Eiendomsskatt i Stavanger og Sandnes kommune

eiendomsskatt_rogaland.png

Oppdatert 25.02.21

Denne artikkelen omhandler reglene for beregning av eiendomsskatt i Stavanger på bolig, fritidsbolig og næringseiendom, overgangsordning og klage på eiendomsskatt, samt eiendomsskatt i nye Sandnes kommune.

Endringer i eiendomsskatten ifm. kommunesammenslåing

Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen, og på bakgrunn av den nasjonale kommunesammenslåingen ble alle eiendommer i nye Stavanger kommune retaksert. I tillegg er det innført en felles skattesats for de sammenslåtte kommunene.

Begrunnelsen for retakseringen og innføringen av ny skattesats, er at det gir et oppdatert og felles tallgrunnlag for kommunen. Dette skal gi en mer rettferdig og ensartet eiendomsbeskatning. 

Dette forutsetter at kommunen har foretatt en riktig taksering. For de som ikke allerede har gjort det, er det derfor viktig å kontrollere skattesedlene, slik at de er korrekte.

Innføring av generell skattesats i nye Stavanger kommune

Etter kommunesammenslåingen av gamle Stavanger kommune, Rennesøy kommune, Finnøy kommune og Hjelmeland kommune, vil nye Stavanger kommune fra og med 2023 innføre en generell skattesats på 2,3 promille. Skattesatsen vil gjelde for både boligeiendommer og næringseiendommer.

Endringen vil skje ved en gradvis økning av skattesatsene i en overgangsperiode på to år, fra og med skatteåret 2021 til og med skatteåret 2023. I 2023 skal alle deler av nye Stavanger kommune ha lik skattesats på 2,3 promille.

For 2022 vil de nye satsene for Stavanger kommune være som følger:

 

Skattesats 2021 

Bolig- og fritidseiendom 

Generell 

Rennesøy 

1,65 ‰ 

1,65 ‰ 

Finnøy 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Ombo – tidligere Hjelmeland 

2,2 ‰ 

2,3 ‰ 

Stavanger 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Retaksering av alle eiendommer i 2021

Eiendomsskatten i Stavanger kommune baserer seg på eiendommens omsetningsverdi og hvordan eiendommen utnyttes. 

En oppdatert takst er derfor en forutsetning for at det kan utskrives en rettferdig og riktig eiendomsskatt. Det ble derfor vedtatt at alle eiendommer i nye Stavanger kommune skulle retakseres i løpet av 2021. Den nye taksten danner grunnlaget for eiendomsskatten i Stavanger som utskrives for eiendomsskatteåret 2021. 

Retakseringen vil som regel foregå ved utvendig befaring for boligeiendommer, mens for næringseiendom vil det foregå både utvendig og innvendig befaring. Taksten vil i stor grad baseres på eiendommens innretning, bruksegenskap og lokalisering.

Ny takst vil ligge fast i 10 år, men kan endres dersom det skjer endringer i eiendommens karakter, for eksempel rivning, fradeling, påbygging eller andre vesentlige endringer av eiendommen.

Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatten utgjør en fastsatt promille av eiendomsskattegrunnlaget. 

Eiendomsskattegrunnlaget vil ta utgangspunkt i kommunens boligtakst eller næringstakst.

For boligeiendommer vil deretter taksten bli redusert med et fast bunnfradrag på kr 400 000 per boenhet. Dersom man eier en leilighet eller en enebolig med en hybel, vil det gis 2 bunnfradrag. Forutsetningen er at boenheten(e) er godkjent av kommunen.

En boligeiendom taksert til kr 2,5 millioner, vil dermed få et eiendomsskattegrunnlag på kr 2,1 millioner etter bunnfradraget. Eiendomsskatten vil utgjøre 3 promille (fra 2023) av kr 2,1 millioner, altså en årlig eiendomsskatt på kr 6 300.

For næringseiendommer gis det ikke noe tilsvarende bunnfradrag, slik at taksten også vil utgjøre eiendomsskattegrunnlaget. For en næringseiendom til kr 10 millioner, vil eiendomsskatten dermed utgjøre 4 promille (fra 2023) av kr 10 millioner, altså en årlig eiendomsskatt på kr 40 000.

Klage

Nye Stavanger kommune har en klagefrist på seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen ble sendt, jf. eiendomsskatteloven § 19.

Ved retakseringen kan man klage på direkte faktafeil, brudd på likhetsprinsippet eller feil vurdering av beliggenhet/beskaffenhet.

Alle klager skal være skriftlige og undertegnes av klageren. Det er imidlertid ikke noe eget skjema for klager. Klager sendes til Stavanger kommune, Prosjekt eiendomstaksering, Postboks 8101, 4068 Stavanger.

Eiendomsskatt for Stavanger kommune må betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Les mer: Generelt om eiendomsskatt og klage over eiendomsskatten

Innføring av eiendomsskatt i nye Sandnes kommune

Sandnes kommune har kun innført eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum etter eiendomsskatteloven § 3 c. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, innebar dette en videreføring av eiendomsskatten i Forsand kommune og innføring av eiendomsskatt i det som var tidligere Sandnes kommune.

I løpet av en overgansperiode på 3 år skal eiendomsskatten i de to delene av nye Sandnes kommune («gamle» Forsand kommune og «gamle» Sandnes kommune), samordnes og harmoniseres. For eiendomsskatten i 2021 vil skattesatsen på anlegg i Forsand kommune settes til 7 promille og i tidligere Sandnes kommune til 4 promille. For tidligere Sandnes kommune vil skattesatsen økes med 2 promille, frem til den når 7 promille i 2023. 

I tillegg er det foretatt en retaksering av kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum i tidligere Sandnes kommune i 2020. 

RSM bistår i eiendomsskattesaker

RSM har lang og bred erfaring med saker som gjelder eiendomsskatt. Vi har bistått i flere hundre saker som gjelder klage over eiendomsskatt, i en rekke forskjellige kommuner. Vår erfaring viser at det å gjennomgå eiendomsskattetaksen er vel anvendt tid, særlig for næringseiendom. Ettersom kommunens taksering ofte gjennomføres på kort tid, har eiendomsskattetakstene ofte vist seg å inneholde feil. For større næringseiendommer vil dermed selv mindre korrigeringer kunne få store utslag i eiendomsskatt.

RSM har kontor på Forus, og bistår gjerne med å gjennomgå din eiendomsskattetakst og i den videre saksgangen dersom det kan være grunnlag for å klage.

 

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner: Oslo  |  Arendal og Kristiansand  |  Bergen  |  Trondheim

Kontakt OSS
 

Morten Hereng Christophersen
Partner

 

sanaz_web_230x230.png

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig
 

ane-ingeborg_web.png

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig
 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss