Norge
Languages

Languages

Skatt & avgift

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

30. mars 2020
Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet.

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

20. august 2018
Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.

Misforståelser om norske momsregler

14. august 2018
Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

2. juli 2018
Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

11. mai 2018
Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.  

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

5. april 2018
I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet hvor selskapet har sin virksomhet. Begrunnelsen var at tilskuddene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.

Tap på fordringer – skatt og merverdiavgift

15. mars 2018
Når kan man kreve fradrag for tap på fordringer i forhold til skatt og merverdiavgift (mva)? 

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

12. mars 2018
Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018. 

Eiendomsskatt

15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over eiendomsskatt 5. Dekning av sakskostnader

Internasjonal skatt og BEPS

7. februar 2018
OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) foreslått en rekke tiltak i internasjonalt skatteregelverk. Dette medfører at det norske skattesystemet er i endring som følge av BEPS. De norske reglene som påvirkes av BEPS er som følger:

Kryptovaluta og skatt

30. januar 2018
Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

31. oktober 2017
Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt enn hovedregelen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske eiere.  

Momsfradrag fortsatt under press

30. oktober 2017
Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres.

Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

25. august 2017
RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN) i datterselskaper som utelukkende driver med FoU, og der resultatet av slike aktiviteter skal selges.

Ikrafttredelse av ordninger foreslått i revidert nasjonalbudsjett

23. august 2017
Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

23. august 2017
Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU 5/17) ble det stilt spørsmål om en privatperson kunne leie ut fire uselvstendige hybler i en frittstående ny bygning skattefritt. Bygningen skulle bestå av 30 kvm garasje og trimrom for eier, og 70 kvm fordelt på fire hybler for utleie.

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

23. august 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.

Eiendomsskatt

8. august 2017
Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper og privatpersoner, da stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt. RSM Advokatfirma har bred erfaring når det gjelder  bistand med ulike eiendomsskattespørsmål. Vi har erfaring med eiendomsskatteklager i alle de store norske byene samt kommunene rundt Oslo.

Restrukturering

8. august 2017
Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner, og ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene.

Internprising (TP)

8. august 2017
Internprising

Internasjonal skatterådgivning

8. august 2017
Bedrifter som opererer i globale markeder har mange komplekse juridiske, skattemessige og operasjonelle problemer som krever et internasjonalt perspektiv kombinert med grundig kunnskap om landspesifikke regelverk. Med et bredt internasjonalt nettverk, kan RSM Advokatfirma bistå med internasjonale skatteproblemstillinger og tilknyttede problemstillinger.

Personbeskatning

8. august 2017
RSM Advokatfirma yter rådgivning knyttet til nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. For mange privateide selskaper har rådgivning også en side mot personbeskatning av eier som aksjonær, utdelinger fra selskapet, formuesbeskatning, mv.

Selskapsbeskatning

8. august 2017
Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldene regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.

Sparing i aksjesparekonto

29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

29. juni 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

26. juni 2017
Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017.

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

6. juni 2017
RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:  Hvor mye støtte kan foretaket få og hvilke krav stilles det til foretaket?

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

29. mai 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:  

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

11. mai 2017
Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både endringer i ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) og ordningen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

11. mai 2017
Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette.

Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

27. april 2017
Fra 1. januar 2018 innføres nye regler for når norske selskaper kan trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent ved utbetaling av utbytte til utenlandske aksjonærer. Reglene stiller krav til dokumentasjon som må foreligge før det kan foretas trekk på utdelingen med lavere sats enn 25 prosent.

Skattemessig fradrag for tap på fordring

27. april 2017
I to nylig avsagte dommer behandlet Høyesterett virksomhetskravet for skattemessig tap på fordringer. Disse dommene gir således god veiledning for hva som skal til for at virksomhetskravet anses oppfylt, noe som er en forutsetning for fradragsrett. Utgangspunktet for fradragsrett

Frist for skattemelding 2016

7. april 2017
Vi minner om at ordinær frist for innsendelse av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap mv. er 31. mai 2017. Selskapet kan selv søke om 14 dagers utsettelse. I tillegg har revisorer og regnskapsførere mulighet til å søke utsettelse til 30. juni for en begrenset del av kundemassen.

RSM Informerer 2/2017

1. mars 2017
Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

22. februar 2017
Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold: