RSM Norway
Languages

Languages

SAF-T trer i kraft fra 1. januar 2020

saft_.jpg

Avklaring om nytt rapporteringsformat: SAF-T trer i kraft fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 skal alle bokføringspliktige gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form. Regelverket knyttet til SAF-T formatet er utarbeidet etter anbefaling fra OECD.

Den 22. desember 2017 vedtok Finansdepartementet en endring i bokføringsforskriften. Ny § 7-8 sier at bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Den nye forskriften vil også gjelde for bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning (eksklusive merverdiavgift), men som likevel har bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk. Det er imidlertid viktig å presisere at det er kun på forespørsel fra Skatteetaten eller ved en eventuell kontroll, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T formatet.

Innføring av SAF-T formatet vil gjøre det enklere å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Det vil også bli enklere for virksomhetene å analysere og dele regnskapsmateriale med andre, som for eksempel revisor eller andre regnskapssystemer.

Systemleverandørene skal tilpasse regnskapssystemene til å kunne rapportere på det nye SAF-T formatet. Standardiserte løsninger som er basert på moderne teknologi vil som regel enkelt kunne implementere eksport til SAF-T filer. For systemer med spesielle brukertilpasninger, vil det trolig kreves egne tilpasninger for å eksportere til SAF-T filer. Den bokføringspliktige bør uansett ta kontakt med sin systemleverandør for å klargjøre om regnskapssystemet støtter det nye formatet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss