Om arbeidsrett

Arbeidsrett er et sett plikter og rettigheter i arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Individuell arbeidsrett er regulert av arbeidsmiljøloven samt avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. RSM Advokatfirma har bred erfaring innen arbeidsrett og kompetanse som vi bruker på tvers av ulike bransjer. Våre arbeidsrettsadvokater kan bistå med arbeidsrettslige spørsmål. Vi bistår virksomheter innen privat sektor og privatpersoner med arbeidsrettslige problemstillinger. For oss er faglig kompetanse og god forretningsforståelse viktig for å kunne oppnå de beste løsningene for våre kunder.

RSM Advokatfirma kan hjelpe deg med:

I forbindelse med ansettelse av nye arbeidstakere er det flere forhold man må være bevisst på. I utgangspunktet kan arbeidsgiver ansette hvem og på hvilke vilkår en ønsker. Imidlertid er det en del forhold man må ta hensyn til underveis i prosessen. Spørsmålene er mange, og RSM Advokatfirma kan bistå underveis i prosessen.

Det er også viktig å utarbeide en arbeidsavtale som regulerer alle aktuelle problemstillinger, da dette kan bidra til at man unngår tvister senere i arbeidsforholdet. RSM Advokatfirma kan bidra til å kvalitetssikre en ansettelsesprosess gjennom profesjonell rådgivning.

Det er sentralt for både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å være bevisst på rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, herunder blant annet hva som er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsavtalen, supplert med stillingsinstruks og/eller personalhåndbok, vil være viktige verktøy ved utøvelse av arbeidsgivers styringsrett. I forlengelse av dette er overtidsbegrepet i økende grad problematisert. En annen problemstilling som kan oppstå er hva som skjer ved sykefravær, og arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte.

RSM kan bistå med rådgivning og representasjon i forbindelse med utforming og tolkning av avtaler og det arbeidsrettslige regelverk. 

En arbeidsgiver kan bli permittert når det foreligger saklig grunn ved at eksempelvis bedriften må foreta nødvendige kostnadsreduksjoner. Forutsetningen er at behovet vil være av midlertidig art. En permittering medfører at arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. 

RSM kan bistå bedrifter ved rådgivning og representasjon dersom det er behov for permitteringer.

Av ulike årsaker kan det være nødvendig for enten arbeidstaker eller arbeidsgiver å avvikle ansettelsesforholdet.

Avvikling av arbeidsforholdet kan enten skje ved omorganiseringer, herunder virksomhetsoverdragelse, sluttavtale, ved at arbeidstaker eller arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet eller ved at arbeidsgiver avskjediger arbeidstaker.

Ved oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver må visse vilkår etter arbeidsmiljøloven være oppfylt for at oppsigelsen/avskjeden skal være saklig og gyldig. Både i oppsigelses- og avskjedssaker er det viktig at alle lovens formelle vilkår er oppfylt, både i form og innhold.

RSM Advokatfirma har god kompetanse i rådgivning ved opphør av arbeidsforhold, og bistår gjerne i en slik prosess, samt ved rettslig prøving i oppsigelses- og avskjedssaker.

Ønsker du at vi kontakter deg?