RSM Norge AS
Languages

Languages

Regnskap | NGAAP, IFRS, bokføring

Vi har solid kompetanse innen fagområdet regnskap og har arbeidet mye med problemstillinger både innenfor norsk god regnskapsskikk og IFRS.

 

NGAAP (NORSK GOD REGNSKAPSSKIKK)

De fleste norske virksomheter følger norsk god regnskapsskikk. Det kommer vesentlige endringer innenfor NGAAP ved innføring av ny regnskapslov. Det er utarbeidet forslag til ny regnskapslov og samtidig med innføring av ny regnskapslov vil det også komme en ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for små og mellomstore bedrifter og for foretak med alminnelig regnskapsplikt. Det legges opp til å være få forskjeller mellom den internasjonale standarden og den norske regnskapsstandarden. Det blir ansett som lite sannsynlig med ikrafttredelse før 2019. Vi har solid kompetanse og erfaring, og kan derfor bidra som støttespiller og diskusjonspartner på spørsmål knyttet til gjeldende norsk god regnskapsskikk og endringene som forventes innført. Vi kan også foreta en fullstendig gjennomgang av regnskapet i din virksomhet for vurdering av konsekvensene av nye norske regnskapsregler.

 

IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS)

Alle norske børsnoterte foretak, samt foretak som har børsnoterte gjeldsinstrumenter, må benytte International Financial Reporting Standards som er fastsatt av EU (IFRS) for konsernregnskapet. Børsnoterte foretak som ikke er konsern, må benytte IFRS for selskapsregnskapet. Alle andre foretak kan velge å benytte IFRS eller forenklet IFRS (Forskrift til regnskapsloven) som sitt regnskapsspråk for selskapsregnskapet og konsernregnskapet.

Kontakt oss, så hjelper vi dere gjerne med:

 • IFRS-konvertering
 • Due diligence i IFRS-miljø
 • Vurdering av regnskapsmessige konsekvenser ved overgang fra NGAAP til IFRS
 • Revisjon av IFRS-regnskaper
 • Teknisk bistand til utarbeidelse av IFRS-regnskaper
 • IFRS-opplæring 
 • Kurs innen IFRS-temaer
   

Bokføring

Alle transaksjoner må bokføres for å kunne vise den økonomiske virkningen av aktivitetene en virksomhet deltar i. Et regnskap er summen av alle de forskjellige transaksjonene som har foregått i perioden.

Bokføring er særskilt regulert i bokføringsloven. I tillegg er det forskrift og en rekke standarder og uttalelser som fastsetter hvordan loven skal forstås.

Alle som er regnskapspliktige er også bokføringspliktige, men ikke alle bokføringspliktige er regnskapspliktige. Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt, har bokføringsplikt for den virksomhet som drives. Det samme gjelder enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift.

Dette medfører at alle aksjeselskaper alltid er bokføringspliktige, samt at ansvarlige selskaper, enkeltpersons foretak, foreninger og stiftelser som oftest er bokføringspliktige.

Det vil ofte være behov for avklaringer knyttet til forståelsen og rekkevidden av loven. For eksempel;

 • Sikring av regnskapsmateriale
 • Elektronisk tilgjengelighet
 • Oppbevaring av dokumentasjon og pliktig regnskapsrapportering
 • Elektronisk fakturering
 • Dokumentasjon av balansen/medgått tid
 • Forvaltning av verdipapirinvesteringer
 • Dokumentasjon knyttet til aksjeeierbok
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet
 • Bokføring i utlandet
 • Regnskap i funksjonell valuta og omregning til norske kroner ved pliktig rapportering
 • Regnskap og spesifikasjoner på utenlandsk språk

 

I noen tilfeller kan det også være behov for søknader for å kunne benytte seg av mulighetene i loven.

 Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre ansvarlige partnere: 
cecilie-web.jpg
Cecilie Tronstad | Leder Tjenestegruppe Regnskap 
Partner
E: ct@rsmnorge.no
M: +47 922 61 602 

 

eystein_0.jpg

Eystein Hjelme | Bokføring 
Partner 
E: eoh@rsmnorge.no
M: +47 97 16 79 12


 

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

5. juni 2018
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS

IFRS 15 - Regnskapsføring av inntekter fra kundekontrakter

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS IFRS 15 erstatter dagens standarder om inntekter (IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende fortolkninger) og gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

22. september 2017
Del av RSM informerer 5 2017 | IFRS 

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

29. juni 2017
Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017

RSM Nyhetsbrev 3/2017

15. mars 2017
Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

18. august 2016
DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Tekst: Charlotte Nilsen, Manager og Cecilie Tronstad, Partner.  Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen.

RSM Informerer 3/2015

10. september 2015
Ny norsk regnskapslov - lov om regnskapsplikt     Tekst: Charlotte Nilsen

Pages