Kompensasjonsordningen har åpnet

bakeri_800x300.png

Kompensasjonsordningen for foretak som har opplevd stort omsetningsfall som følge av Covid-19-utbruddet åpnet 18. april for søknader for de foretak som har blitt pålagt nedstenging av virksomheten, mens den for øvrige foretak åpner mandag 20. april. I første omgang er det kompensasjon for uunngåelige faste kostnader mars måned 2020 som det kan søkes om.

Det er åpnet en egen hjemmeside der søknaden leveres, Kompensasjonsordning.no. Her vil man også finne utfyllende informasjon og veiledning til søknadsprosessen.

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og tilhørende forskrift ble vedtatt 17. april 2020. Ordningen er i stor grad samsvarende med det regjeringen presenterte 2. april og som vi tidligere har omtalt i våre nyhetsbrev. Det har imidlertid kommet noen klargjøringer knyttet til enkelte elementer i ordningen.

Omsetning

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. Som omsetning anses også inntekt til erstatning for slike inntekter, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter kompensasjonsordningen for tidligere måneder. Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter denne forskriften for tidligere måneder.

Inntektene skal periodiseres, og selve faktureringstidspunktet er således ikke avgjørende for hvilken måned inntekten tilhører.

Faste, uunngåelige kostnader

Med faste, uunngåelige kostnader menes kostnader som naturlig skal klassifiseres under følgende poster i Næringsoppgaven:

  • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
  • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
  • post 6340 Lys og varme
  • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
  • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
  • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
  • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
  • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
  • post 7500 Forsikringspremie

 

Det er allikevel ikke alle kostnader som føres på disse postene som kan tas med i grunnlaget for tilskuddet.

Netto rentekostnad kan medregnes i grunnlaget. Renter til andre, f.eks. konsernselskaper, kan bare tas med dersom disse har motpost hos långiver i gjeld til banker, kredittinstitusjoner og obligasjonslån. Netto agiotap inngår ikke i grunnlaget.

For faste kostnader som inneholder variable elementer, skal denne delen av kostnadene ikke inngå i grunnlaget. Dette betyr at kostnadskontiene i regnskapet må gjennomgås og justeres for slike poster.

Kostnadene skal periodiseres, og selve fakturerings- eller betalingstidspunktet er således ikke avgjørende for hvilken måned kostnaden tilhører. Kostnader som skal aktiveres iht. foretakets regnskapsprinsipper inngår ikke i grunnlaget.

Begrensninger i størrelsen på støtten

Støtten er begrenset til NOK 80 mill. pr. kalendermåned, allikevel slik at det kompensasjonsbeløp som overstiger NOK 30 mill. skal multipliseres med en faktor på 0,5. Det vil si at kompenasjonsgrunnlaget må utgjøre NOK 130 mill. for å oppnå maksimalt tilskudd.

Støtten kan ikke overstige det beregnede omsetningsfallet i den enkelte søknadsmåned.

Støtten kan heller ikke overstige omsetningsfallet multiplisert med de faste, uunngåelige kostnadene i søknadsmåneden, fratrukket foretakets ordinære resultat før skatt i 2019 dividert på antall måneder foretaket eksisterte i 2019. (Beregnet omsetningsfall x (faste, uunngåelige kostnader – (ordinært resultat før skatt i 2019 / antall måneder foretaket eksisterte))).

Beregnet kompensasjonsbeløp under NOK 5 000 utbetales ikke.              

Konsern

For konsern der konsernselskapene til sammen søker om inntil NOK 30 mill. i månedlig kompensasjon kan det leveres individuell søknad for hvert selskap, eller det kan leveres samlet søknad for konsernet. Dersom samlet kompensasjonsbeløp overstiger NOK 30 mill. skal søknaden leveres samlet.

Tidsfrister

Siste frist for å søke tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020.

Dokumentasjon

Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert. Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

Dokumentasjon skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

Kontroll og attestasjoner

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Ordningen er på søknadstidspunktet svært tillitsbasert, men det følger ansvar med å gjøre feil. Vi vil derfor sterkt anbefale at foretaket klargjør dokumentasjonen i forbindelse med utarbeidelsen innsendelsen av søknaden og besørger å få denne bekreftet innen rimelig tid. Løpende konsultasjon med regnskapsfører og/eller revisor er også å anbefale.

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss