RSM Sverige
Languages

Languages

Arbetsgivardeklaration på individnivå

rsmwebbandringarskatteomradet20180323.png

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Hur vet jag om jag omfattas av reglerna den 1 Juli 2018 eller 1 Januari 2019?

1 juli 2018

Om du den 1 juli 2018 ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska du börja lämna arbetsgivardeklaration på individnivå. Branscherna som omfattas är restaurang, bygg, tvätteri och frisör. Ett byggföretag ska förutom ovanstående också ha SNI-kod 41 (byggande av hus) för att börja lämna arbetsgivardeklaration på individnivå 2018. Din första deklaration blir den som ska redovisas i augusti 2018.

Om du omfattas av reglerna den 1 juli 2018 ska du fortsätta redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå även om antalet anställda eller andra förutsättningar skulle förändras vid ett senare datum. Vid beräkning av hur många anställda ett företag har ingår även företagsledare, tjänstlediga och tillfälligt anställda den 1 juli 2018.

Företag som tillhör andra branscher än ovan nämnda och som är skyldiga att föra personalliggare ska börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå från och med redovisningsperiod januari 2019.

1 januari 2019

Övriga arbetsgivare ska börja redovisa på individnivå först i den arbetsgivardeklaration som ska lämnas in i februari 2019 och som avser utbetalningar gjorda i redovisningsperiod januari 2019.

Byggföretag som inte har byggverksamhet som huvudsaklig verksamhet eller SNI-kod 41.

Om du har ett byggföretag där byggverksamhet inte är företagets huvudsakliga verksamhet och företaget inte har SNI-kod 41 ska du lämna arbetsgivardeklaration på individnivå först 2019. Om byggföretaget ska börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå för redovisningsperiod juli 2018 eller inte har alltså inte enbart att göra med skyldigheten att föra personalliggare.

1. Sammanfattning

Företag som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet och är skyldiga att redovisa personal i personalliggaren den 1 juli 2018, ska från och med detta datum redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Redovis­ning på individnivå ska göras för samtliga anställda, dvs. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

Företag som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och bedriver byggverksamhet som omfattas av SNI-kod (Standard för Svensk Näringsgrensindelning) i avdelning F 41 ”Byggverk­samhet, byggande av hus” och som är skyldiga att föra elektronisk personalliggare den 1 juli 2018 ska från och med detta datum redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Redovisning på individ­nivå ska göras för samtliga anställda, dvs. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

Övergångsbestämmelsen omfattar endast företag inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggverksamhet med skyldighet att föra personalliggare och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda. Företag som först efter detta datum får fler än 15 anställda omfattas inte av övergångsbestämmelsen. För dessa företag gäller att de ska redovisa på individnivå i arbets­givardeklarationen från den 1 januari 2019.

2. Frågeställning

I samband med införande av redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen har fråga uppkommit om vilka företag som omfattas av den tidigarelagda redovisningen och som redan den 1 juli 2018 ska börja redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Vidare har fråga uppkommit om redovisning på individnivå endast ska avse de anställda som antecknats i personalliggaren eller om skyldigheten att redovisa omfattar samtlig anställda dvs. även de som inte antecknas i personalliggaren.

3. Gällande rätt m.m.

Från den 1 januari 2019 ska en arbetsgivardeklaration även innehålla uppgift om betalnings­mottagare, bland annat den ersättning som betalats ut till betalningsmottagaren och hur stort skatteavdrag som gjorts för betalningsmottagarens räkning, 26 kap. 19 a § skatteförfarande­lagen (2011:1244), SFL.

Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagändringen framgår att reglerna om redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen ska tillämpas redan från den 1 juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare enligt 39 kap. 11 och 11 a §§ SFL och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda. För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas bestämmelserna om redovisning på individnivå från och med den 1 januari 2019.

Den som bedriver restaurang-, frisör eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare, se 39 kap. 11 § SFL.

Om näringsverksamheten huvudsakligen (75 procent eller mer) avser annan verksamhet än restaurang-, frisör eller tvätteriverksamhet ska verksamheten inte anses som en sådan verk­samhet, se 39 kap. 2 § 2 st. SFL.

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning för elektronisk personalliggare ska föra personalliggare och löpande dokumentera de personer som är verksamma i näringsverksamheten, se 39 kap. 11 a § SFL.

Av prop. 2014/15:6, Minskat svartarbete i byggbranschen, s. 91 framgår att

”Om det är tveksamt om en verksamhet omfattas av begreppet bygg-verksamhet kan vägledning sökas i SNI-koder (Standard för Svensk Näringsgrensindelning). Det bör dock framhållas att SNI-koderna inte ska utgöra ett definitivt urvalskriterium, utan mer tjäna som ett hjälpmedel vid bedömningen av till vilken kategori en verksamhet är att hänföra.”

Med byggverksamhet avses om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhålls­arbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet. I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är närings­verksamhet i skattelagstiftningens mening, se Skatteverkets ställningstagande den 1 juli 2015, dnr 131 368145-15/111.

4. Bedömning

Av övergångsbestämmelserna till de nya reglerna om redovisning på individnivå i arbets­givar­deklarationen framgår att för uppgiftsskyldiga som vid ikraftträdandet den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och är skyldiga att föra personalliggare ska de föreslagna bestämmel­serna tillämpas från den 1 juli 2018.

För företagare som bedriver verksamhet som består av restaurang- frisör- eller tvätteri­verksamhet och som därmed är skyldig att föra personalliggare och som sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 innebär bestämmelsen att dessa företag ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. Skyldigheten att redo­visa på individnivå omfattar samtliga anställda i näringsverksamheten oavsett om de anställda ska antecknas i personalliggaren eller inte.

För företagare som bedriver byggverksamhet och därmed är skyldig att föra elektronisk personalliggare och sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 ska bestämmelsen tillämpas från och med den 1 juli 2018. Övergångsbestämmelsen gällande byggverksamhet innebär att alla företag med fler än 15 anställda som är skyldiga att föra elektronisk personal­liggare ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 juli 2018.

Redovis­ning på individnivå är en stor reform som kräver omfattande omställningar för företag. För att underlätta för företag som inte har byggverksamhet som huvudsaklig verksamhet är det Skatteverkets uppfattning att endast de företag som har SNI kod F 41 ”Byggnadsverk­sam­het, byggande av hus” ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. För sådana företag gäller att skyldigheten att redovisa på individnivå omfattar samtliga anställda i näringsverksamheten oavsett om de anställda ska antecknas i personalliggaren eller inte.

Övergångsbestämmelsen omfattar endast företag inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggverksamhet med skyldighet att föra personalliggare och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda. Företag som först efter detta datum får fler än 15 anställda omfattas inte av övergångsbestämmelsen. För dessa företag gäller att de ska redovisa på individnivå i arbets­givardeklarationen från den 1 januari 2019.

När börjar det gälla mig som arbetsgivare?

Det nya sättet att redovisa arbetsgivardeklaration på gäller för alla arbetsgivare från redovisningsperiod januari 2019, men förändringen införs i två steg.

1 juli 2018

Arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda.

Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas av detta datum.

1 januari 2019

Övriga arbetsgivare

Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Den första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

How can we help you?

You are always welcome to contact us at one of our offices in Sweden. Telephone Numbers can be found under "Contact" in the main menu.

Email us

our staff

our offices