Trine Salvesen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Regnskap | IFRS
Biografi

Trine er partner i RSM, og er leder for vår faggruppe innen regnskap. Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Trine arbeider hovedsakelig med regnskapsfaglige spørsmål, både innen NGAAP og IFRS. Hun bistår også selskaper ved IFRS-konvertering. Trine har tidligere arbeidet i revisjon og har bred erfaring fra revisjon og rådgivning av klienter i mange segmenter, men med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. Trine har også erfaring fra revisjon av børsnoterte virksomheter.

Trine har flere års erfaring med regnskapsfaglige problemstillinger fra stillingen som Senior Manager i fagavdelingen til Deloitte.  

Videre holder hun jevnlig kurs og seminarer innen regnskapsfaget.

Arrangementer

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 30.09.22

  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 30.09.22: ÅPNE BILDE AV TABELL her, ELLER BRUK SCROLLER I TABELL under. Veiledende forutsetninger 30.09.2022 31.12.2021 31.8.2021 Diskonteringsrente foretaksobliga...

Ny forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet har fastsatt Forskrift 7. februar 2022 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forskrift om forenklet IFRS).  Forskriften gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt, men det må da fremgå av noteopplysningene. Forskriften erstatter Forskr...

Norsk regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert regnskapsstandarden NRS 11 Delårsregnskap. Standarden trer i kraft for delårsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2022 eller senere. Den endelige standarden bygger på et høringsutkast som ble publisert i oktober 2021. Hvem omfattes av NRS 11? Regnskapsstandarden få...

Pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.21. Åpne bilde av tabell her, eller bruk scroller i tabell. Veiledende forutsetninger 31.12.21 31.8.21 31.12.20 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) ...

Krav til opplysninger om styreansvarsforsikring

Foretak som ikke er små må i årsberetningen opplyse om styreansvarsforsikring. Bestemmelsen gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. I forbindelse med ny revisorlov ble det innført et krav om å «gi opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor for...

Finanstilsynets fokusområder for årsrapporten 2021

Finanstilsynet har publisert sine fokusområder for 2021 i rapporten Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2021. Effekter av covid-19 og klimarisiko er to viktige områder som Finanstilsynet vil prioritere ved kontroll av årsrapporten for 2021. Finanstilsynet fører i utgangspunktet kontroll med foretak notert på Oslo Bø...

Forslag til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt på høring et forslag til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap som forventes å få stor betydning for selskaper notert på Euronext Growth. Standarden er planlagt å tre i kraft for første delårsrapport i 2022. Selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth skal (som et minimum) offentliggjøre h...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.08.21: Veiledende forutsetninger 31.08.2021 31.12.2020 31.08.2020 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 1,5 % 1,7 % 1,5 % ...

Endringer i regnskapsloven er vedtatt

Endringene i regnskapsloven som ble foreslått i Prop. 66 LS (2020-2021) er vedtatt med virkning fra 1. juli 2021. Formålet med endringene er i hovedsak å gjennomføre EU-direktivene på en lojal måte i norsk rett. Vi  har omtalt de foreslåtte endringene tidligere, og nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste endri...

Nytt europeisk rapporteringsformat innføres i Norge

Det elektroniske rapporteringsformatet ESEF innføres for noterte selskaper på regulert marked med virkning for årsrapporter fra og med regnskapsåret som startet 1. januar 2021. Årsrapporten for 2021 som avlegges i 2022 blir dermed den første årsrapporten som blir omfattet av reglene. Noterte selskaper på regulert marked omfatter i ho...

Kompensasjonsordningen – regnskap, skatt og merverdiavgift

Kompensasjonsordningen for næringslivet medfører at bedrifter kompenseres for tapt omsetning. Formålet er å unngå unødvendige konkurser og å bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Kompensasjon for tapt omsetning skattlegges og regnskapsføres som annen driftsinntekt i den perioden tilskuddet gjelder for. Kompensasjonen har in...

Tilbakeføring av underskudd – skatt og regnskap

Selskaper som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Skatt til gode utbetales ved skatteoppgjøret. Om ordningen  Regjeringen har under koronapandemien vedtatt en tiltaksordning for aksjeselskap mv. som har gått med underskudd i skatteåret 2020. Disse kan tilbakeføre inntil...

IFRS – et alternativ til GRS

De aller fleste norske selskaper avlegger årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, gjerne forkortet til GRS. Antall foretak som bytter regnskapsspråk fra GRS til IFRS eller forenklet IFRS er imidlertid økende. I denne utgaven av RSM Informerer ønsker vi å se nærmere på hva IFRS er, hvilke fordeler og ulem...

Finanstilsynets fokusområder for årsregnskapet 2020

Finanstilsynet har publisert sine fokusområder for 2020 i rapporten Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2020. Foretak notert på Oslo Børs og Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) får informasjon om hva Finanstilsynet vil fokusere på når de skal utføre kontroll med deres årsregnskaper for 2020. Øvrige IFRS-rappo...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.20

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.20:   Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.08.2020. Sammenlignet med 31.12.2019 er diskonteringsrenten redusert fra 2,3% til 1,7%, noe som kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.12.2020 sammen...

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak av forsinkelsesgebyr

Regnskapsregisteret behandler søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sen innlevering av årsregnskap. Det er en høy terskel for å få ettergitt gebyret og Regnskapsregisteret har derfor skissert en løsning hvor det lempes på kravene slik at anførsler om Covid-19 kan godtas som årsak til ettergivels...

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår i Prop. 66 LS (2020-2021) endringer i regnskapsloven. Endringene må vedtas i Stortinget og det er uvisst når det vil skje. Ifølge Revisorforeningen er det forventet at endringene tidligst trer i kraft for regnskapsåret 2021. De viktigste forslagene omhandler noter, goodwill og egen forskning og utvikling. Ba...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2020. Endringer i fastsettelse av risikopremie medfører at forventet avkastning er betydelig redusert sammenlignet med forutsetningene pr 31.12.2019. Diskonteringsrentene er også redusert fra 31.12.2019. Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08....

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger – diskonteringsrenter pr. 31.03.2020

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger for diskonteringsrentene som skal benyttes i beregninger av pensjonsforpliktelsen pr. 31.03.2020. Diskonteringsrenten er redusert som følge av betydelig endringer i rentemarkedene grunnet de samfunnsmessige konsekvensene av utbruddet og spredning av Covid-19. Reduksjonen ...

Covid-19 og effekter for årsregnskapet og årsberetningen

Flertallet av norske virksomheter har pr. i dag ikke avlagt årsregnskap og årsberetning for 2019. Siste frist er 30. juni 2020. Utbruddet av Covid-19 og betydningen det har på foretakets virksomhet vil måtte omtales i årsberetningen og i årsregnskapet for regnskapsåret 2019. For enkelte foretak kan det også bety at forutsetningen om for...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019: Veiledende forutsetninger 31.12.2019 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,3 % 1,8 % 2,6 % ...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...

Finanstilsynets forslag til endringer i regnskapsloven

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet vurdert hvilke endringer i regnskapsloven som er nødvendig for å gjennomføre EUs konsoliderte regnskapsdirektiv i norsk rett. Nedenfor kan du lese kort om hvilke lovendringer Finanstilsynet foreslår. Finanstilsynet har i stor grad basert sine vurderinger på den utredning regnskapslo...

Trine Salvesen ny partner i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø innen regnskap, og er svært stolte av å kunne ønske Trine Salvesen velkommen tilbake til vårt kontor i Oslo fra og med 1. mars 2019. Trine tiltrer som partner og leder av vår Tjenestegruppe Regnskap. Trine kommer fra stillingen som Senior Manager i Fagavdelingen til Deloitte, der hun har vært i t...