Julie Marie Flom
Advokatfullmektig

Biografi

Julie er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Julie er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, forsikringsrett og immaterialrett, med særlig kompetanse innenfor skatterettslig omgåelse. Dette var også hovedtemaet for masteroppgaven hun leverte høsten 2020: Den generelle omgåelsesnorm i sktl. § 13-2. En fremstilling av lovhjemmelens rettslige innhold og rekkevidde i lys av den ulovfestede generelle omgåelsesnorm.

For øvrig har Julie 6 års arbeidserfaring fra Gyldendal Rettsdata, hvor hun hadde det redaksjonelle hovedansvaret for norske forarbeider.

Arrangementer

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum la mandag 8. november frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen fremmer med dette forslag i tråd med Hurdalsplattformen, herunder varslet økning i formuesskatten og skattelettelser for de med inntekt under 750 000 kroner.  Inntektsskatt ...

Inntektsskatt

Lønnsjusteringer i satser og grenser Flere satser og grenser lønnsjusteres, blant annet personfradraget (fra kr 52 450 til kr 54 000), nedre grense i trygdeavgiften (fra kr 59 650 til kr 61 450) og øvre grense i minstefradraget (fra kr 106 750 til kr 109 950 for arbeidstakere og fra kr 88 700 til kr 90...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Tenk «føre var»- prinsippet

Marianne  Brockmann Bugge og Julie Marie Flom er gjesteskribenter i Finansavisen, 8.5.2021. Skatte- og avgiftssystemet bygger på et selvdeklareringsprinsipp. Det er den  skattepliktige som skal gi de opplysninger som legges til grunn for skattemeldingen, og som står ansvarlig for de beregninger som legges ti...

Skattemotiverte transaksjoner – viktige avklaringer om fradragsrett og opplysningsplikt

Høyesterett har i avsagt dom fra 13. november 2020 (HR-2020-2200-A) kommet med viktige avklaringer om skattemotiverte transaksjoner. Avklaringene gjelder anvendelsesområdet for hovedformålslæren i skatteloven § 6-1 og opplysningsplikt om skatteyters subjektive motiver med transaksjonen. Dersom en transaksjon har flere formål, der ...

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt eiendomsutviklingsselskap. Markedsverdien var ifølge megler anslått til å ligge omkring kr 15 millioner, mens endelig salgssum utgjorde kr 38 millioner. Utgangspunktet er at gevinst ved salg av boligeiendommer er unntatt beskatning når k...

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut skattefri boliggevinst, men at man beskatter hele gevinsten som tomtesalg. Les hele debattinnlegget fra Finansavisen nedenfor. Skrevet av Morten H. Christophersen og Julie Marie Flom, Debattinnlegg i Finansavisen 3.2.2021 Utgangspunkt...

Møter i selskapsorganer uten fysisk tilstedeværelse

Åpnet for digitale møter På bakgrunn av Covid-19 pandemien, ble det gitt forskrift om unntak fra fysisk møte i selskapsorganer. Forskriften åpnet for avholdelse av digitale generalforsamlinger, styremøter mv. og trådte i kraft 28. mars. Forskriften ble opphevet 26. mai, og erstattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mø...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager, både i Oslo og i andre kommuner, og det er viktig å kontrollere at grunnlaget for eiendomsskattetakstene er korrekt. Skatteetatens formuesverdier som grunnlag Eiendomsskatten er en kommunal skatt som eiendomsskattekontoret i kommunen ut...