_web_230x230.png

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig
 

ane-ingeborg_web.png

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig
 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss