Norge
Languages

Languages

Statens garantiordning for lån til SMB-markedet

ida_gartner_transaksjon.png

Som et tiltak mot det som regjeringen og Stortinget vurderer som en forbigående likviditetsutfordring for SMB-markedet, har Stortinget vedtatt en lov hvor staten stiller NOK 50 mrd. som garanti for utlån fra finansieringsinstitusjoner (bankene).

Om garantiordningen

Staten garanterer gjennom ordningen for 90 % av lånebeløpet, mens bankene tar på seg den resterende risikoen på 10 %. Gjennom at bankene har en viss risiko knyttet til lånene, vurderer regjeringen at bankene kan stå for administrasjonen av lånene gjennom sine etablerte systemer for lånesøknader og kredittvurderinger.

Vi har tatt en titt på hjemmesiden til et utvalg banker og ser at flere av de største bankene har etablert egne søknadsskjemaer for denne type lån som er tilgjengelige via nettsidene. For andre banker synes det derimot som at låneordningen ikke er systematisert utover at man må ta kontakt med kunderådgiver.

Lån som kvalifiserer for garanti

Det er en del vilkår knyttet til lånene under ordningen. Ut fra disse synes det ganske klart at bedrifter som skal søke, må sørge for å ferdigstille regnskapene for 2019. Om det er krav til at disse regnskapene skal være revidert for selskaper som har lovpålagt revisjon fremstår som uklart. Vilkårene kan finnes i Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. I tillegg har Finans Norge utgitt en Q&A rundt låneordningen.

For de som innvilges lån gjelder følgende:

 • Lånet må være innvilget før 1. juni 2020.
 • Løpetiden på lånet kan ikke være lenger enn 3 år.
 • Lånet kan ikke overstige det største av:
  • To ganger lønnskostnadene (inkludert bl.a. arbeidsgiveravgift, pensjon og kostnader til innleid personell) for 2019, eller
  • 25 % av omsetningen for 2019, eller
  • NOK 50 mill.
 • For selskaper som er stiftet etter 1. januar 2019 skal lånet ikke overstige anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene.
 • Det er ikke et statlig krav om at lånet skal være sikret, men dette kan kreves av den enkelte bank. Vi kunne blant annet se at en av bankene stiller spørsmål i sin lånesøknad om hva som kan stilles som sikkerhet.
 • Låntaker skal betale en garantiprovisjon til staten på 0,25 % eller 0,50 % for lån med henholdsvis inntil 1 års løpetid og mer enn 1 års løpetid.

Vilkår til innvilgelse av lån under garantiordningen

Det er knyttet mange vilkår til innvilgelse av lån under garantiordningen. En del av disse fremstår som relativt vanskelig å vurdere, f.eks. om likviditetsmangelen skyldes utbruddet av Covid-19.

For å tilfredsstille kravene til å få innvilget lån under garantiordningen gjelder følgende:

 • Lånene kan bare gis til selskaper som faller inn under definisjonen «små og mellomstore», dvs. selskaper som på konsolidert basis (konsernnivå) i siste godkjente årsregnskap (godkjent av generalforsamlingen, selskapsmøte e.l.);
  • sysselsetter færre enn 250 personer, og
  • har en årsomsetning som ikke overstiger NOK 492 550 000 (Euro 50 mill), eller
  • har en samlet balansen (sum eiendeler) som ikke overstiger NOK 423 597 300 (Euro 43 mill).
 • Formålet med lånet kan bare være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer.
 • Støtten som garantien innebærer, skal ses i sammenheng med annen statsstøtte og vil kunne begrenses dersom grenseverdiene overstiges.
 • Det må være sannsynlig at behovet for lånet skyldes likviditetsmangel som en direkte eller indirekte konsekvens av Covid-19 utbruddet, og at bedriften som søker lånet ikke har hatt tilgang til andre lån fra finansieringsforetak. Vurderingen tilligger banken som skal behandle lånesøknaden.
 • Bedriften som søker lån må forventes å være lønnsom under normale markedsforhold. Dette vilkåret anses oppfylt dersom banken innvilger lånet.
 • Bedriften som søker lån kan ikke ha vært i «økonomiske vanskeligheter» pr. 31. desember 2019, dvs. at:
  • for foretak med begrenset ansvar (aksjeselskap) er mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn av akkumulerte tap,
  • for foretak der minst én deltaker har ubegrenset ansvar (ANS, DA, KS) for foretaksgjelden, er mer enn halvparten av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap,
  • foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer, eller
  • foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Merknader til støtteordninger og foretak i «økonomiske vanskeligheter»

Staten har ikke anledning til å yte støtte til selskaper som er i «økonomiske vanskeligheter», og vi kan nok en gang merke oss at en høy nominell aksjekapital kan være ødeleggende for selskaper som søker støtte via statlige ordninger. Sist vi så dette komme var i innstrammingen rundt Skattefunn. Minste tillatte aksjekapital er NOK 30 000, så det er muligheter for å tilpasse seg dette for fremtiden ved f.eks. å sette ned pålydende.


 

Les også Statens lånegarantiordning åpnes for store foretak

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss