Norge
Languages

Languages

Regnskap | NGAAP, IFRS, bokføring

Vi har solid kompetanse innen fagområdet regnskap og har arbeidet mye med problemstillinger både innenfor norsk god regnskapsskikk og IFRS.

 

NGAAP (NORSK GOD REGNSKAPSSKIKK)

De fleste norske virksomheter følger norsk god regnskapsskikk. Det kommer vesentlige endringer innenfor NGAAP ved innføring av ny regnskapslov. Det er utarbeidet forslag til ny regnskapslov og samtidig med innføring av ny regnskapslov vil det også komme en ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for små og mellomstore bedrifter og for foretak med alminnelig regnskapsplikt. Det legges opp til å være få forskjeller mellom den internasjonale standarden og den norske regnskapsstandarden. Det blir ansett som lite sannsynlig med ikrafttredelse før 2019. Vi har solid kompetanse og erfaring, og kan derfor bidra som støttespiller og diskusjonspartner på spørsmål knyttet til gjeldende norsk god regnskapsskikk og endringene som forventes innført. Vi kan også foreta en fullstendig gjennomgang av regnskapet i din virksomhet for vurdering av konsekvensene av nye norske regnskapsregler.

 

IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS)

Alle norske børsnoterte foretak, samt foretak som har børsnoterte gjeldsinstrumenter, må benytte International Financial Reporting Standards som er fastsatt av EU (IFRS) for konsernregnskapet. Børsnoterte foretak som ikke er konsern, må benytte IFRS for selskapsregnskapet. Alle andre foretak kan velge å benytte IFRS eller forenklet IFRS (Forskrift til regnskapsloven) som sitt regnskapsspråk for selskapsregnskapet og konsernregnskapet.

Kontakt oss, så hjelper vi dere gjerne med:

 • IFRS-konvertering
 • Due diligence i IFRS-miljø
 • Vurdering av regnskapsmessige konsekvenser ved overgang fra NGAAP til IFRS
 • Revisjon av IFRS-regnskaper
 • Teknisk bistand til utarbeidelse av IFRS-regnskaper
 • IFRS-opplæring 
 • Kurs innen IFRS-temaer
   

Bokføring

Alle transaksjoner må bokføres for å kunne vise den økonomiske virkningen av aktivitetene en virksomhet deltar i. Et regnskap er summen av alle de forskjellige transaksjonene som har foregått i perioden.

Bokføring er særskilt regulert i bokføringsloven. I tillegg er det forskrift og en rekke standarder og uttalelser som fastsetter hvordan loven skal forstås.

Alle som er regnskapspliktige er også bokføringspliktige, men ikke alle bokføringspliktige er regnskapspliktige. Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt, har bokføringsplikt for den virksomhet som drives. Det samme gjelder enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift.

Dette medfører at alle aksjeselskaper alltid er bokføringspliktige, samt at ansvarlige selskaper, enkeltpersons foretak, foreninger og stiftelser som oftest er bokføringspliktige.

Det vil ofte være behov for avklaringer knyttet til forståelsen og rekkevidden av loven. For eksempel;

 • Sikring av regnskapsmateriale
 • Elektronisk tilgjengelighet
 • Oppbevaring av dokumentasjon og pliktig regnskapsrapportering
 • Elektronisk fakturering
 • Dokumentasjon av balansen/medgått tid
 • Forvaltning av verdipapirinvesteringer
 • Dokumentasjon knyttet til aksjeeierbok
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet
 • Bokføring i utlandet
 • Regnskap i funksjonell valuta og omregning til norske kroner ved pliktig rapportering
 • Regnskap og spesifikasjoner på utenlandsk språk

 

I noen tilfeller kan det også være behov for søknader for å kunne benytte seg av mulighetene i loven.

 Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre ansvarlige partnere: 
trine_salvesen_web.png
Trine Salvesen | Leder Tjenestegruppe Regnskap 
Partner
E: trs@rsmnorge.no
M: +47 97 54 23 50

 

eystein_0.jpg

Eystein Hjelme | Bokføring 
Partner 
E: eoh@rsmnorge.no
M: +47 97 16 79 12


 

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.
5. juni 2018
Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 16

IFRS 15 - Regnskapsføring av inntekter fra kundekontrakter

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 15

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Del av RSM informerer 5 2017 | IFRS 
22. september 2017
IFRS 9

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017
29. juni 2017
Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Pages