Norge
Languages

Languages

Nyhetsbrev nr. 6 - 2015

Herkules-dommen - Skattemessig behandling av "carried interest"

I Høyesteretts dom av 12. november i år fikk tre prinsipaler i Herkules medhold i at suksesshonorar ikke er arbeidsinntekt, men virksomhetsinntekt, for skattemessige formål.

Høyesterett konkluderte også med at det ikke var grunnlag for lønnsbeskatning av overskuddet som var utdelt til prinsipalenes personlige holdingselskaper. Dermed skulle det heller ikke beregnes arbeidsgiveravgift på beløpet som var utdelt. Suksesshonorar, eller carried interest, er det honoraret et Privat Equity-selskap mottar dersom fondsinvestorer oppnår en avkastning som overstiger et gitt nivå.

Utgangspunkt

En gruppe forvaltere samt investeringsselskapet Ferd opprettet en Private Equity fondsstruktur, Herkules. Herkules opprettet et fond på Jersey og forvalternes holdingsselskaper og Ferd en General Partner (GP) i selskapsformen Limited Partnerships. GP hadde ingen formell eierandel i fondet, men selskapene hadde felles eiere. Herkules var rådgiverselskap for fondet, og analyserte blant annet mulige oppkjøpskandidater. GP hadde på sin side det formelle forvalteransvaret. Det var her beslutninger om kjøp og salg formelt ble foretatt. I avtaleverket mellom selskapene i strukturen var GP berettiget en carried interest dersom vilkårene for utbetaling var oppfylt. Spørsmålet som stod for Høyesterett var om carried interest skulle tilordnes GP eller Herkules for skatteformål og også hvorvidt carried interest skulle klassifiseres som lønnsinntekt og tilordnes prinsipalene.

Høyesteretts vurdering

Det bærende i dommen vedrørende spørsmålet om hvem som er skattesubjektet og hvilken type inntekt og beskatning man står ovenfor, er et utgangspunkt om at det er den privatrettslig avtalte mellom partene som også bestemmer de skattemessige virkninger. Utgangspunktet kan fravikes ved ulovfestet gjennomskjæring, men det var ikke påberopt fra skattemyndighetene sin side. Hvis realiteten i det man gjør ikke stemmer med den avtalen som er inngått mellom partene, kan også utgangspunktet bli fraveket. Dette var ikke tilfellet her, og inntektene skulle da allokeres slik pengestrømmene gikk i henhold til avtaleverket. Høyesterett visste også til at den valgte organisasjonsformen, med to selskap, er vanlig i Private Equity bransjen, samt at det er viktig å bruke en kjent struktur for å kunne tiltrekke seg investorer. Således hadde strukturen og utbetalingen til GP et forretningsmessig formål. Høyesterett la betydelig vekt på at GP reelt sett var det selskapet som hadde truffet investeringsbeslutningene.

Ikke lønn

Det var videre ikke grunnlag for en lønnsbeskatning av prinsipalene personlig; det var ikke tilstrekkelig tilknytning mellom inntektene - «carrien» - og arbeidsinnsatsen. I likhet med en tilsvarende sak for lagmannsretten i Sverige, begrunnet også Høyesterett avgjørelsen med at det er en rekke andre faktorer som skapte merverdi i Herkules-fondene enn managements personlige arbeidsinnsats. De tre prinsipalene var stiftere og dermed etter Høyesteretts syn reelle eiere av forvaltningsvirksomheten GP utøvde. Dette etter en konkret vurdering av de føringer som lå på de enkelte prinsipalen samt omfanget av investeringene. Høyesterett mente at denne saken skilte seg klart fra indre selskap-dommene som gjaldt spørsmålet om utdelinger fra indre selskap skulle ansees som personinntekt for de stille deltakernes arbeidsinnsats i så måte.

Et mindretall på to dommere mente at inntekten var å anse som virksomhetsinntekt for rådgivningselskapet Hercules, og ikke som virksomhetsinntekt for GP, slik avtaleverket fastsatte. Dette mindretallet var imidlertid enig i at det uansett ikke var grunnlag for å lønnsbeskatning av prinsipalene personlig.

Veien videre

I utgangspunktet kan man etter dette legge til grunn at den alminnelige fondsstrukturen med carried interest – slik den er «hyllevare» for fondene – kan benyttes videre, forutsatt at carried interest skattemessig behandles som virksomhetsinntekt. Eierne i Private Equity bransjen blir dermed beskattet likt som alle andre indirekte eierne, verken mer eller mindre. Det vil normalt da heller ikke være aktuelt med lønnsbeskatning av forvalterne/partnerne for carried interest som utbetales til disse holdingselskaper.

 

Elisabeth Sveum norgesmester i cyclocross

RSM gratulerer syklist Elisabeth Sveum med NM-gull og sammenlagt seier i Norgescupen i cyclocross. Under det Sveum selv beskriver som en fantastisk dag i Svelvik, fikk hun raskt luke til konkurrentene og syklet inn til NM-tittel 15. november.

Vi gleder oss til fortsettelsen i 2016! I mellomtiden kan du følge Elisabeth her

nyhetsbrev_nr._6_-_2015.pdf

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss